Image Shown Without Description
ANhận dạng giọng nói.
BTrả lời cuộc gọi điện thoại.
CKết thúc cuộc gọi điện thoại.
Xem thông tin SYNC của bạn.