POZOR   POZOR:  Systém monitorování tlaku v pneumatikách nepředstavuje náhradu ruční kontroly tlaku v pneumatikách. Tlak v pneumatikách je třeba pravidelně kontrolovat tlakoměrem. Nesprávný tlak v pneumatikách může zvýšit riziko selhání pneumatik, ztráty kontroly nad vozidlem, převrácení vozidla a zranění osob.

Poznámka:   Těsnicí materiál na pneumatiky v provozu používejte jen v nouzovém případě, jinak může dojít k poškození snímače systému monitorování tlaku v pneumatikách. 
Poznámka:   Pokud se snímač systému monitorování tlaku v pneumatikách poškodí, pravděpodobně nebude fungovat.
Image Shown Without Description  Všechny pneumatiky (včetně náhradní, je-li součástí výbavy) byste měli každý měsíc kontrolovat a nahustit na tlak předepsaný výrobcem vozidla (uveden na štítku). (Pokud jste vozidlo osadili pneumatikami jiné velikosti, než jaká je uvedena na štítku s tlaky v pneumatikách, je nutné zjistit správný tlak, na který mají být dané pneumatiky nahuštěny).
Vaše vozidlo je vybaveno systémem monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), který v případě, že u některé z pneumatik výrazně poklesne tlak, rozsvítí kontrolku nízkého tlaku v pneumatikách. Pokud se tedy kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách rozsvítí, měli byste co nejdříve zastavit, zkontrolovat pneumatiky a nahustit je na správný tlak. Jízda na výrazně podhuštěných pneumatikách může vést k přehřátí a následnému selhání pneumatik. Podhuštění zároveň zvyšuje spotřebu paliva a zkracuje životnost vzorku pneumatiky. Dále pak může nepříznivě ovlivnit jízdní vlastnosti vozidla a brzdnou dráhu.
Mějte na paměti, že systém TPMS nenahrazuje náležitou údržbu pneumatik a je zodpovědností řidiče udržovat v nich správný tlak, a to i v případech, kdy podhuštění není tak výrazné, že by bylo signalizováno kontrolkou nízkého tlaku v pneumatikách.
Vozidlo je také vybaveno kontrolkou systému TPMS, která upozorňuje na případnou chybnou funkci systému. Kontrolka chybné funkce systému TPMS a kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách jsou sdruženy do jedné kontrolky. Pokud systém zjistí závadu, tato kontrolka bude přibližně jednu minutu blikat a poté zůstane rozsvícená. Stejnou sekvenci bude provádět i při každém dalším spuštění motoru až do doby, než dojde k odstranění závady.
Rozsvícení kontrolky závady signalizuje stav, kdy systém nemůže zamýšleným způsobem zjišťovat nebo signalizovat nízký tlak v pneumatikách. K závadě systému TPMS může dojít z různých důvodů, mimo jiné pokud namontujete rezervní nebo alternativní pneumatiky nebo kola zamezující správné funkci systému TPMS. Po výměně pneumatiky nebo kola vždy zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka chybné funkce systému TPMS, abyste měli jistotu, že náhradní pneumatiky či kola jsou se systémem TPMS kompatibilní.
Výměna pneumatiky se systémem monitorování tlaku v pneumatikách
Image Shown Without Description
Poznámka:   Každá plnohodnotná pneumatika je vybavena snímačem tlaku v pneumatice, který se nachází uvnitř dutiny pneumatiky. Snímač tlaku je připojen ke dříku ventilu. Snímač tlaku je překrytý pneumatikou a není vidět, dokud pneumatiku nesejmete. Při výměně pneumatiky postupujte opatrně, abyste nepoškodili snímač.
Servis pneumatik vozidla nechejte vždy provádět u autorizovaného prodejce.
Tlak v pneumatikách pravidelně kontrolujte (alespoň jednou za měsíc) pomocí přesného tlakoměru. Viz Huštění pneumatik v této kapitole.
Výměna pneumatiky se systémem monitorování tlaku v pneumatikách
Po výměně kol vozidla je nutné v systému monitorování tlaku v pneumatikách uskutečnit nové učení snímačů tlaku v pneumatikách. Postupujte při tom následujícím způsobem:
  1. Ověřte, zda jsou všechny pneumatiky nahuštěny na správný tlak. Pokud ne, nahustěte pneumatiky na předepsaný tlak.
  1. Ponechejte vozidlo v klidu po dobu alespoň 20 minut.
  1. Resetujte systém monitorování tlaku v pneumatikách. Přečtěte si postup resetování systému monitorování tlaku v pneumatikách uvedený dále v této kapitole.
  1. Systém monitorování tlaku v pneumatikách automaticky provede nový postup učení snímačů tlaku v pneumatikách, jakmile s vozidlem uskutečníte přibližně alespoň 15minutovou jízdu 40 km/h.
Princip fungování systému monitorování tlaku v pneumatikách
Image Shown Without Description
Systém monitorování tlaku v pneumatikách měří tlak v plnohodnotných kolech a odesílá zjištěné hodnoty do vozidla. Hodnoty tlaku v pneumatikách můžete zkontrolovat na informačním displeji. Výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách se rozsvítí v případě výrazného poklesu tlaku v některé z pneumatik. Pokud se kontrolka rozsvítí, je nutné upravit tlak v podhuštěných pneumatikách na hodnotu doporučenou výrobcem. Tlak v pneumatikách je třeba zkontrolovat i v případě, že se kontrolka rozsvítí jen na chvíli a poté zhasne.
Po nasazení dojezdového náhradního kola
V případě, že vyměníte plnohodnotné kolo za dojezdové náhradní kolo, systém bude i nadále upozorňovat na problém, aby vám připomněl, že je nutné plnohodnotné kolo opravit a namontovat zpět na vozidlo.
Řádná funkce systému monitorování tlaku v pneumatikách se obnoví až poté, co poškozené kolo opravíte a znovu nasadíte na vozidlo.
V případě podezření na nesprávné fungování systému
Hlavním úkolem systému monitorování tlaku v pneumatikách je upozorňovat na nutnost dohuštění pneumatik. Kromě toho dokáže systém upozornit na to, že nefunguje správně. Informace týkající se systému monitorování tlaku v pneumatikách naleznete v následující tabulce:

Výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách   Pravděpodobná příčina   Požadovaná akce  
Výstražná kontrolka svítí   Podhuštěné pneumatiky   Nahustěte pneumatiky na správný tlak. Další informace naleznete v části Huštění pneumatik v této kapitole. Po nahuštění pneumatik na tlak předepsaný výrobcem (správnou hodnotu lze najít na štítku s tlaky, který se nachází na hraně dveří řidiče nebo na sloupku B) je nutné s vozidlem jet alespoň dvě minuty rychlostí vyšší než 32 km/h a teprve poté kontrolka zhasne.  
Používá se náhradní pneumatika   Opravte poškozené kolo a znovu ho namontujte na vozidlo. Funkce systému se obnoví. Popis fungování systému naleznete v pasáži s názvem Po nasazení dojezdového náhradního kola v této kapitole.  
Chybná funkce systému TPMS   Pokud kontrolka svítí, ačkoli jsou pneumatiky správně nahuštěny a není použito náhradní kolo, co nejdříve se obraťte na autorizovaného prodejce.  
Výstražná kontrolka bliká   Používá se náhradní pneumatika   Opravte poškozené kolo a znovu ho namontujte na vozidlo. Funkce systému se obnoví. Popis fungování systému naleznete v pasáži s názvem Po nasazení dojezdového náhradního kola v této kapitole.  
Chybná funkce systému TPMS   Pokud kontrolka svítí, ačkoli jsou pneumatiky správně nahuštěny a není použito náhradní kolo, co nejdříve se obraťte na autorizovaného prodejce.  

Při huštění pneumatik
POZOR   POZOR:  Hodnoty tlaků v pneumatikách zobrazené na informačním displeji nepoužívejte jako údaje tlakoměru. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo usmrcení osoby.

Po dohuštění pneumatik (na čerpací stanici nebo doma v garáži) nemusí systém monitorování tlaku v pneumatikách ihned zareagovat na změnu tlaku v pneumatikách.
Za určitých okolností je po dohuštění pneumatik na předepsaný tlak nutné jet s vozidlem přes 32 km/h a teprve poté kontrolka zhasne.
Vliv teploty na tlak v pneumatikách
Systém monitorování tlaku v pneumatikách sleduje tlak ve všech pneumatikách. Při normální jízdě se tlak v běžné pneumatice osobního automobilu může zvýšit přibližně o 14–28 kPa oproti stavu, kdy byla pneumatika studená. Pokud vozidlo stojí přes noc venku a venkovní teplota oproti denní výrazně poklesne, může tlak v pneumatikách klesnout přibližně o 21 kPa při poklesu venkovní teploty o -1,1 °C. Systém monitorování tlaku v pneumatikách může nastalou situaci vyhodnotit jako výrazné podhuštění pneumatik a rozsvítit kontrolku nízkého tlaku v pneumatikách. Pokud se výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách rozsvítí, prohlédněte všechny pneumatiky a ujistěte se, že nejsou prázdné. Pokud je některá z pneumatik vyfouknutá, proveďte potřebnou opravu. Zkontrolujte tlak v pneumatikách. Pokud je některá z pneumatik podhuštěná, opatrně dojeďte na nejbližší místo, kde ji můžete dohustit. Všechny pneumatiky nahustěte na doporučený tlak.
Postup resetování systému monitorování tlaku v pneumatikách
Přehled
Po každé výměně pneumatiky nebo úpravě tlaku je nutné provést restart systému.
Aby byla zachována schopnost vozidla převážet náklad, je někdy potřeba pneumatiky na přední nápravě nahustit na jiný tlak než na zadní. V těchto případech se výstražná kontrolka rozsvítí, pokud systém zjistí různé hodnoty tlaku pro přední a zadní kola.
Po výměně pneumatik je nutné systém monitorování tlaku v pneumatikách resetovat a uskutečnit nové učení poloh snímačů tlaku v pneumatikách. Systém nedokáže zjistit polohu jednotlivých snímačů a předpokládá, že jsou tlaky v pneumatikách nastaveny správně.
Provedení postupu resetu
  1. Zapněte zapalování.
  1. Přejděte do nabídky systému monitorování tlaku v pneumatikách na informačním displeji.
  1. Stiskněte a přidržte tlačítko OK, dokud se nezobrazí potvrzení. Pokud je vozidlo vybaveno resetovacím tlačítkem systému monitorování tlaku v pneumatikách, stiskněte a přidržte toto tlačítko, dokud se nezobrazí potvrzení.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK