Hoạt động chức năng của một số bộ phận và hệ thống có thể bị ảnh hưởng ở nhiệt độ khoảng dưới -25 °C.