POZOR   POZOR:  Systém nemusí zjistit předměty s povrchem pohlcujícím odrazy. Vždy jezděte opatrně. Nebudete-li dávat pozor, může dojít ke srážce.
POZOR   POZOR:  Je možné, že systém nedokáže rozpoznat menší objekty a objekty v pohybu, především v blízkosti země.
POZOR   POZOR:  Při couvání a používání snímacího systému dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli zranění osob.
POZOR   POZOR:  Systém parkovacího zařízení dokáže zjišťovat překážky, pouze když se vozidlo pohybuje rychlostí vhodnou pro parkování. Chcete-li předejít riziku poranění osob, je třeba při použití systému parkovacího zařízení dávat pozor.

V případě závady systému se na informačním displeji zobrazí zpráva.
Poznámka:   Snímače zbavujte sněhu, ledu a nahromaděných nečistot.
Poznámka:   Snímače nezakrývejte.
Poznámka:   Nečistěte snímače ostrými předměty.
Poznámka:   V případě poškození vozidla, při kterém se snímače vychýlí z patřičné polohy, může docházet k nesprávnému měření nebo planým poplachům.
Poznámka:   Některé doplňkové příslušenství (například velké závěsy na přívěsy, držáky jízdních kol nebo surfařských prken) mohou omezit rozpoznávací schopnosti systému nebo způsobit falešné výstrahy.
Snímače jsou aktivní, když se volicí páka převodovky nachází v poloze zpátečky (R) a když se vozidlo pohybuje rychlostí nižší než 8 km/h. Pokud systém parkovacího zařízení vydává zvuk, nastavená hlasitost audio systému se může snížit.
Jakmile se předmět přiblíží k vozidlu, zazní varovný tón. Jak se vozidlo přibližuje k překážce, rychlost přerušovaného varovného tónu se zvyšuje.Varovný tón zní nepřetržitě, když se předmět nachází ve vzdálenosti 30 cm nebo blíže od středu zadního nárazníku.
Poznámka:   Na krajích nárazníku je detekční vzdálenost kratší.
Image Shown Without Description
Snímač má dosah až 180 cm od zadního nárazníku.
Systém rozpoznává velké předměty, když je zařazena zpátečka (R) a je splněna některá z těchto podmínek:
  • Vozidlo couvá pomalou rychlostí.
  • Vozidlo stojí, ale k zadní straně vozidla se nízkou rychlostí přibližuje nějaký předmět.
  • Vozidlo couvá nízkou rychlostí a k vozidlu se nízkou rychlostí přibližuje nějaký předmět (například jiné vozidlo).
Pokud vozidlo zůstane na místě dvě sekundy, tón přestane znít. Když se vozidlo rozjede dozadu, tón se opět rozezní.
Poznámka:   Pokud se rozpoznaný předmět nachází ve vzdálenosti 30 cm nebo blíže od zadního nárazníku, zvukové upozornění se nevypne.
Indikátor vzdálenosti předmětu (je-li ve výbavě)
Po zařazení zpátečky (R) systém signalizuje vzdálenost předmětu na informačním displeji.
  • S tím, jak se vzdálenost k předmětu snižuje, se pole indikátoru rozsvěcují a pohybují se směrem k symbolu vozidla.
  • V případě, že není rozpoznán žádný předmět, zobrazují se pole indikátoru šedě.
Informační zprávy zadního parkovacího asistenta

Zpráva   Součást  
Porucha parkovacího asistenta
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Zkontrolujte parkovacího asistenta
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Zkontrolujte zadního parkovacího asistenta
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Zadní parkovací asistent není dostupný Blokovaný snímač Viz návod
Je zablokován snímač nebo systém má poruchu. Očistěte nárazník nebo odstraňte překážku. Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK