Tay lái nghịch
Image Shown Without Description
ANắp bình chứa nước làm mát động cơ.   Tham khảo   Kiểm tra nước làm mát động cơ
BNắp bình chứa dầu phanh và dầu ly hợp.   Tham khảo   Kiểm tra dầu ly hợp và dầu phanh
CQue thăm dầu.   Tham khảo   Que thăm dầu động cơ - 2.2L Dầu/3.2L Diesel
DXả nước bộ lọc nhiên liệu.   Tham khảo   Xả nước trong lọc nhiên liệu - 2.2L Dầu/3.2L Diesel
EHộp cầu chì khoang động cơ.   Tham khảo   Cầu chì
FẮc quy.   Tham khảo   Bảo dưỡng
GNắp đổ dầu động cơ.   Tham khảo   Kiểm tra dầu động cơ
HNắp bình chứa dung dịch rửa kính.   Tham khảo   Kiểm tra mức nước rửa kính
ILọc gió.
Tay lái thuận
Image Shown Without Description
ANắp bình chứa nước làm mát động cơ.   Tham khảo   Kiểm tra nước làm mát động cơ
BNắp bình chứa dầu phanh và dầu ly hợp.   Tham khảo   Kiểm tra dầu ly hợp và dầu phanh
CQue thăm dầu.   Tham khảo   Que thăm dầu động cơ - 2.2L Dầu/3.2L Diesel
DXả nước bộ lọc nhiên liệu.   Tham khảo   Xả nước trong lọc nhiên liệu - 2.2L Dầu/3.2L Diesel
EHộp cầu chì khoang động cơ.   Tham khảo   Cầu chì
FẮc quy.   Tham khảo   Bảo dưỡng
GNắp đổ dầu động cơ.   Tham khảo   Kiểm tra dầu động cơ
HNắp bình chứa dung dịch rửa kính.   Tham khảo   Kiểm tra mức nước rửa kính
ILọc gió.