Před nastartováním vozidla zkontrolujte následující stav:
 • Zkontrolujte, zda jsou vypnuté čelní světlomety a elektrické příslušenství.
 • Zkontrolujte, zda je zatažena parkovací brzda.
 • Zkontrolujte, zda je převodovka v poloze pro parkování (P).
Vozidla s klíčkem zapalování
 1. Otočte klíček do polohy II.
 1. Počkejte, dokud kontrolka žhavicích svíček nezhasne.
 1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
Poznámka:   Nedotýkejte se pedálu plynu.
 1. Otočte klíček do polohy III.
Poznámka:   Pokud uvolníte brzdový pedál v průběhu spouštění motoru, motor se přestane protáčet a zapalování se vrátí do zapnuté polohy.
Poznámka:   Při teplotách pod -15 °C může být nezbytné protáčet motor až 10 sekund.
Poznámka:   O spuštění motoru se můžete pokoušet pouze po omezenou dobu, po jejímž uplynutí se spouštěcí systém dočasně deaktivuje. Pokud překročíte omezení doby, během které se můžete pokoušet o spuštění motoru, může se zobrazit hlášení a po dobu dalších nejméně 15 minut nebude pokusy o spuštění motoru možno opakovat.
Vozidla se spínačem zapalování
Selhání startování
Vozidla s klíčkem zapalování
Pokud se motor nedaří nastartovat, proveďte následující kroky:
 1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
 1. Přeřaďte do polohy pro parkování (P).
 1. Otočte klíček do polohy III, dokud motor nenastartuje.
Vozidla se spínačem zapalování
Vypnutí motoru u stojícího vozidla
Vozidla s klíčkem zapalování
 1. Přeřaďte do polohy pro parkování (P).
 1. Otočte klíček do polohy 0.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Vozidla se spínačem zapalování
Vypnutí motoru, pokud vozidlo jede.
POZOR   POZOR:  Pokud vypnete motor a vozidlo je stále v pohybu, účinnost posilovače brzd se výrazně sníží. K brzdění a zastavení vozidla bude nutné větší úsilí. Také může dojít k výraznému omezení řízení. Řízení nebude blokováno, ale bude obtížnější. Vypnutím zapalování rovněž deaktivujete některé elektrické okruhy, například airbagy. Pokud omylem vypnete zapalování, zařaďte neutrál (N) a motor znovu nastartujte.

Vozidla s klíčkem zapalování
 1. Zařaďte neutrál a pomocí brzd vozidlo bezpečně zastavte.
 1. Přeřaďte do polohy pro parkování (P).
 1. Otočte klíček do polohy 0.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Vozidla se spínačem zapalování
Ochrana před výfukovými plyny
POZOR   POZOR:  Netěsnosti výfuku mohou mít za následek vniknutí škodlivých plynů (potenciálně i ve smrtelně vysoké koncentraci) do prostoru pro cestující. Pokud v kabině ucítíte výfukové výpary, nechte vůz ihned zkontrolovat. S vozidlem v takovém případě nejezděte.

Důležité informace o ventilaci
Pokud vozidlo zastavíte a necháte motor běžet na prázdno po dlouhou dobu, doporučujeme provést některý z těchto kroků:
 • Otevřete okna alespoň 3 cm.
 • Nastavte regulaci klimatu na vnější vzduch.
Kontrolka žhavení
Image Shown Without Description  Dokud tato kontrolka svítí, nespouštějte motor (spusťte jej, až zhasne).
Varovné kontrolky motoru
Image Shown Without Description  Kontrolka chybné funkce
Kontrola funkce motoru
 Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu.Systém palubní diagnostiky zjistil závadu systému řízení emisí.
Pokud kontrolka bliká, může docházet k vynechávání zapalování. Výfukové plyny o vyšší teplotě mohou poškodit filtr pevných částic nebo jiné součásti vozidla. Vyvarujte se prudkého zrychlování a zpomalování a neprodleně nechejte vozidlo zkontrolovat v servisu.
Image Shown Without Description  Varovná kontrolka pohonu
 Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu.Pokud bude kontrolka za jízdy blikat, okamžitě zpomalte.Vyvarujte se prudkého zrychlování a zpomalování a neprodleně nechejte vozidlo zkontrolovat v servisu.
 Pokud se se spuštěným motorem rozsvítí obě kontrolky, okamžitě zastavte (jakmile to bezpečnost provozu dovolí). Pokud byste pokračovali v jízdě, snížil by se výkon motoru nebo by se motor úplně zastavil. Vypněte zapalování a poté zkuste znovu nastartovat motor.Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.
Informační zprávy systému startování

Zpráva   Činnost  
Plné napájení příslušenství je aktivní
Zobrazí se, pokud zapnete zapalování a nespustíte motor.  
Doba spouštění motoru je překročena
Zobrazuje se tehdy, nelze-li spustit motor vozidla.  
Porucha startovacího systému
Zobrazí se v případě, že nelze nastartovat pomocí správně nakódovaného klíče.Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.