Missing ImageMissing Image
Sử dụng các nút điều khiển để điểu chỉnh hiển thị thông tin. Điều hướng màn hình và nhấn OK để chọn.   Tham khảo   Thông tin chung