Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Sử dụng các nút điều khiển để điểu chỉnh hiển thị thông tin. Điều hướng màn hình và nhấn OK để chọn.   Tham khảo   Thông tin chung