THỎA THUẬN CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI SỬ DỤNG PHẦN MỀM CỦA XE (EULA) (Nếu được trang bị)
 • Bạn (“Bạn” hoặc “của Bạn” nếu có) đã mua xe có một số thiết bị, bao gồm SYNC® và nhiều mô đun điều khiển khác nhau, ("THIẾT BỊ") bao gồm phần mềm được Ford Motor Company và công ty chi nhánh ("FORD MOTOR COMPANY") cấp phép hoặc sở hữu. Nguồn gốc của các sản phẩm phần mềm của FORD MOTOR COMPANY này, cũng như phương tiện liên quan, tài liệu in ấn và tài liệu "trực tuyến" hoặc điện tử ("PHẦN MỀM") được bảo hộ bởi các hiệp ước và luật sở hữu trí tuệ quốc tế. PHẦN MỀM được cấp quyền, không bán. Tất cả các quyền được bảo hộ.
 • PHẦN MỀM có thể kết nối và/hoặc liên kết, hoặc có thể được nâng cấp sau đó để kết nối và/hoặc liên kết với phần mềm bổ sung và/hoặc hệ thống được FORD MOTOR COMPANY cung cấp.
NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI NÀY ("EULA") NÀY, KHÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ HOẶC SAO CHÉP PHẦN MỀM. BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VỚI VIỆC SỬ DỤNG TRÊN THIẾT BỊ, SẼ CẤU THÀNH SỰ CHẤP THUẬN CỦA BẠN VỚI EULA NÀY (HOẶC XÁC NHẬN VỀ BẤT KỲ SỰ CHẤP THUẬN NÀO TRƯỚC ĐÂY).
CẤP PHÉP PHẦN MỀM: EULA này cấp cho bạn giấy phép sau:
 • Bạn có thể sử dụng PHẦN MỀM đã cài đặt trên THIẾT BỊ hay đang kết nối với hệ thống và/hoặc dịch vụ được cung cấp bởi hoặc thông qua FORD MOTOR COMPANY hoặc nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm bên thứ ba.
Mô tả các Quyền và các Hạn chế khác
 • Nhận dạng giọng nói: Nếu PHẦN MỀM bao gồm (các) thành phần nhận dạng giọng nói, bạn nên hiểu rằng nhận dạng giọng nói là một quá trình thống kê vốn có và các lỗi nhận dạng là cố hữu trong quá trình này. FORD MOTOR COMPANY cũng như các nhà cung cấp của công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do các lỗi trong quá trình nhận dạng giọng nói. Bạn có trách nhiệm giám sát tất cả các chức năng nhận dạng giọng nói có trong hệ thống.
 • Các hạn chế đối với thiết kế đảo ngược, biên dịch và tháo gỡ: Bạn không được phép thiết kế đảo ngược, dịch ngược, biên dịch, tháo gỡ hoặc cố gắng khám phá bất kỳ mã nguồn nào hoặc các ý tưởng hoặc thuật toán cơ bản của PHẦN MỀM, cũng như không cho phép người khác thiết kế đảo ngược, dịch ngược hoặc tháo gỡ PHẦN MỀM, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi hoạt động đó được pháp luật hiện hành cho phép rõ ràng, bất chấp giới hạn này hoặc trong phạm vi có thể được cho phép bởi các điều khoản cấp phép điều chỉnh việc sử dụng bất kỳ thành phần nguồn mở nào trong PHẦN MỀM.
 • Các hạn chế đối với việc Phân phối, Sao chép, Sửa đổi và Tạo sản phẩm phái sinh: Bạn không được phép phân phối, sao chép, sửa đổi hoặc tạo sản phẩm phái sinh dựa trên PHẦN MỀM, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi hoạt động đó được pháp luật hiện hành cho phép rõ ràng, bất chấp giới hạn này hoặc trong phạm vi có thể được cho phép bởi các điều khoản cấp phép điều chỉnh việc sử dụng bất kỳ thành phần nguồn mở nào trong PHẦN MỀM.
 • EULA: Tài liệu dành cho người dùng cuối về THIẾT BỊ và các hệ thống và dịch vụ liên quan có thể chứa nhiều EULA, chẳng hạn như nhiều bản dịch và/hoặc nhiều phiên bản phương tiện (ví dụ: trong tài liệu dành cho người dùng và trong phần mềm). Thậm chí nếu bạn nhận nhiều Thỏa thuận EULA, bạn chỉ được cấp quyền sử dụng một (1) bản PHẦN MỀM.
 • Chuyển giao PHẦN MỀM: Bạn chỉ có thể chuyển giao vĩnh viễn các quyền của mình theo EULA này nằm trong phạm vi của việc bán hoặc chuyển giao THIẾT BỊ, miễn là bạn không giữ lại bản sao nào, bạn chuyển giao toàn bộ PHẦN MỀM (bao gồm tất cả các thành phần, phương tiện và tài liệu in, bất kỳ bản nâng cấp nào và, (các) Chứng nhận xác thực nếu có) và người nhận đồng ý với các điều khoản của EULA này. Nếu PHẦN MỀM là một bản nâng cấp, bất kỳ việc chuyển giao nào cũng phải bao gồm tất cả các phiên bản trước của PHẦN MỀM.
 • Quyền chấm dứt: Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác, FORD MOTOR COMPANY có thể chấm dứt EULA này nếu bạn không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của EULA này.
 • Thành phần dịch vụ dựa trên Internet: PHẦN MỀM có thể chứa các thành phần cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng các dịch vụ dựa trên Internet nhất định. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng FORD MOTOR COMPANY, nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm bên thứ ba, công ty chi nhánh và/hoặc đại lý được chỉ định có thể kiểm tra tự động phiên bản PHẦN MỀM và/hoặc các thành phần mà bạn đang sử dụng và có thể cung cấp các bản nâng cấp hoặc phần bổ sung cho PHẦN MỀM có thể được tự động tải xuống THIẾT BỊ của bạn.
 • Phần mềm/Dịch vụ bổ sung: PHẦN MỀM có thể cho phép FORD MOTOR COMPANY, các nhà cung cấp phần mềm và dịch vụ bên thứ ba, các chi nhánh và/hoặc đại lý được chỉ định của công ty cung cấp cho bạn các bản cập nhật, bổ sung, các thành phần bổ trợ của PHẦN MỀM hoặc các thành phần dịch vụ dựa trên Internet của PHẦN MỀM, sau ngày bạn nhận được bản sao ban đầu của PHẦN MỀM ("Thành phần bổ sung"). Việc cập nhật PHẦN MỀM có thể khiến bạn phải chịu thêm phí từ nhà cung cấp dịch vụ không dây của mình. Nếu FORD MOTOR COMPANY hoặc nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba cung cấp hoặc cho phép bạn sử dụng các Thành phần bổ sung và không có thêm điều khoản EULA nào khác đi kèm với các Thành phần bổ sung thì các điều khoản của Thỏa thuận EULA này sẽ được áp dụng. FORD MOTOR COMPANY, công ty chi nhánh và/hoặc đại lý được chỉ định bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ dịch vụ trên Internet nào đã cung cấp cho bạn hoặc cho phép bạn sử dụng thông qua việc sử dụng PHẦN MỀM.
 • Liên kết đến trang web của bên thứ ba: PHẦN MỀM có thể cung cấp cho bạn khả năng liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Trang web của bên thứ ba không chịu sự kiểm soát của FORD MOTOR COMPANY, công ty chi nhánh và/hoặc đại lý được chỉ định của FORD MOTOR COMPANY. FORD MOTOR COMPANY hay công ty chi nhánh/đại lý được chỉ định đều không phải chịu trách nhiệm về (I) nội dung trên trang web của bên thứ ba, bất kỳ liên kết nào có trong trang web của bên thứ ba hay bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào cho trang web của bên thứ ba, hoặc (ii) truyền phát trực tiếp trên Internet hoặc bất kỳ hình thức truyền phát nào bắt nguồn từ trang web của bên thứ ba. Nếu PHẦN MỀM cung cấp các liên kết tới trang web của bên thứ ba, thì các liên kết đó chỉ được cung cấp cho bạn như một tiện ích, và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không ngụ ý rằng FORD MOTOR COMPANY, công ty chi nhánh và/hoặc đại lý được chỉ định của FORD MOTOR COMPANY chứng thực trang web bên thứ ba.
 • Nghĩa vụ lái xe có trách nhiệm: Bạn xác nhận rằng nghĩa vụ của mình là lái xe có trách nhiệm và chú ý trên đường. Bạn cần đọc và tuân theo các hướng dẫn vận hành THIẾT BỊ, đặc biệt khi các hướng dẫn này liên quan trực tiếp đến sự an toàn và bạn đồng ý chấp nhận bất kỳ rủi ro nào liên quan đến việc sử dụng THIẾT BỊ.
NÂNG CẤP VÀ KHÔI PHỤC PHƯƠNG TIỆN: Nếu PHẦN MỀM do FORD MOTOR COMPANY cung cấp tách biệt với THIẾT BỊ trên phương tiện như chip ROM, (các) đĩa CD ROM hoặc thông qua tải xuống web hoặc các phương tiện khác và được gắn nhãn "Chỉ dành cho mục đích nâng cấp" hoặc "Chỉ dành cho mục đích khôi phục", bạn có thể cài đặt một (1) bản sao của PHẦN MỀM đó lên THIẾT BỊ làm bản thay thế cho PHẦN MỀM hiện có và sử dụng nó theo EULA này, bao gồm bất kỳ điều khoản bổ sung nào của EULA đi kèm với bản nâng cấp PHẦN MỀM.
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ: Tất cả quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với PHẦN MỀM (bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh, ảnh chụp, hoạt ảnh, video, âm thanh, âm nhạc, văn bản và "applet" được tích hợp vào PHẦN MỀM), các tài liệu in kèm theo và bất kỳ bản sao nào của PHẦN MỀM, thuộc sở hữu của FORD MOTOR COMPANY, hoặc các chi nhánh hoặc nhà cung cấp của công ty. PHẦN MỀM được cấp quyền, không bán. Bạn không được sao chép các tài liệu in ấn đi kèm PHẦN MỀM. Tất cả các quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với nội dung có thể được truy cập bằng cách sử dụng PHẦN MỀM là tài sản của chủ sở hữu nội dung tương ứng và có thể được bảo hộ bởi các luật và hiệp ước về bản quyền hiện hành hoặc các luật và hiệp ước sở hữu trí tuệ khác. EULA này không cấp cho bạn quyền sử dụng những nội dung đó ngoài mục đích sử dụng ban đầu. Tất cả các quyền không được cho phép cụ thể trong EULA này đều được bảo hộ bởi FORD MOTOR COMPANY, công ty chi nhánh của FORD MOTOR COMPANY, nhà cung cấp cũng như nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba. Việc sử dụng bất cứ dịch vụ trực tuyến nào có thể truy cập thông qua PHẦN MỀM có thể chịu sự điều chỉnh của các điều khoản tương ứng liên quan đến các dịch vụ đó. Nếu PHẦN MỀM có chứa tư liệu chỉ được cung cấp ở dạng điện tử, bạn có thể in một bản tư liệu điện tử đó.
HẠN CHẾ XUẤT KHẨU: Bạn thừa nhận rằng PHẦN MỀM tuân theo quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu. Bạn đồng ý tuân theo tất cả các luật quốc tế và quốc gia có thể áp dụng cho PHẦN MỀM này, bao gồm cả Hoa Kỳ. Các quy định quản lý xuất khẩu, cũng như các hạn chế đối với người dùng cuối, trường hợp sử dụng cuối cùng và điểm đến được ban hành bởi chính phủ Hoa Kỳ và các chính phủ khác.
NHÃN HIỆU: EULA này không cấp cho bạn bất kỳ quyền nào liên quan đến bất kỳ nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào của FORD MOTOR COMPANY, các chi nhánh của công ty cũng như các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm bên thứ ba.
Dấu từ Bluetooth® và các logo là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và hoạt động sử dụng các dấu này của Ford Motor Company đều tuân theo giấy phép. Các nhãn hiệu và tên thương hiệu khác đều thuộc về các chủ sở hữu tương ứng của chúng.
HỖ TRỢ SẢN PHẨM: Vui lòng tham khảo hướng dẫn của FORD MOTOR COMPANY trong tài liệu để hỗ trợ sản phẩm THIẾT BỊ, chẳng hạn như hướng dẫn dành cho chủ sở hữu.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến EULA này, hoặc nếu bạn muốn liên hệ với FORD MOTOR COMPANY vì bất cứ lý do nào khác, vui lòng tham khảo địa chỉ được cung cấp trong tài liệu dành cho THIẾT BỊ.
Miễn trừ trách nhiệm cho những hư hỏng nhất định TRỪ KHI BỊ NGHIÊM CẤM BỞI PHÁP LUẬT, FORD MOTOR COMPANY, BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA NÀO VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT CỦA HỌ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI MANG TÍNH GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, HỆ QUẢ HOẶC NGẪU NHIÊN NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HOẠT ĐỘNG CỦA PHẦN MỀM. GIỚI HẠN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG NGAY CẢ KHI BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NÀO KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH THIẾU YẾU CỦA NÓ. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH NÀO NGOÀI BẢO HÀNH CÓ THỂ ĐƯỢC CUNG CẤP RÕ RÀNG CHO XE MỚI CỦA BẠN.
SYNC® Thông tin quan trọng về an toàn trên ô tô Đọc và làm theo hướng dẫn:
 • Trước khi sử dụng hệ thống SYNC®, hãy đọc và làm theo mọi chỉ dẫn và thông tin an toàn được cung cấp trong hướng dẫn người dùng cuối này ("Hướng dẫn sử dụng xe"). Việc không tuân theo biện pháp phòng ngừa có trong Hướng dẫn sử dụng xe có thể gây ra tai nạn hoặc chấn thương nghiêm trọng khác.
Vận hành chung
 • Điều khiển bằng lệnh thoại: Một số chức năng trong hệ thống SYNC® có thể được thực hiện bằng lệnh thoại. Sử dụng lệnh thoại trong khi lái giúp cho bạn vận hành hệ thống mà không cần bỏ tay ra khỏi vô lăng hoặc rời mắt khỏi đường sá.
 • Nhìn lâu vào màn hình: Không truy cập vào bất kỳ chức năng nào yêu cầu nhìn lâu vào màn hình khi bạn đang lái xe. Đỗ xe an toàn và đúng luật trước khi sử dụng chức năng của hệ thống yêu cầu sự chú ý trong thời gian dài.
 • Cài đặt âm lượng: Không tăng âm lượng quá mức. Giữ âm lượng ở mức bạn vẫn có thể nghe thấy âm thanh giao thông bên ngoài và các tín hiệu khẩn cấp trong khi lái xe. Lái xe trong khi không thể nghe thấy những âm thanh này có thể gây ra tai nạn.
 • Tính năng dẫn đường: Mọi tính năng dẫn đường trong hệ thống nhằm cung cấp hướng dẫn chi tiết để đưa bạn đến điểm đến mong muốn. Đảm bảo rằng tất cả những người dùng hệ thống này đều đọc kỹ và tuân thủ đầy đủ các chỉ dẫn và thông tin an toàn.
 • Nguy hiểm do xao nhãng: Mọi tính năng dẫn đường có thể yêu cầu thiết lập thủ công (không dùng lời nói). Việc cố gắng thực hiện quy trình thiết lập như vậy hoặc nhập thông tin trong khi lái xe có thể khiến bạn bị mất tập trung và có thể gây ra tai nạn hoặc chấn thương nghiêm trọng. Dừng xe một cách an toàn và đúng luật trước khi thực hiện các thao tác trên.
 • Hãy ưu tiên khả năng phán đoán của bạn: Mọi tính năng dẫn đường chỉ mang tính trợ giúp. Lái xe theo đúng các quy định về giao thông tại nơi sở tại và các chỉ dẫn bạn quan sát được khi tham gia giao thông. Các tính năng này không thể thay thế cho phán đoán của cá nhân bạn. Không nên làm theo hướng dẫn của hệ thống này thay cho việc tuân thủ các quy định giao thông tại nơi sở tại, làm theo chủ kiến hoặc kinh nghiệm lái xe an toàn của bạn.
 • An toàn khi lưu thông: Không tuân theo các gợi ý về tuyến đường nếu làm như vậy sẽ dẫn đến việc di chuyển không an toàn hoặc bất hợp pháp, nếu bạn có thể bị đặt vào một tình huống không an toàn hoặc nếu bạn có thể được chỉ dẫn vào một khu vực mà bạn cho là không an toàn. Người lái cần xác định nhiệm vụ chính yếu của mình là vận hành xe một cách an toàn và do đó cần ước lượng được mức độ an toàn để làm theo các hướng dẫn chỉ đường.
 • Bản đồ có thể không chính xác: Bản đồ mà hệ thống này sử dụng có thể không chính xác do những thay đổi về đường sá, điều phối giao thông hoặc điều kiện lái xe. Luôn đánh giá đúng và theo lẽ thường khi đi theo các lộ trình được gợi ý.
 • Dịch vụ khẩn cấp: Không dựa vào bất kỳ tính năng dẫn đường nào trong hệ thống để đưa bạn đến các dịch vụ khẩn cấp. Hỏi các nhà chức trách hoặc tổng đài dịch vụ khẩn cấp để tìm ra các địa điểm đó. Không phải tất cả các dịch vụ trong tình huống khẩn cấp như sở cảnh sát, trạm cứu hỏa, bệnh viện và trạm xá đều có thể có trong cơ sở dữ liệu bản đồ cho các đặc tính dẫn đường đó.
Trách nhiệm và chấp nhận rủi ro
 • Bạn đồng ý với mỗi điều sau:(a) Bất kỳ hành vi sử dụng PHẦN MỀM nào trong khi lái xe ô tô hoặc phương tiện khác vi phạm pháp luật hiện hành hoặc lái theo cách không an toàn đều có thể mang lại rủi ro đáng kể do sự mất tập trung khi lái xe và không được cố thử trong mọi trường hợp;(b) Việc sử dụng PHẦN MỀM với mức âm lượng quá to gây ra rủi ro đáng kể làm giảm thính giác và không được cố thử trong mọi trường hợp;(c) PHẦN MỀM có thể không tương thích với phiên bản mới hoặc khác của hệ điều hành, phần mềm bên thứ ba hoặc dịch vụ bên thứ ba, và PHẦN MỀM có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho hệ điều hành, phần mềm bên thứ ba hoặc dịch vụ bên thứ ba.(d) Bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba được PHẦN MỀM sử dụng hoặc phần mềm bên thứ ba được sử dụng với PHẦN MỀM (I) có thể tính thêm phí sử dụng, (ii) có thể không hoạt động chính xác, không bị gián đoạn, không gặp lỗi, (iii) có thể thay đổi định dạng phát trực tiếp hoặc ngừng hoạt động, (iv) có thể chứa nội dung người lớn, xúc phạm hoặc phản cảm; và (v) có thể chứa thông tin giao thông, thời tiết, tài chính hoặc an toàn không chính xác, sai lệch hoặc gây hiểu nhầm hoặc nội dung khác; và(e) Việc sử dụng PHẦN MỀM có thể khiến cho bạn phải trả thêm phí cho nhà cung cấp dịch vụ không dây (WSP) và mọi trình tính toán dữ liệu hoặc số phút có thể đi kèm trong chương trình phần mềm chỉ là để tham khảo, không được bảo hành và không nên tin cậy theo bất kỳ cách nào.
 • Khi sử dụng PHẦN MỀM, bạn đồng ý chịu trách nhiệm và chấp nhận toàn bộ rủi ro với những hạng mục đã nêu trong Mục (a) – (e) ở trên.
Miễn trừ đảm bảo
BẠN XÁC NHẬN RÕ RÀNG VÀ ĐỒNG Ý CHỊU HOÀN TOÀN RỦI RO DO VIỆC SỬ DỤNG THIẾT BỊ VÀ PHẦN MỀM, ĐỒNG THỜI CHỊU TOÀN BỘ RỦI RO CHO CHẤT LƯỢNG ĐÁP ỨNG, HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG, TÍNH TƯƠNG THÍCH, ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ NỖ LỰC. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, PHẦN MỀM VÀ PHẦN MỀM BÊN THỨ BA HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ HIỆN TRẠNG" VÀ “CÓ SẴN”, VỚI TẤT CẢ LỖI VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ LOẠI BẢO HÀNH NÀO, VÀ FORD MOTOR COMPANY THEO ĐÂY TỪ CHỐI MỌI BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM, PHẦN MỀM BÊN THỨ BA VÀ DỊCH VỤ BÊN THỨ BA, RÕ RÀNG, NGỤ Ý HOẶC THEO LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, CÁC BẢO HÀNH VÀ/HOẶC ĐIỀU KIỆN NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, CHẤT LƯỢNG ĐÁP ỨNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, ĐỘ CHÍNH XÁC, SỬ DỤNG MÀ KHÔNG BỊ LÀM PHIỀN VÀ KHÔNG VI PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA. FORD MOTOR COMPANY KHÔNG BẢO HÀNH ĐỐI VỚI (a) NHỮNG TRỞ NGẠI KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM, PHẦN MỀM BÊN THỨ BA HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA, (b) PHẦN MỀM, PHẦN MỀM BÊN THỨ BA HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN, (c) VIỆC VẬN HÀNH PHẦN MỀM, PHẦN MỀM BÊN THỨ BA HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HAY KHÔNG CÓ LỖI, (d) NHỮNG HƯ HỎNG TRONG PHẦN MỀM, PHẦN MỀM BÊN THỨ BA HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA. THÔNG TIN BẰNG LỜI NÓI HOẶC VĂN BẢN ĐƯỢC FORD MOTOR COMPANY HAY ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐƯA RA KHÔNG TẠO THÀNH ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH. NẾU PHẦN MỀM, PHẦN MỀM BÊN THỨ BA HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA CHO THẤY BỊ KHIẾM KHUYẾT, BẠN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO TOÀN BỘ CHI PHÍ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CẦN THIẾT. MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO HÀNH ĐƯỢC NGỤ Ý HOẶC GIỚI HẠN VỀ QUYỀN THEO LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG, DO ĐÓ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG HOÀN TOÀN ÁP DỤNG CHO BẠN. BẢO HÀNH DUY NHẤT DO FORD MOTOR COMPANY CUNG CẤP CÓ TRONG THÔNG TIN BẢO HÀNH ĐI KÈM VỚI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XE CỦA BẠN. NẾU CÓ BẤT KỲ MÂU THUẪN NÀO GIỮA CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA MỤC NÀY VÀ SỔ TAY BẢO HÀNH, SỔ TAY BẢO HÀNH SẼ CÓ HIỆU LỰC.
