POZOR   POZOR:  Systém nemusí zjistit předměty s povrchem pohlcujícím odrazy. Vždy jezděte opatrně. Nebudete-li dávat pozor, může dojít ke srážce.
POZOR   POZOR:  Je možné, že systém nedokáže rozpoznat menší objekty a objekty v pohybu, především v blízkosti země.
POZOR   POZOR:  Systém parkovacího zařízení dokáže zjišťovat překážky, pouze když se vozidlo pohybuje rychlostí vhodnou pro parkování. Chcete-li předejít riziku poranění osob, je třeba při použití systému parkovacího zařízení dávat pozor.

Snímače se nachází na předním nárazníku.
Poznámka:   Snímače zbavujte sněhu, ledu a nahromaděných nečistot.
Poznámka:   Snímače nezakrývejte.
Poznámka:   Nečistěte snímače ostrými předměty.
Poznámka:   V případě poškození vozidla, při kterém se snímače vychýlí z patřičné polohy, může docházet k nesprávnému měření nebo planým poplachům.
Snímače jsou aktivní, když se volicí páka nachází v jakékoliv jiné poloze než v poloze pro parkování (P). Pokud systém parkovacího zařízení vydává zvuk, nastavená hlasitost audio systému se může snížit.
Jakmile se předmět přiblíží k vozidlu, zazní varovný tón. Jak se vozidlo přibližuje k překážce, rychlost přerušovaného varovného tónu se zvyšuje.Varovný tón zní nepřetržitě, když se předmět nachází ve vzdálenosti 30 cm nebo blíže od předního nárazníku.
Systém se vypne, jakmile rychlost vozidla dosáhne 8 km/h.
Image Shown Without Description
Oblast pokrytí snímači sahá až do vzdálenosti 70 cm od středu nárazníku.
Systém rozpoznává předměty, pokud se volicí páka nachází v poloze zpátečky (R) a vozidlo se pohybuje nízkou rychlostí, případně se k vašemu vozidlu přibližuje nízkou rychlostí nějaký předmět (například jiné vozidlo). Po 2 sekundách od zastavení vozidla zvuková výstraha utichne.
Systém vydává zvuková upozornění, pokud je zařazen rychlostní stupeň pro jízdu vpřed, vozidlo se pohybuje a v oblasti detekce se nachází nějaký předmět. Jakmile zastavíte, po 2 sekundách utichne zvuková výstraha a po 4 sekundách se ukončí vizuální signalizace.
Image Shown Without Description  Systém vypnete stisknutím tlačítka parkovacího zařízení.
V případě závady systému se na informačním displeji zobrazí zpráva.
Indikátor vzdálenosti předmětu (je-li ve výbavě)
Systém signalizuje vzdálenost předmětu prostřednictvím informačního displeje.
  • S tím, jak se vzdálenost k předmětu snižuje, se pole indikátoru rozsvěcují a pohybují se směrem k symbolu vozidla.
  • V případě, že není rozpoznán žádný předmět, zobrazují se pole indikátoru šedě.
Pokud se volicí páka nachází v poloze zpátečky (R) a vozidlo se pohybuje, systém zvukově a vizuálně upozorňuje na rozpoznané předměty přibližující se k vozidlu. Zvuková výstraha přestane znít po 2 sekundách od zastavení vozidla. Je-li zařazena zpátečka (R), zůstane vizuální signalizace zobrazena.
Pokud je zařazen jakýkoliv rychlostní stupeň pro jízdu vpřed a vozidlo jede rychlostí přibližně do 8 km/h, systém zvukově a vizuálně upozorňuje na předměty, které se nachází v detekční oblasti. Zvuková výstraha přestane znít po 2 sekundách a vizuální signalizace bude ukončena po 4 sekundách od zastavení vozidla.
Poznámka:   Vizuální signalizace zůstane aktivní, pokud se rozpoznané předměty nacházejí ve vzdálenosti 30 cm nebo nižší od vozidla.
Pokud je zařazen neutrál (N), systém vizuálně upozorňuje na předměty nacházející se v detekční oblasti pouze tehdy, když se vozidlo pohybuje rychlostí přibližně do 8 km/h (například při jízdě ze svahu). Vizuální signalizace bude ukončena po 4 sekundách od zastavení vozidla.
Informační zprávy předního parkovacího asistenta

Zpráva   Součást  
Porucha parkovacího asistenta
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Zkontrolujte parkovacího asistenta
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Zkontrolujte předního parkovacího asistenta
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Přední parkovací asistent není dostupný Blokovaný snímač Viz návod
Je zablokován snímač nebo systém má poruchu. Očistěte nárazník nebo odstraňte překážku. Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK