Bạn có thể vận hành các chức năng sau bằng điều khiển:
Image Shown Without Description
ATăng âm lượng.
BTìm kiếm xuống hoặc chuyển sang bài trước.
CTìm kiếm lên hoặc chuyển sang bài sau.
DTắt tiếng.
EGiảm âm lượng.