Luật hiện hành, địa điểm và thẩm quyền
 • Luật Tiểu bang Michigan chi phối EULA này và việc Bạn sử dụng PHẦN MỀM. Việc Bạn sử dụng PHẦN MỀM cũng phải tuân theo luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế khác. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến EULA này chỉ được đệ trình và xử lý ở tòa án Tiểu bang Michigan Hạt Wayne hoặc Tòa án Quận Hoa Kỳ đối với Quận Đông Michigan. Bạn đồng ý tuân theo quyền phán quyết cá nhân của tòa án Tiểu bang Michigan tại Hạt Wayne và Tòa án Tiểu bang Hoa Kỳ và Quận Đông Michigan đối với tranh chấp phát sinh hoặc liên quan tới EULA này.
Ràng buộc phân xử bằng trọng tài và miễn kiện tụng tập thể
(a) Ứng dụng. Phần này áp dụng cho bất kỳ tranh chấp nào, NGOẠI TRỪ TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC VI PHẠM BẢN QUYỀN HOẶC ĐẾN VIỆC THI HÀNH HOẶC TÍNH HỢP LỆ CỦA CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA BẠN, FORD MOTOR COMPANY HOẶC BẤT KỲ NHÀ CẤP PHÉP NÀO CỦA FORD MOTOR COMPANY. Tranh chấp có nghĩa là bất kỳ tranh chấp, kiện tụng hay tranh cãi nào khác giữa Bạn và FORD MOTOR COMPANY, ngoài các ngoại lệ được nêu trên, liên quan đến PHẦN MỀM (bao gồm giá cả) hoặc EULA này, ở trong hợp đồng, bảo hành, sai phạm dân sự, quy chế, quy định, pháp lệnh hoặc bất kỳ cơ sở pháp lý hay công bằng nào khác.
(b) Thông báo về tranh chấp. Trong trường hợp xảy ra Tranh chấp, Bạn hoặc FORD MOTOR COMPANY phải cung cấp cho bên còn lại một “Thông báo về tranh chấp”, là văn bản tuyên bố về tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của bên đưa ra tranh chấp, các sự kiện phát sinh tranh chấp và yêu cầu biện pháp giải quyết. Bạn và FORD MOTOR COMPANY sẽ tìm cách giải quyết mọi tranh chấp thông qua đàm phán không chính thức trong vòng 60 ngày kể từ ngày gửi Thông báo tranh chấp. Sau 60 ngày, Bạn hoặc FORD MOTOR COMPANY có thể bắt đầu đưa vụ việc cho cơ quan trọng tài.
(c) Tòa án giải quyết khiếu nại nhỏ. Bạn cũng có thể khởi kiện bất kỳ tranh chấp nào tại tòa án giải quyết khiếu nại nhỏ tại hạt bạn cư trú hoặc trụ sở chính của FORD MOTOR COMPANY, nếu tranh chấp đáp ứng tất cả các yêu cầu được xét xử tại tòa án giải quyết khiếu nại nhỏ. Bạn có thể khởi kiện tại tòa án xử lý vụ kiện nhỏ bất kể Bạn đã đàm phán không chính thức trước tiên hay chưa.
(d) Trọng tài ràng buộc. Nếu bạn và FORD MOTOR COMPANY, không giải quyết bất kỳ tranh chấp nào bằng hình thức thương lượng không chính thức hoặc tại tòa án giải quyết khiếu nại nhỏ, mọi nỗ lực nào khác để giải quyết tranh chấp sẽ được tiến hành độc quyền bởi cơ quan trọng tài. Bạn từ bỏ quyền khởi kiện (hoặc tham gia với tư cách là một bên hoặc thành viên trong tập thể) tất cả tranh chấp tại tòa trước thẩm phán và bồi thẩm đoàn. Thay vào đó, tất cả tranh chấp sẽ được giải quyết trước một trọng tài trung lập, mà quyết định của người này sẽ là quyết định cuối cùng trừ khi quyền kháng cáo bị giới hạn theo Đạo luật trọng tài liên bang. Bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền đối với các bên đều phải thực thi phán quyết của trọng tài.
(e) Từ bỏ quyền kiện tụng tập thể. Mọi thủ tục để giải quyết hoặc kiện tụng tranh chấp trong bất kỳ diễn đàn nào đều sẽ được tiến hành hoàn toàn trên cơ sở cá nhân. Cả bạn và FORD MOTOR COMPANY, đều không được tìm cách để làm cho tranh chấp giống như là vụ kiện tập thể, vụ kiện chung luật sư riêng hoặc trong bất kỳ vụ kiện nào khác mà bất kỳ bên nào đóng vai trò hoặc đề xuất đóng vai trò làm đại diện. Trọng tài hoặc vụ kiện không được kết hợp với trọng tài hoặc vụ kiện khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tất cả các bạn cho tất cả trọng tài hoặc vụ kiện bị ảnh hưởng.
(f) Thủ tục trọng tài. Mọi quyết định tài phán sẽ được tiến hành bởi Hiệp hội trọng tài Hoa Kỳ (“AAA”), theo Quy tắc trọng tài thương mại của Hiệp hội này. Nếu Bạn là cá nhân và sử dụng PHẦN MỀM nhằm mục đích cá nhân hoặc sử dụng cho xe hoặc nếu giá trị của tranh chấp là 75.000 USD trở xuống bất kể Bạn là cá nhân hay không hoặc cách Bạn sử dụng PHẦN MỀM, thì các Thủ tục bổ sung của AAA cho tranh chấp liên quan đến khách hàng cũng sẽ áp dụng. Để bắt đầu phân xử trọng tài, hãy gửi mẫu đơn Yêu cầu trọng tài theo luật trọng tài thương mại tới AAA. Bạn có thể yêu cầu điều trần qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp theo các quy định của AAA. Trong tranh chấp có giá trị 10.000 USD trở xuống, điều trần sẽ được nghe qua điện thoại trừ khi trọng tài thấy lý do chính đáng để tổ chức buổi điều trần gặp trực tiếp để thay thế. Để biết thêm thông tin, truy cập adr.org hoặc gọi 1-800-778-7879. Bạn đồng ý chỉ bắt đầu phân xử trọng tài tại hạt cư trú của mình hoặc địa điểm kinh doanh chính của FORD MOTOR COMPANY. Trọng tài có thể quyết định những thiệt hại tương tự cho cá nhân Bạn như tòa án. Trọng tài có thể quyết định chỉ phân xử giải thích hoặc huấn thị cho cá nhân Bạn và chỉ trong phạm vi đủ để thỏa mãn khiếu nại cá nhân của Bạn.
(g) Phí trọng tài và ưu đãi.
 • I. Tranh chấp có giá trị 75.000 USD trở xuống. FORD MOTOR COMPANY sẽ hoàn lại ngay lập tức lệ phí nộp đơn của bạn và trả các lệ phí và chi phí cho AAA và trọng tài. Nếu bạn từ chối đề nghị hòa giải bằng văn bản cuối cùng của FORD MOTOR COMPANY trước khi bổ nhiệm trọng tài (“đề nghị bằng văn bản cuối cùng”), tranh chấp của bạn sẽ theo quyết định của trọng tài (gọi là “phán quyết”), và trọng tài phán quyết cho bạn nhiều hơn đề nghị bằng văn bản cuối cùng, FORD MOTOR COMPANY sẽ cung cấp cho bạn ba lựa chọn đền bù: (1) thanh toán lớn hơn phán quyết hoặc 1.000 USD; (2) thanh toán gấp đôi lệ phí luật sư phù hợp, nếu có; và (3) hoàn lại mọi chi phí (bao gồm lệ phí và chi phí người giám định) mà luật sư của bạn bỏ ra cho việc điều tra, chuẩn bị và khiếu kiện cho bạn trong phân xử trọng tài. Trọng tài sẽ xác định số tiền.
 • ii. Tranh chấp có giá trị hơn 75.000 USD. Các quy định của AAA sẽ chi phối việc thanh toán lệ phí nộp đơn và các lệ phí và chi phí cho AAA và trọng tài.
 • iii. Tranh chấp có giá trị là số tiền bất kỳ. Trong phiên phân xử trọng tài do bạn bắt đầu, FORD MOTOR COMPANY sẽ trả lệ phí và chi phí cho AAA hay luật sư, hoặc lệ phí nộp đơn của bạn mà công ty đã hoàn lại, chỉ khi trọng tài thấy phân xử là không cần thiết hay có mục đích không phù hợp. Trong các phiên phân xử trọng tài do FORD MOTOR COMPANY bắt đầu, công ty sẽ trả tất cả chi phí nộp đơn, lệ phí và chi phí cho AAA và trọng tài. Công ty sẽ không trả lệ phí và chi phí luật sư cho bạn trong bất kỳ phiên hòa giải nào. Lệ phí và chi phí không được tính để xác định xem tranh chấp có giá trị bao nhiêu.
(h) Khiếu nại hoặc tranh chấp phải được đệ trình trong vòng một năm. Trong phạm vi pháp luật cho phép, bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào mà theo EULA này Mục này áp dụng, phải được đệ trình trong vòng một năm tại tòa án giải quyết khiếu nại nhỏ (Mục c) hoặc trọng tài (Mục d). Khoảng thời gian một năm bắt đầu từ khi có thể nộp đơn khiếu kiện hoặc tranh chấp lần đầu. Nếu khiếu kiện hoặc tranh chấp không được nộp đơn trong vòng một năm, khiếu kiện hoặc tranh chấp sẽ bị kháng biện vĩnh viễn.
(I) Severability. Nếu việc từ bỏ quyền kiện tụng tập thể (Mục e) được phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi đối với tất cả hoặc một số phần của tranh chấp, thì phần đó của Mục e sẽ không áp dụng cho các phần đó. Thay vào đó, những phần này sẽ bị tách ra và tiến hành trong tòa án của luật pháp, trong khi những phần còn lại tiến hành tại phân xử trọng tài. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Mục e đó bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, phần đó sẽ bị tách ra và những phần còn lại của Mục e vẫn có hiệu lực thi hành đầy đủ.
Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối Phần mềm Telenav
Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi dùng Phần mềm TeleNav. Việc bạn sử dụng Phần mềm TeleNav thể hiện rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, không được mở bao bì, bắt đầu hoặc sử dụng Phần mềm TeleNav. TeleNav có thể sửa đổi Hợp đồng này và chính sách bảo mật cá nhân ở bất kỳ thời điểm nào mà có thể thông báo hoặc không thông báo cho bạn. Bạn đồng ý thỉnh thoảng truy cập trang http://www.telenav.com để xem trước phiên bản hiện thời khi đó của Thỏa thuận và chính sách bảo mật.
1. Sử dụng an toàn và hợp pháp
Bạn xác nhận rằng việc quá chú ý vào Phần mềm TeleNav có thể gây nguy cơ chấn thương hoặc tử vong cho bạn và những người khác trong những tình huống yêu cầu bạn phải hết sức tập trung, bạn phải tuân thủ theo những điều sau khi sử dụng Phần mềm TeleNav:
(a) tuân thủ tất cả luật giao thông và lái xe an toàn;
(b) sử dụng các phán đoán cá nhân của chính bạn khi lái xe. Nếu bạn cảm thấy lộ trình được Phần mềm TeleNav đề xuất hướng dẫn cho bạn thực hiện các thao tác không an toàn hoặc bất hợp pháp, đặt bạn vào tình huống không an toàn, hay chỉ dẫn bạn đến khu vực bạn coi là không an toàn, thì không được làm theo các chỉ dẫn đó;
(c) không được nhập điểm đến, hay thao tác với Phần mềm TeleNav, trừ khi xe bạn đang dừng và đỗ lại;
(d) không được sử dụng Phần mềm TeleNav cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, trái phép, sai mục đích, không an toàn, nguy hiểm hoặc trái pháp luật, hay không nhất quán với Thỏa thuận này theo bất kỳ cách nào;
(e) sắp xếp tất cả thiết bị GPS và thiết bị và dây cáp không dây cần thiết để sử dụng Phần mềm TeleNav theo cách an toàn trong xe của bạn để chúng không gây ảnh hưởng tới việc lái xe của bạn và sẽ không cản trở hoạt động của thiết bị an toàn (chẳng hạn như túi khí).
Bạn đồng ý bồi thường và giữ quan điểm là TeleNav vô hại trước những khiếu kiện do bất kỳ việc sử dụng nguy hiểm hay không đúng nào Phần mềm TeleNav trong bất kỳ xe đang di chuyển nào, bao gồm hậu quả của việc bạn không tuân theo các chỉ dẫn nêu trên.
2. Thông tin tài khoản
Bạn đồng ý: (a) khi đăng ký Phần mềm TeleNav, cung cấp TeleNav có thông tin chân thực, chính xác, kịp thời và đầy đủ về chính bạn, và (b) thông báo cho TeleNav ngay lập tức về những thay đổi đối với thông tin đó, và giữ cho thông tin luôn chân thực, chính xác, kịp thời và đầy đủ.
3. Bản quyền phần mềm
 • Tùy theo việc bạn có tuân thủ các điều khoản của Hợp đồng này, TeleNav cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không độc quyền, không được phép chuyển nhượng (ngoại trừ trường hợp như được cho phép rõ ràng dưới đây liên quan đến việc bạn chuyển giao vĩnh viễn Phần mềm TeleNav), mà không được quyền cấp giấy phép thứ cấp, để sử dụng Phần mềm TeleNav (chỉ dưới dạng mã đối tượng) để truy cập và sử dụng Phần mềm TeleNav. Giấy phép này sẽ chấm dứt khi chấm dứt hoặc hết thời hạn của Thỏa thuận này. Bạn đồng ý việc chỉ sử dụng Phần mềm TeleNav cho mục đích giải trí và kinh doanh của mình, và không cung cấp các dịch vụ dẫn đường cho bên thứ ba.
3.1 Các hạn chế Giấy phép
 • (a) thiết kế đảo ngược, dịch ngược, tháo gỡ, biên dịch, sửa đổi, thay thế hoặc thay đổi theo cách nào khác với Phần mềm TeleNav hoặc bất kỳ phần nào của phần mềm đó;(b) cố gắng trích xuất mã nguồn, thư viện âm thanh hoặc cấu trúc của Phần mềm TeleNav mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của TeleNav;(c) xóa khỏi Phần mềm TeleNav hoặc thay đổi, bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, logo, thông báo về bằng sáng chế hoặc bản quyền hay các thông báo hoặc nhãn nào khác của TeleNav hay của nhà cung cấp của công ty.(d) phân phối, cấp phép lại hoặc chuyển giao Phần mềm TeleNav cho người khác, trừ khi là một phần của quá trình chuyển giao vĩnh viễn Phần mềm TeleNav của bạn; hoặc(e) sử dụng Phần mềm TeleNav theo bất kỳ cách nào
I. xâm phạm các quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ, các quyền công khai hoặc bảo mật hoặc các quyền khác của bất kỳ bên nào,
ii. vi phạm bất kỳ luật, đạo luật, pháp lệnh hoặc quy định, bao gồm nhưng không giới hạn ở các luật và quy định liên quan đến thư rác, bảo mật, bảo vệ người tiêu dùng và trẻ em, khiêu dâm hoặc đồi trụy hoặc
iii. gây hại, đe dọa, lăng mạ, quấy rối, dối trá, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ hoặc những thứ đáng bị phản đối khác; và (f) thuê, cho thuê hoặc cho phép truy cập trái phép bởi các bên thứ ba đối với Phần mềm TeleNav mà không có sự cho phép bằng văn bản trước của TeleNav.
4. Các trường hợp loại trừ
 • Ở mức độ cho phép tối đa theo pháp luật hiện hành, TeleNav, người cấp giấy phép hay nhà cung cấp hoặc là các đại lý và nhân viên cung cấp trong mọi trường hợp, sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định hoặc hành động nào của bạn hay là người khác dựa trên sự tin tưởng các thông tin được cung cấp bởi Phần mềm của TeleNav. TeleNav đồng thời không bảo hành mức độ chính xác của bản đồ hoặc dữ liệu được dùng trong Phần mềm của TeleNav. Do các dữ liệu không phải khi nào cũng đúng với thực tế do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, như đường bị ngăn, quá trình xây dựng, thời tiết, đường mới hoặc các thay đổi khác. Bạn phải chịu trách nhiệm về toàn bộ các rủi ro phát sinh khi dùng phần mềm TeleNav. Ví dụ nhưng không chỉ giới hạn, bạn không dựa vào phần mềm TeleNav cho quá trình tìm đường do có nghi ngờ về mức độ chính xác ở những vùng mà bạn biết rõ, bạn đã khảo sát hay là các nguyên nhân khác như là những vùng không được hỗ trợ trong bản đồ trên phần mềm TeleNav do có nguy cơ sai lệch cao, đặc biệt là các vùng xa xôi hẻo lánh.
 • TELENAV TỪ CHỐI VÀ KHÔNG CHẤP NHẬN TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ BẢO HÀNH CÓ LIÊN QUAN VỚI PHẦN MỀM TELENAV, DÙ LÀ RÕ RÀNG, HỢP LỆ HAY HÀM ẨN, BAO GỒM CẢ CÁC VẤN ĐỀ BẢO HÀNH MÀ CHÚNG PHÁT SINH TỪ CÁC GIAO ƯỚC TRONG THỎA THUẬN TRƯỚC ĐÓ, TỪ KHÁCH HÀNG HAY QUÁ TRÌNH MUA BÁN VÀ BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC VẤN ĐỀ BẢO HÀNH VỀ CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG TIÊU THỤ CỦA HÀNG HÓA, PHÙ HỢP NHẤT CHO CÁC MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT VÀ QUYỀN KHÔNG ĐƯỢC XÂM PHẠM CỦA BÊN THỨ BA CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM TELENAV.
 • Ở mức độ quyền hạn nhất định không cho phép từ chối bảo hành trong một số điều kiện, do đó sự hạn chế này có thể không được áp dụng cho bạn.
5. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý
 • Ở MỨC ĐỘ CHO PHÉP THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP TELENAV HOẶC CƠ QUAN CẤP PHÉP VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC VỚI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO KHÁC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP XẢY RA NGẪU NHIÊN, ĐỂ LẠI HẬU QUẢ, NHỮNG HƯ HẠI ĐẶC BIỆT HOẶC ĐIỂN HÌNH (BAO GỒM CÁC TRƯỜNG HỢP, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, NHỮNG HƯ HẠI ĐỐI VỚI VIỆC KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC THIẾT BỊ HAY DỮ LIỆU TRUY CẬP, MẤT DỮ LIỆU, MẤT QUYỀN KINH DOANH, MẤT LỢI NHUẬN, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH HOẶC CÁC TRƯỜNG HỢP TƯƠNG TỰ) PHÁT SINH BÊN NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG HAY KHÔNG THỂ SỬ DỤNG PHẦN MỀM TELENAV, NGAY CẢ KHI TELENAV ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ. BẤT KỂ THIỆT HẠI NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ GẶP PHẢI VỚI BẤT CỨ LÝ DO NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI THAM CHIẾU Ở ĐÂY VÀ TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP HOẶC THIỆT HẠI CHUNG TRONG HỢP ĐỒNG, LỖI (BAO GỒM SƠ SUẤT) HOẶC CÁC LÝ DO KHÁC), TRÁCH NHIỆM CỦA TELENAV VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP TELENAV SẼ BỊ GIỚI HẠN SỐ TIỀN THỰC TẾ BẠN THANH TOÁN CHO PHẦN MỀM TELENAV. MỘT SỐ QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CỦA CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HAY TÌNH CỜ, NÊN CÁC GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN.
6. Trọng tài và luật điều chỉnh
 • Bạn đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp, khiếu nại hoặc tố tụng phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này hoặc các phần mềm TeleNav sẽ được giải quyết thông qua trọng tài độc lập liên qua đến một trọng tài trung lập và do hiệp hội trọng tài Mỹ ở Santa Clara, California quản lý. Trọng tài sẽ áp dụng các quy tắc trọng tài thương mại của hiệp hội trọng tài Hoa Kỳ và phán quyết do các trọng tài đưa ra có giá trị đối với bất kỳ tòa án có thẩm quyền. Lưu ý rằng không có thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn trong thủ tục tố tụng trọng tài và quyết định trọng tài sẽ ràng buộc cả hai bên. Bạn hoàn toàn đồng ý từ bỏ quyền được xét xử bồi thẩm đoàn. Thỏa thuận và việc tiến hành dưới đây sẽ được chi phối và giải thích theo luật Tiểu bang California, mà không liên quan đến mâu thuẫn của các quy định pháp luật. Trong phạm vi hoạt động tư pháp là cần thiết liên quan đến trọng tài ràng buộc, cả TeleNav và bạn đồng ý chấp nhận quyền tài phán độc quyền của các tòa án của tiểu bang Santa Clara, California. Hiệp định quốc gia về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế sẽ không được áp dụng.
