CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Sử dụng dây buộc đồ theo tiêu chuẩn đã được duyệt, chẳng hạn như DIN.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Bảo đảm bạn buộc chắc chắn tất cả các đồ lỏng lẻo.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Đặt hành lý và các đồ khác càng thấp và càng về phía trước càng tốt trong không gian chứa hành lý hoặc chứa đồ.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không chở quá tải lên cầu trước và cầu sau của xe.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không vượt quá tổng trọng lượng tối đa của xe.   Tham khảo   Tấm ghi thông tin xe
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không đặt vật cứng ngoài khu vực khoang chứa đồ, ví dụ: gỗ và vật liệu dạng tấm.

Ghi Chú:   Trọng tâm của tải phải nằm trong khoảng cách giữa hai cầu xe.
Ghi Chú:   Tránh phân phối tải một bên.
Ghi Chú:   Phân phối tải không đều có thể dẫn đến các đặc tính xử lý và phanh không thể chấp nhận.