Điều kiện   Các nguyên nhân tiềm tàng  
Tôi không thể tạo MyKey.  
  • Chìa khóa hoặc bộ phát tín hiệu được sử dụng để khởi động xe không có quyền quản trị.
  • Chìa khóa hoặc bộ phát tín hiệu được sử dụng để khởi động xe là chìa khóa quản trị duy nhất (luôn phải có ít nhất một chìa khóa quản trị).
  • Hệ thống chống trộm SecuriLock bị vô hiệu hóa hoặc ở chế độ không giới hạn.
Tôi không thể lập trình cấu hình cài đặt.  
  • Chìa khóa hoặc bộ phát tín hiệu được sử dụng để khởi động xe của bạn không có quyền quản trị.
  • Không có MyKey nào được tạo.   Tham khảo   Tạo một MyKey
Tôi không thể xóa MyKey.  
  • Chìa khóa hoặc bộ phát tín hiệu được sử dụng để khởi động xe của bạn không có quyền quản trị.
  • Không có MyKey nào được tạo.   Tham khảo   Tạo một MyKey
Tôi đã làm mất chìa khóa quản trị duy nhất.   Mua chìa khóa mới từ đại lý được ủy quyền.  
Tôi đã đánh mất chìa khóa.   Lập trình chìa khóa dự phòng.   Tham khảo   Hệ thống chống trộm thụ động.   
Quãng đường MyKey không cộng dồn lại.  
  • Người dùng MyKey không sử dụng MyKey.
  • Người giữ chìa khóa quản trị đã xóa MyKey và tạo MyKey mới.
  • Hệ thống chìa khóa đã được thiết lập lại.