7. Chuyển nhượng
 • Bạn không thể bán lại, chuyển nhượng hoặc chuyển giao Hợp đồng này hoặc bất kỳ quyền hay nghĩa vụ của bạn, ngoại trừ tổng thê, liên quan đến việc chuyển giao vĩnh viễn của bạn đối với phần mềm TeleNav, và có điều kiện rõ ràng đối với người dùng mới của phần mềm TeleNav đồng ý với các ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện trong Hợp đồng này. Và việc bán, chuyển nhượng hay chuyển giao mà nó không được phép theo mục này sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức Hợp đồng này, mà không liên quan đến trách nhiệm pháp lý của TeleNav, trong trường hợp này bạn và các bên ngay lập tức phải ngừng tất cả việc sử dụng các phần mềm TeleNav. Mặc dù đã nói ở trên, TeleNav có thể chuyển nhượng Hợp đồng này cho bất kỳ bên nào khác bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, và bên nhận chuyển nhượng vẫn bị ràng buộc bởi Hợp đồng này.
8. Các điều kiện khác
8,1
Hợp đồng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa TeleNav và bạn về vấn đề đã nêu.
8,2
Ngoại trừ những giấy phép hạn chế được chỉ rõ trong Hợp đồng này, TeleNav giữ lại tất cả các quyền, văn bằng và quyền lợi đối với phần mềm TeleNav, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan. Không có các giấy phép hoặc các quyền khác mà không được cấp trong Thỏa thuận này nhằm mục đích để hoặc sẽ, được cấp hoặc ban theo ẩn ý, theo luật, do xúi giục hoặc hình thức khác và TeleNav và các nhà cung cấp và bên cấp giấy phép duy trì tất cả các quyền lợi của mình ngoài giấy phép được cấp một cách rõ ràng trong Thỏa thuận này.
8,3
Bằng cách sử dụng các phần mềm TeleNav, bạn đồng ý nhận tất cả các thông tin liên lạc từ TeleNav, bao gồm các thông báo, thỏa thuận, thuyết minh cần thiết về mặt pháp lý hay các thông tin khác có liên quan đến phần mềm TeleNav (gọi chung là "Thông báo") điện tử. TeleNav có thể cung cấp thông báo như vậy bằng cách đăng chúng trên trang web của TeleNav hoặc bằng cách tải về các thông báo đến thiết bị không dây của bạn. Nếu bạn mong muốn rút lại thỏa thuận của bạn để nhận được thông báo điện tử, bạn phải chấm dứt việc bạn sử dụng các phần mềm TeleNav.
8,4
Những thất bại của TeleNav hoặc của bạn nhằm yêu cầu thực hiện điều khoản bất kỳ sẽ không ảnh hưởng đến quyền của bạn khi yêu cầu thực hiện bất cứ lúc nào sau đó, cũng không phải là từ bỏ bất kỳ vi phạm hoặc xác lập mặc định của thảo thuận này sẽ được coi là từ bỏ bất kỳ vi phạm tiếp theo hoặc xác lập mặc định hoặc là từ bỏ bản thân điều khoản trước đó.
8,5
Nếu bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này không thể thực hiện được, thì điều khoản đó sẽ được sửa đổi để phản ánh mục đích của các bên và các điều khoản còn lại của thỏa thuận này vẫn có hiệu lực thi hành đầy đủ.
8,6
Các tiêu đề trong thỏa thuận này, là để thuận tiện cho việc tham khảo và không được coi là một phần của thỏa thuận và sẽ không được đề cập trong phần liên quan đến việc xây dựng hoặc giải thích của thỏa thuận này. Khi được sử dụng trong thỏa thuận này các từ "bao gồm" và "bao gồm cả", và các biến thể của chúng, sẽ không được coi là điều kiện giới hạn, mà sẽ được coi là theo sau bởi các từ "không giới hạn".
9. Các điều kiện và điều khoản bán hàng khác
 • Phần mềm Telenav sử dụng bản đồ và dữ liệu khác được cấp phép cho Telenav bởi nhà cung cấp bên thứ ba vì lợi ích của bạn và người dùng cuối khác. Thỏa thuận này bao gồm các điều khoản người dùng cuối áp dụng cho các công ty này (được nêu ở phần cuối của Thỏa thuận này) và do đó việc sử dụng các Phần mềm Telenav cũng tuân theo các điều khoản như vậy. Bạn đồng ý tuân thủ các điều kiện và điều khoản bổ sung sau đây, chúng được áp dụng để cấp giấy phép cho nhà cung cấp thứ ba của Telenav:
9.1 Điều khoản người dùng cuối bắt buộc theo HERE North America, LLC
Dữ liệu (“Dữ liệu”) được cung cấp chỉ để sử dụng cho mục đích nội bộ, cá nhân của bạn và không để bán lại. Dữ liệu được bảo vệ theo luật bản quyền và theo các điều khoản và điều kiện sau đây được sự đồng ý giữa một bên là bạn và một bên là Telenav (“Telenav”) và cơ quan cấp phép (bao gồm cơ quan cấp phép và các nhà cung cấp của họ).
© 2013 HERE. Tất cả các quyền được bảo hộ.
Dữ liệu ở khu vực Canada bao gồm các thông tin được lấy với sự cho phép của chính quyền Canada, bao gồm: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada.
HERE có giấy phép không độc quyền từ United States Postal Service® để xuất bản và bán thông tin ZIP+4®.
©United States Postal Service® 2014. Giá cả không được thiết lập, kiểm soát hoặc chấp thuận bởi United States Postal Service®. Thương hiệu và đăng ký sau đây thuộc sở hữu của USPS: United States Postal Service, USPS và ZIP+4
Dữ liệu ở Mexico bao gồm một số dữ liệu từ Viện Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
9.2 Điều khoản người dùng cuối bắt buộc theo NAV2 (Shanghai) Co., Ltd
Dữ liệu (“Dữ liệu”) được cung cấp chỉ để sử dụng cho mục đích nội bộ, cá nhân của bạn và không để bán lại. Dữ liệu được bảo vệ theo luật bản quyền và theo các điều khoản và điều kiện sau đây được sự đồng ý giữa một bên là bạn và một bên là NAV2 (Shanghai) Co., Ltd (“NAV2”) và cơ quan cấp phép (bao gồm cơ quan cấp phép và các nhà cung cấp của họ).20xx. Tất cả các quyền được bảo hộ
Điều khoản và điều kiện
Mục đích sử dụng được cho phép. Bạn đồng ý sử dụng Dữ liệu này cùng với Phần mềm Telenav chỉ cho mục đích kinh doanh nội bộ và cá nhân mà bạn đã được cấp phép, chứ không dùng cho bộ phận dịch vụ, chia sẻ thời gian hay các mục đích tương tự khác. Theo đó, nhưng tuân theo các hạn chế được quy định trong các khoản sau đây, bạn đồng ý không mô phỏng, sao chép, sửa đổi, biên dịch phục hồi, tách rời, tạo bất kỳ sản phẩm phát sinh nào hoặc nghiên cứu đảo ngược bất kỳ phần nào trong dữ liệu này và không được chuyển giao hoặc phân phối dữ liệu dưới bất kỳ định dạng nào, cho bất kỳ mục đích nào, ngoại trừ những việc được cho phép theo luật định.
Hạn chế. Ngoại trừ trường hợp bạn đã được Telenav cấp phép đặc biệt để làm như vậy và không giới hạn đoạn trước, bạn không được sử dụng Dữ liệu (a) này với bất kỳ sản phẩm, hệ thống hoặc ứng dụng nào được cài đặt hoặc được kết nối với hoặc giao tiếp với các xe, có khả năng dẫn đường, định vị, điều phối, hướng dẫn lộ trình thời gian thực, quản lý đội xe hoặc các ứng dụng tương tự; hoặc (b) có hoặc giao tiếp với bất kỳ thiết bị định vị nào hoặc bất kỳ thiết bị điện tử hoặc máy tính nào được kết nối không dây hoặc di động, bao gồm nhưng không giới hạn với điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính cầm tay, máy nhắn tin và trợ lý kỹ thuật số cá nhân hoặc PDA.
Cảnh báo. Dữ liệu có thể chứa thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ do thời gian, hoàn cảnh thay đổi, nguồn sử dụng và bản chất của việc thu thập dữ liệu địa lý toàn diện, bất kỳ thông tin nào có thể dẫn đến kết quả không chính xác.
Không bảo hành. Dữ liệu này được cung cấp cho bạn ở dạng “nguyên trạng” và bạn đồng ý tự chịu rủi ro khi sử dụng Dữ liệu này. Theo luật định Telenav và cơ quan cấp phép (cơ quan cấp phép và nhà cung cấp) không đảm bảo, tuyên bố hoặc bảo hành bất kỳ vấn đề phát sinh nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, nội dung, chất lượng, độ chính xác, tính hoàn thiện, hiệu quả và độ tin cậy, phù hợp cho một mục đích cụ thể, tính hữu ích, sử dụng hoặc kết quả được chứa trong Dữ liệu này hoặc Dữ liệu hay máy chủ sẽ không bị ngắt hay không có lỗi.
Từ chối bảo hành: TELENAV VÀ CÁC NHÀ CẤP PHÉP CỦA CÔNG TY (BAO GỒM CÁC NHÀ CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ) TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGẦM ĐỊNH, VỀ CHẤT LƯỢNG, HIỆU SUẤT, KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM QUYỀN. Một số bang, vùng lãnh thổ, quốc gia không cho phép từ chối bảo hành, do đó những điều quy định ở trên có thể không áp dụng cho bạn.
Từ chối trách nhiệm: TELENAV VÀ CÁC NHÀ CẤP PHÉP CỦA CÔNG TY (BAO GỒM CÁC NHÀ CUNG CẤP VÀ CẤP PHÉP CỦA HỌ) SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN: VỀ BẤT KỲ YÊU CẦU, NHU CẦU HOẶC HÀNH ĐỘNG NÀO, BẤT KỂ BẢN CHẤT CỦA NGUYÊN NHÂN KHIẾU NẠI, NHU CẦU HOẶC HÀNH ĐỘNG GÂY THIỆT HẠI, THƯƠNG TÍCH HOẶC HƯ HỎNG TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, CÓ THỂ GÂY RA TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC CHIẾM HỮU THÔNG TIN; HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO VỀ LỢI NHUẬN, DOANH THU, HỢP ĐỒNG HOẶC KHOẢN TIẾT KIỆM, HOẶC BẤT KỲ HƯ HỎNG TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC MANG TÍNH HỆ QUẢ NÀO PHÁT SINH NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN NÀY CỦA BẠN, BẤT CỨ LỖI NÀO CỦA THÔNG TIN HAY VIỆC VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀY, DÙ BẰNG MỘT HÀNH ĐỘNG TRỌNG HỢP ĐỒNG HAY SƠ SUẤT HOẶC CĂN CỨ THEO BẢO HÀNH, NGAY CẢ KHI TELENAV HAY CÁC NHÀ CẤP PHÉP CỦA CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG PHÁT SINH NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY. Một số bang, vùng lãnh thổ, quốc gia không cho phép từ chối trách nhiệm pháp lý hay hạn chế hư hỏng, do đó những điều quy định ở trên có thể không áp dụng cho bạn.
Kiểm soát xuất khẩu Bạn sẽ không xuất khẩu từ bất kỳ nơi nào bất kỳ phần nào của Dữ liệu hoặc bất kỳ sản phẩm trực tiếp nào của dữ liệu đó ngoại trừ việc tuân thủ và với tất cả các giấy phép và phê duyệt bắt buộc theo, quy tắc và quy định, luật xuất khẩu hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở luật, quy tắc và quy định được quản lý bởi Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Hoa Kỳ. Phòng Thương mại và Cục Công nghiệp và An ninh Hoa Kỳ Phòng Thương mại. Trong phạm vi mà các luật, quy tắc hay quy định về xuất khẩu như vậy nghiêm cấm HERE tuân theo bất kỳ nghĩa vụ nào dưới đây trong việc chuyển hoặc phân phối Dữ liệu, việc không thực hiện được nghĩa vụ như vậy sẽ được miễn trừ và sẽ không bị coi là vi phạm Thỏa thuận này.
Toàn bộ thỏa thuận. Các điều khoản và điều kiện này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Telenav (và các nhà cấp phép của công ty, bao gồm cả các nhà cấp phép và nhà cung cấp của họ) và bạn về chủ đề đã nêu, và thay thế toàn bộ bất kỳ và tất cả các thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng lời nói nào đã tồn tại trước đây giữa chúng ta về chủ đề đó.
Pháp luật điều chỉnh. Các điều khoản và điều kiện trên sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Bang Illinois [chèn “Hà Lan”, nơi sử dụng Dữ liệu HERE của Liên minh Châu Âu], mà không ảnh hưởng đến (i) tính xung đột của các điều khoản về pháp luật hoặc (ii) Công ước của Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (đã được loại trừ rõ ràng). Bạn đồng ý chấp nhận thẩm quyền của Tiểu bang Illinois [thêm “Hà Lan” ở nơi sử dụng Dữ liệu HERE Châu Âu] đối với tất cả và mọi tranh chấp, khiếu nại và kiện tụng phát sinh từ hoặc liên quan đến Dữ liệu được cung cấp cho bạn theo đây.
Người dùng cuối là chính phủ. Nếu Dữ liệu đang được thu thập bởi hoặc thay mặt cho chính phủ Hoa Kỳ hoặc bất kỳ thực thể nào khác đang tìm kiếm hoặc áp dụng các quyền tương tự như những quyền mà chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố thông thường, thì Dữ liệu này là một “mặt hàng thương mại” theo định nghĩa về thuật ngữ này tại 48 C.F.R. (“FAR”) 2.101, được cấp phép theo Điều khoản dành cho người dùng cuối này và mỗi bản sao Dữ liệu được phân phối hoặc cung cấp theo cách nào khác sẽ được đánh dấu và lồng ghép phù hợp với “Thông báo sử dụng” sau đây và sẽ được xử lý theo Thông báo như vậy:

THÔNG BÁO SỬ DỤNG  
TÊN NHÀ THẦU (NHÀ SẢN XUẤT/NHÀ CUNG CẤP): HERE  
ĐỊA CHỈ NHÀ THẦU (NHÀ SẢN XUẤT/NHÀ CUNG CẤP): c/o Nokia, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606  
Dữ liệu này là mặt hàng thương mại như được định nghĩa trong FAR 2.101 và tuân theo các Điều khoản người dùng cuối này mà theo đó Dữ liệu này được cung cấp.  
© 1987 – 2014 HERE – Tất cả các quyền được bảo hộ.  

Nếu Viên chức phụ trách hợp đồng, cơ quan chính phủ liên bang hoặc bất kỳ công chức liên bang nào từ chối sử dụng chú giải đưa ra ở đây, Viên chức phụ trách hợp đồng, cơ quan chính phủ liên bang hoặc công chức liên bang đó phải thông báo cho HERE trước khi tìm kiếm các quyền bổ sung hoặc thay thế trong Dữ liệu.

 
I. Vùng lãnh thổ Hoa Kỳ/Canada  
  A. Dữ liệu ở Hoa Kỳ. Điều khoản người dùng cuối cho bất kỳ Ứng dụng nào chứa Dữ liệu ở Hoa Kỳ sẽ bao gồm các thông báo sau:  
    “HERE có giấy phép không độc quyền từ United States Postal Service® để xuất bản và bán thông tin ZIP+4®.”  
    “©United States Postal Service® 20XX. Giá cả không được thiết lập, kiểm soát hoặc chấp thuận bởi United States Postal Service®. Thương hiệu và đăng ký sau đây thuộc sở hữu của USPS: United States Postal Service, USPS và ZIP+4.”  


 
  B. Dữ liệu ở Canada. Các quy định sau đây áp dụng cho Dữ liệu ở Canada, có thể bao gồm hoặc phản ánh dữ liệu từ cơ quan cấp phép bên thứ ba (“Dữ liệu bên thứ ba”), bao gồm Her Majesty the Queen in Right of Canada (“Her Majesty”), Canada Post Corporation (“Canada Post”) và Department of Natural Resources of Canada (“NRCan”):  
    1. Miễn trừ trách nhiệm và Giới hạn: Khách hàng đồng ý rằng việc sử dụng Dữ liệu bên thứ ba tuân theo các quy định sau:  
      a. Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu bên thứ ba được cấp phép trên cơ sở “nguyên bản”. Theo luật định cơ quan cấp phép của những dữ liệu như vậy, bao gồm Her Majesty, Canada Post và NRCan, không đảm bảo, tuyên bố hoặc đảm bảo về dữ liệu như vậy, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn về, tính hiệu quả, tính hoàn thiện, độ chính xác hoặc tính phù hợp với một mục đích cụ thể.  
      b. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý: Cơ quan cấp phép Dữ liệu bên thứ ba, bao gồm Her Majesty, Canada Post và NRCan, sẽ không chịu trách nhiệm: (i) về bất kỳ khiếu nại, yêu cầu hoặc kiện tụng nào, bất kể về bản chất nguyên nhân của khiếu nại, yêu cầu hoặc kiện tụng cáo buộc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, có thể là kết quả của việc sử dụng hoặc sở hữu Dữ liệu đó; hoặc (ii) về bất cứ phương diện nào đối với tổn thất về doanh thu hoặc hợp đồng hay bất kỳ tổn thất do hậu quả nào khác dưới bất kỳ hình thức nào là kết quả của bất kỳ thiếu sót nào trong Dữ liệu.  
    2. Thông báo về bản quyền: Liên quan đến mỗi bản sao của tất cả hay bất kỳ phần nào của Dữ liệu trong Vùng lãnh thổ Canada, Khách hàng phải thêm vào ở vị trí dễ thấy thông báo về bản quyền sau đây trên ít nhất một trong: (i) nhãn cho thiết bị lưu trữ bản sao; (ii) bao bì cho bản sao; hoặc (iii) tài liệu khác đi kèm với bản sao, như hướng dẫn sử dụng hoặc thỏa thuận cấp phép người dùng cuối: “Dữ liệu này bao gồm thông tin đã được cấp giấy phép từ các cơ quan thẩm quyền Canada, bao gồm © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada. Tất cả các quyền được bảo hộ.”  
    3. Điều khoản người dùng cuối: Ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa các bên, liên quan đến việc cung cấp bất kỳ phần nào của Dữ liệu trong Vùng lãnh thổ Canada cho Người dùng cuối như được cho phép theo Thỏa thuận, Khách hàng phải cung cấp cho Người dùng cuối, theo cách thức rõ ràng hợp lý, các điều khoản (được quy định cùng với các điều khoản người dùng cuối khác bắt buộc phải cung cấp theo Thỏa thuận hoặc theo cách khác có thể được cung cấp bởi Khách hàng) phải bao gồm các quy định sau đây thay mặt cơ quan cấp phép Dữ liệu bên thứ ba, bao gồm Her Majesty, Canada Post và NRCan:  
      Dữ liệu có thể bao gồm hoặc phản ánh dữ liệu từ cơ quan cấp phép, bao gồm Her Majesty the Queen in the Right of Canada (“Her Majesty”), Canada Post Corporation (“Canada Post”) và Department of Natural Resources Canada (“NRCan”): Dữ liệu như vậy được cấp phép trên cơ sở “nguyên bản”. Theo luật định cơ quan cấp phép, bao gồm Her Majesty, Canada Post và NRCan, không đảm bảo, tuyên bố hoặc đảm bảo về dữ liệu như vậy, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm như không giới hạn về, tính hiệu quả, tính hoàn thiện, độ chính xác hoặc tính phù hợp với một mục đích cụ thể. Cơ quan cấp phép, bao gồm Her Majesty, Canada Post và NRCan, sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, yêu cầu hoặc kiện tụng nào, bất kể về bản chất nguyên nhân của khiếu nại, yêu cầu hoặc kiện tụng cáo buộc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, có thể là kết quả của việc sử dụng hoặc sở hữu Dữ liệu đó. Cơ quan cấp phép, bao gồm Her Majesty, Canada Post và NRCan, sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ phương diện nào đối với tổn thất về doanh thu hoặc hợp đồng hay bất kỳ tổn thất do hậu quả nào khác dưới bất kỳ hình thức nào là kết quả của bất kỳ thiếu sót nào trong Dữ liệu.   Người dùng cuối phải bảo đảm và miễn trách nhiệm cho cơ quan cấp phép, bao gồm Her Majesty, Canada Post và NRCan cũng như cán bộ, nhân viên và đặc vụ của các cơ quan này khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại, yêu cầu hoặc kiện tụng nào, bất kể về bản chất nguyên nhân của khiếu nại, yêu cầu hoặc kiện tụng cáo buộc bất kỳ tổn thất, chi phí, phí tổn, thiệt hại hoặc thương tích (bao gồm cả thương tích dẫn đến tử vong) phát sinh từ việc sử dụng hoặc sở hữu Dữ liệu đó.  
    4. Quy định bổ sung: Các điều khoản được quy định trong Mục này là bổ sung cho tất cả quyền và nghĩa vụ của các bên theo Thỏa thuận. Theo phạm vi mà bất kỳ quy định nào của Mục này không nhất quán hay mâu thuẫn với bất kỳ quy định nào khác của Thỏa thuận, các quy định của Mục này sẽ được áp dụng.  


