Nếu bạn sử dụng thông số kỹ thuật sản xuất để chuyển đổi hoặc sửa đổi xe, hãy tham khảo đại lý Ford được ủy quyền.