 
II. Mexico. Quy định sau đây áp dụng cho Dữ liệu ở Mexico, bao gồm một số dữ liệu từ Viện Instituto Nacional de Estadística y Geografía (“INEGI”):  
  A. Tất cả và mọi bản sao Dữ liệu và/hoặc gói chứa Dữ liệu ở Mexico phải chứa thông báo sau: “Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)”  


 
III. Lãnh thổ Mỹ Latinh  
  A. Thông báo bên thứ ba. Tất cả và mọi bản sao Dữ liệu và/hoặc bao bì liên quan đến dữ liệu phải bao gồm Thông báo bên thứ ba tương ứng được quy định bên dưới và được sử dụng như mô tả bên dưới tương ứng với Vùng lãnh thổ (hoặc một phần của nó) được bao gồm trong bản sao như vậy:  
  Vùng lãnh thổ   Thông báo  
Argentina   IGN “INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL ARGENTINO”  
  Ecuador   “INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADOR AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011”   “nguồn: © IGN 2009 - BD TOPO ®”  
  Guadeloupe,   French Guiana và   Martinique Mexico   “Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)”  
IV. Vùng lãnh thổ Trung Đông  
  A. Thông báo bên thứ ba. Tất cả và mọi bản sao Dữ liệu và/hoặc bao bì liên quan đến dữ liệu phải bao gồm Thông báo bên thứ ba tương ứng được quy định bên dưới và được sử dụng như mô tả bên dưới tương ứng với Vùng lãnh thổ (hoặc một phần của nó) được bao gồm trong bản sao như vậy:  
  Quốc gia   Thông báo  
  Jordan   “© Royal Jordanian Geographic Centre”. Yêu cầu thông báo nói trên cho Dữ liệu ở Jordan là điều khoản quan trọng của Thỏa thuận. Nếu Khách hàng hay bất kỳ người được cấp phép thứ cấp được phép nào (nếu có) không đáp ứng được yêu cầu trên, HERE sẽ có quyền chấm dứt giấy phép của Khách hàng liên quan đến Dữ liệu ở Jordan.  
  B. Dữ liệu ở Jordan. Nghiêm cấm khách hàng và bất kỳ người được cấp phép thứ cấp được phép nào (nếu có) cấp phép và/hoặc theo cách khác phân phát cơ sở dữ liệu của HERE cho quốc gia Jordan (“Dữ liệu ở Jordan”) để sử dụng trong các Ứng dụng dành cho doanh nghiệp cho (i) thực thể không phải Jordan sử dụng Dữ liệu ở Jordan duy nhất tại Jordan hoặc (ii) khách hàng có trụ sở/sinh sống tại Jordan. Ngoài ra, nghiêm cấm Khách hàng, người được cấp phép thứ cấp được phép (nếu có) và Người dùng cuối sử dụng Dữ liệu ở Jordan trong các Ứng dụng dành cho doanh nghiệp nếu các bên đó là (i) thực thể không phải ở Jordan sử dụng Dữ liệu ở Jordan duy nhất tại Jordan hoặc (ii) khách hàng có trụ sở/sinh sống tại Jordan. Vì các mục đích nêu trên, “Ứng dụng dành cho doanh nghiệp” nghĩa là ứng dụng Geomarketing, ứng dụng GIS, ứng dụng quản lý tài sản kinh doanh di động, ứng dụng trung tâm cuộc gọi, ứng dụng dịch vụ viễn tin, ứng dụng Internet cho tổ chức công hoặc để cung cấp dịch vụ mã hóa địa lý.  


 
V. Vùng lãnh thổ Châu Âu  
  A. Sử dụng một số mã giao thông tại Châu Âu  
    1. Điều khoản hạn chế chung áp dụng cho mã giao thông. Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng tại một số quốc gia nhất định của Vùng lãnh thổ Châu Âu, Khách hàng sẽ có được quyền trực tiếp từ nhà cung cấp mã RDS-TMC bên thứ ba để nhận và sử dụng Mã giao thông trong Dữ liệu và cung cấp cho các Giao dịch người dùng cuối theo bất cứ cách nào có nguồn gốc từ hoặc dựa trên Mã giao thông như vậy. Đối với những quốc gia đó, HERE sẽ chỉ cung cấp Dữ liệu kết hợp Mã giao thông cho khách hàng sau khi nhận được chứng nhận đã có được các quyền đó của Khách hàng.  
    2. Hiển thị chú thích quyền bên thứ ba ở Bỉ. Đối với mỗi Giao dịch sử dụng Mã giao thông ở Bỉ, Khách hàng sẽ cung cấp thông báo sau cho Người dùng cuối: “Mã giao thông ở Bỉ được cung cấp bởi Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap và Ministèrie de l’Equipement et des Transports.”  
  B. Bản đồ giấy. Về bất kỳ giấy phép nào được cấp cho Khách hàng liên quan đến việc tạo, bán hoặc phân phối bản đồ giấy (tức là bản đồ được ghi trên giấy hoặc phương tiện tương tự): (a) giấy phép như vậy về Dữ liệu ở Vùng lãnh thổ Anh Quốc có điều kiện là Khách hàng phải ký kết và tuân thủ thỏa thuận riêng bằng văn bản với Ordnance Survey (“OS”) để tạo và bán bản đồ giấy, Khách hàng đang thanh toán tất cả và mọi tiền tác quyền bản đồ giấy hiện hành cho OS và Khách hàng tuân thủ yêu cầu trong thông báo về bản quyền của OS; (b) giấy phép bán hoặc phân phối có tính phí liên quan đến Dữ liệu tại Khu vực Cộng hòa Séc có điều kiện là Khách hàng phải có được đồng ý trước bằng văn bản từ Kartografie a.s.; (c) giấy phép bán hoặc phân phối liên quan đến Dữ liệu tại Khu vực Thụy Sĩ có điều kiện là Khách hàng phải có được giấy phép từ Bundesamt für Landestopografie of Switzerland; (d) Nghiêm cấm khách hàng sử dụng Dữ liệu tại Khu vực Pháp để tạo bản đồ giấy với tỷ lệ từ 1:5.000 đến 1:250.000; và (e) Nghiêm cấm khách hàng sử dụng bất kỳ Dữ liệu nào để tạo, bán hoặc phân phối bản đồ giấy giống hoặc tương tự về cơ bản, về nội dung dữ liệu và cách sử dụng màu sắc, ký hiệu và tỷ lệ cụ thể, như bản đồ giấy được xuất bản bởi các cơ quan đo đạc và lập bản đồ quốc gia Châu Âu, bao gồm như không giới hạn, Landervermessungämter of Germany, Topografische Dienst of the Netherlands, Nationaal Geografisch Instituut of Belgium, Bundesamt für Landestopografie of Switzerland, Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen of Austria và National Land Survey of Sweden.  
  C. Quyền thực thi của OS. Không giới hạn Mục IV(B) ở trên, liên quan đến Dữ liệu tại Vùng lãnh thổ Anh Quốc, Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng Ordnance Survey (“OS”) có thể có biện pháp trực tiếp đối với Khách hàng để buộc thực thi việc tuân thủ thông báo bản quyền của OS (xem Mục IV(D) bên dưới) và yêu cầu đối với bản đồ giấy (xem Mục IV(B) ở trên) được quy định trong Thỏa thuận này.  
  D. Thông báo bên thứ ba. Tất cả và mọi bản sao Dữ liệu và/hoặc bao bì liên quan đến dữ liệu phải bao gồm Thông báo bên thứ ba tương ứng được quy định bên dưới và được sử dụng như mô tả bên dưới tương ứng với Vùng lãnh thổ (hoặc một phần của nó) được bao gồm trong bản sao như vậy:  
  Quốc gia   Thông báo  
  Áo   “© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen”  
  Croatia   Síp,   Estonia,   Latvia,   Lithuania,   Moldova,   Ba Lan,   Slovenia và/hoặc Ukraine   “© EuroGeographics”  
  Pháp   “nguồn: © IGN 2009 – BD TOPO ®”  
  Đức   “Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen”  
  Anh Quốc   “Chứa dữ liệu của Ordnance Survey © Crown bản quyền và quyền cơ sở dữ liệu 2010 Contains Royal Mail data © Royal Mail bản quyền và quyền cơ sở dữ liệu 2010”  
  Hy Lạp   “Bản quyền Geomatics Ltd.”  
  Hungary   “Bản quyền © 2003; Top-Map Ltd.”  
  Ý   “La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.”  
  Na Uy   “Bản quyền © 2000; Norwegian Mapping Authority”  
  Bồ Đào Nha   “Nguồn: IgeoE – Portugal”  
  Tây Ban Nha   “Información geográfica propiedad del CNIG”  
  Thụy Điển   “Dựa trên dữ liệu điện tử © National Land Survey Sweden.”  
  Thụy Sĩ   “Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.  
  E. Phân phối tại quốc gia tương ứng. Khách hàng xác nhận rằng HERE chưa nhận được phê duyệt để phân phối dữ liệu bản đồ cho các quốc gia sau tại các quốc gia tương ứng đó: Albania, Belarus, Kyrgyzstan, Moldova và Uzbekistan. HERE đôi khi có thể cập nhật danh sách này. Các quyền theo giấy phép được cấp cho Khách hàng theo TL này liên quan đến Dữ liệu tại các quốc gia nêu trên theo tiêu chí Khách hàng tuân thủ tất cả pháp luật và quy định hiện hành, bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả giấy phép hoặc phê chuẩn bắt buộc để được phân phối Ứng dụng kết hợp Dữ liệu như vậy tại các quốc gia tương ứng.  


 
VI. Vùng lãnh thổ Úc  
  A. Thông báo bên thứ ba. Tất cả và mọi bản sao Dữ liệu và/hoặc bao bì liên quan đến dữ liệu phải bao gồm Thông báo bên thứ ba tương ứng được quy định bên dưới và được sử dụng như mô tả bên dưới tương ứng với Vùng lãnh thổ (hoặc một phần của nó) được bao gồm trong bản sao như vậy:  
    Bản quyền. Dựa trên dữ liệu được cung cấp theo giấy phép từ PSMA Australia Limited (www.psma.com.au).   Sản phẩm kết hợp dữ liệu thuộc bản quyền của © 20XX Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd và Continental Pty Ltd.  
  B. Thông báo bên thứ ba cho Úc. Ngoài quy định nêu trên, Điều khoản người dùng cuối cho bất kỳ Ứng dụng nào chứa Mã giao thông RDS-TMC tại Úc phải có thông báo sau: “Sản phẩm kết hợp mã vị trí giao thông thuộc bản quyền của © 20XX Telstra Corporation Limited và cơ quan cấp phép.”  

Công bố thông tin điện tử của nhà cung cấp mạng trên xe AT&T
NGƯỜI DÙNG CUỐI CHO MỤC ĐÍCH CỦA MỤC NÀY CÓ NGHĨA LÀ BẠN VÀ NGƯỜI THỪA KẾ, NGƯỜI THI HÀNH, NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÁ NHÂN HỢP PHÁP VÀ NGƯỜI CHỈ ĐỊNH ĐƯỢC PHÉP. VÌ MỤC ĐÍCH CỦA MỤC NÀY, "NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÔNG DÂY CƠ BẢN" BAO GỒM CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ NHÀ THẦU CŨNG NHƯ CÁC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NGƯỜI KẾ THỪA VÀ NGƯỜI CHỈ ĐỊNH CỦA CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ NHÀ THẦU. NGƯỜI DÙNG CUỐI KHÔNG CÓ MỐI QUAN HỆ HỢP ĐỒNG VỚI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÔNG DÂY CƠ BẢN VÀ NGƯỜI DÙNG CUỐI KHÔNG PHẢI LÀ BÊN THỨ BA THỤ HƯỞNG BẤT KỲ THỎA THUẬN NÀO GIỮA FORD VÀ NHÀ CUNG CẤP CƠ BẢN. NGƯỜI DÙNG CUỐI HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG NHÀ CUNG CẤP CƠ BẢN KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TRÁCH NHIỆM CÔNG BẰNG HOẶC TRÁCH NHIỆM KHÁC THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG CUỐI. TRONG BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO, BẤT KỂ HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG, BẤT KỂ VÌ VI PHẠM HỢP ĐỒNG, BẢO ĐẢM, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT TRONG VI PHẠM CÁ NHÂN HOẶC NGƯỢC LẠI, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT CỦA NGƯỜI DÙNG CUỐI ĐỐI VỚI CÁC KHIẾU NẠI PHÁT SINH THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY, VÌ BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ VIỆC KHÔNG CUNG CẤP HOẶC GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP THEO ĐÂY, ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở VIỆC THANH TOÁN TIỀN BỒI THƯỜNG VỚI SỐ TIỀN KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN NGƯỜI DÙNG CUỐI CHI TRẢ CHO DỊCH VỤ TRONG KHOẢNG THỜI GIAN HAI THÁNG TRƯỚC NGÀY KHIẾU NẠI PHÁT SINH.
(ii) NGƯỜI DÙNG CUỐI ĐỒNG Ý BẢO ĐẢM VÀ MIỄN TRÁCH NHIỆM CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÔNG DÂY CƠ BẢN VÀ CÁC CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÔNG DÂY TRƯỚC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ KHIẾU NẠI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở KHIẾU NẠI VỀ PHỈ BÁNG, VU KHỐNG HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN NÀO, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC TỬ VONG PHÁT SINH THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY HOẶC VIỆC SỬ DỤNG, KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG THIẾT BỊ NGOẠI TRỪ TRƯỜNG HỢP KHIẾU NẠI LÀ DO SƠ SUẤT HOẶC SAI SÓT CỐ Ý CỦA NHÀ CUNG CẤP CƠ BẢN. VIỆC BẢO ĐẢM NÀY SẼ CÓ HIỆU LỰC NGAY CẢ KHI THỎA THUẬN ĐÃ CHẤM DỨT.
(iii) NGƯỜI DÙNG CUỐI KHÔNG CÓ QUYỀN SỞ HỮU BẤT KỲ SỐ NÀO ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH CHO THIẾT BỊ.
(iv) NGƯỜI DÙNG CUỐI HIỂU RẰNG FORD VÀ NHÀ CUNG CẤP CƠ BẢN KHÔNG THỂ BẢO ĐẢM SỰ BẢO MẬT CỦA VIỆC TRUYỀN QUA MẠNG KHÔNG DÂY VÀ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO MỌI SỰ THIẾU BẢO MẬT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ
DỊCH VỤ CHỈ DÀNH CHO [NGƯỜI DÙNG CUỐI] SỬ DỤNG VÀ NGƯỜI DÙNG CUỐI KHÔNG ĐƯỢC BÁN LẠI DỊCH VỤ CHO BẤT KỲ BÊN NÀO KHÁC NGƯỜI DÙNG CUỐI HIỂU RẰNG NHÀ CUNG CẤP CƠ BẢN KHÔNG BẢO ĐẢM BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC BẢO HIỂM LIÊN TỤC NÀO CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI. NHÀ CUNG CẤP CƠ BẢN KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG NGƯỜI DÙNG CUỐI CÓ THỂ HOẶC SẼ ĐƯỢC ĐỊNH VỊ KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ. NHÀ CUNG CẤP CƠ BẢN KHÔNG BẢO ĐẢM, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, SỰ THÍCH HỢP HOẶC HIỆU SUẤT LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC HÀNG HÓA NÀO, VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP AT&T SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM, BẤT KỂ DO SƠ SUẤT CỦA CÔNG TY HAY KHÔNG, ĐỐI VỚI MỌI: (A) HÀNH ĐỘNG HOẶC SƠ SUẤT CỦA BÊN THỨ BA; (B) NHẦM LẪN, SƠ SUẤT, GIÁN ĐOẠN, LỖI, KHÔNG TRUYỀN ĐƯỢC, TRÌ HOÃN HOẶC KHIẾM KHUYẾT VỀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI HOẶC THÔNG QUA NHÀ CUNG CẤP CƠ BẢN; (C) HƯ HỎNG HOẶC CHẤN THƯƠNG DO VIỆC TẠM DỪNG HOẶC CHẤM DỨT CỦA NHÀ CUNG CẤP CƠ BẢN; HOẶC (D) HƯ HỎNG HOẶC THƯƠNG TÍCH DO KHÔNG KẾT NỐI ĐƯỢC HOẶC TRÌ HOÃN KẾT NỐI CUỘC GỌI ĐẾN BẤT KỲ THỰC THỂ NÀO, BAO GỒM 911 HAY BẤT KỲ DỊCH VỤ KHẨN CẤP NÀO KHÁC. Ở MỨC ĐỘ CHO PHÉP ĐẦY ĐỦ CỦA LUẬT PHÁP, NGƯỜI DÙNG CUỐI GIẢM NHẸ, BẢO ĐẢM VÀ MIỄN TRÁCH NHIỆM CHO NHÀ CUNG CẤP CƠ BẢN TRƯỚC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ KHIẾU NẠI CỦA BẤT KỲ NGƯỜI HAY THỰC THỂ NÀO ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI THUỘC BẤT KỲ BẢN CHẤT NÀO PHÁT SINH THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, CÁC DỊCH VỤ NHÀ CUNG CẤP CƠ BẢN CUNG CẤP HOẶC VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẤT KỲ NGƯỜI NÀO, BAO GỒM CÁC KHIẾU NẠI PHÁT SINH THEO TỔNG THỂ HOẶC MỘT PHẦN TỪ SƠ SUẤT BỊ CÁO BUỘC CỦA NHÀ CUNG CẤP CƠ BẢN.
VII. Vùng lãnh thổ Trung Quốc
Chỉ sử dụng cá nhân
Bạn đồng ý chỉ sử dụng Dữ liệu này cùng với [thêm tên Ứng dụng máy khách] cho các mục đích kinh doanh cá nhân, phi thương mại mà bạn được cấp phép và không cho văn phòng dịch vụ, chia phiên sử dụng hoặc các mục đích tương tự khác. Theo đó, nhưng tuân theo các hạn chế được quy định trong các khoản sau đây, bạn có thể sao chép Dữ liệu này chỉ khi cần thiết cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn để (i) xem dữ liệu, và (ii) lưu dữ liệu, miễn là bạn không xóa bất kỳ thông báo bản quyền nào xuất hiện và không sử đổi Dữ liệu theo bất kỳ cách nào. Bạn đồng ý không mô phỏng, sao chép, sửa đổi, biên dịch phục hồi, tách rời, tạo bất kỳ sản phẩm phát sinh nào hoặc nghiên cứu đảo ngược bất kỳ phần nào trong dữ liệu này, và không được chuyển giao hoặc phân phối dữ liệu dưới bất kỳ định dạng nào, cho bất kỳ mục đích nào, ngoại trừ những việc được cho phép theo luật định.
Các hạn chế
Ngoại trừ trường hợp bạn đã được NAV2 cấp phép cụ thể để làm vậy, và không hạn chế khoản trên, bạn không được (a) sử dụng Dữ liệu này với bất kỳ sản phẩm, hệ thống hoặc ứng dụng nào được cài đặt hoặc theo cách khác được kết nối hoặc giao tiếp với xe, có khả năng dẫn đường, định vị, phát tin, hướng dẫn tuyến đường thời gian thực, quản lý đội xe hoặc các ứng dụng tương tự; hoặc (b) có hoặc giao tiếp với bất kỳ thiết bị định vị hoặc thiết bị di động hoặc điện tử được kết nối không dây hay máy tính nào, bao gồm nhưng không giới hạn với điện thoại di động, máy tính xách tay hoặc cầm tay, máy nhắn tin và thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân hay PDA. Bạn đồng ý ngừng sử dụng Dữ liệu này nếu bạn không tuân thủ các điều khoản và điều kiện này.
Bảo hành có giới hạn
NAV2 đảm bảo rằng (a) Dữ liệu về cơ bản sẽ hoạt động theo các tài liệu bằng văn bản đi kèm trong khoảng thời gian chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận, và (b) bất kỳ dịch vụ hỗ trợ nào được cung cấp bởi NAV2 về cơ bản sẽ như được mô tả trong các tài liệu bằng văn bản hiện hành được NAV2 cung cấp cho bạn và các kỹ sư hỗ trợ của NAV2 sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để giải quyết bất kỳ vấn đề phát sinh nào.
Biện pháp khắc phục cho khách hàng
NAV2 và nhà cung cấp chịu toàn bộ trách nhiệm và biện pháp khắc phục duy nhất của bạn sẽ là, tùy theo quyết định của NAV2, (a) hoàn trả tiền theo giá đã thanh toán, nếu có, hoặc (b) sửa chữa hoặc thay thế Dữ liệu không đáp ứng Bảo hành có giới hạn của NAV2 và được trả lại cho NAV2 cùng với bản sao biên nhận của bạn. Bảo hành có giới hạn này sẽ vô hiệu nếu lỗi của Dữ liệu là do tai nạn, lạm dụng hoặc sử dụng sai. Bất kỳ Dữ liệu thay thế nào sẽ được bảo hành trong thời gian còn lại của thời hạn bảo hành gốc hay ba mươi (30) ngày, tùy theo thời hạn nào dài hơn. Những biện pháp khắc phục này cũng như bất kỳ dịch vụ hỗ trợ sản phẩm nào do NAV2 cung cấp có sẵn mà không cần bằng chứng mua hàng từ nguồn quốc tế được ủy quyền.
Không có bảo hành khác:
NGOẠI TRỪ BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN ĐƯỢC QUY ĐỊNH Ở TRÊN VÀ TRONG PHẠM VI CHO PHÉP THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, NAV2 VÀ CƠ QUAN CẤP PHÉP (BAO GỒM CƠ QUAN CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP) LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, VỀ CHẤT LƯỢNG, KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG, KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, MỨC ĐỘ THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU HOẶC KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN. Một số từ chối bảo hành có thể không được phép theo pháp luật hiện hành, do đó những điều quy định ở trên có thể không áp dụng cho bạn.
Trách nhiệm pháp lý có giới hạn:
TRONG PHẠM VI CHO PHÉP THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, NAV2 VÀ CƠ QUAN CẤP PHÉP (BAO GỒM CƠ QUAN CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP) SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN: VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, YÊU CẦU HOẶC KIỆN TỤNG NÀO, BẤT KỂ BẢN CHẤT NGUYÊN NHÂN CỦA KHIẾU NẠI, YÊU CẦU HOẶC KIỆN TỤNG CÁO BUỘC BẤT KỲ TỔN THẤT, THƯƠNG TÍCH HOẶC THIỆT HẠI NÀO, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, CÓ THỂ LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG HOẶC SỞ HỮU THÔNG TIN NÀY; HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN, DOANH THU, HỢP ĐỒNG HAY KHOẢN TIẾT KIỆM HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TAI NẠN, ĐẶC BIỆT HOẶC HẬU QUẢ NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG THÔNG TIN NÀY, BẤT KỲ THIẾU SÓT NÀO TRONG THÔNG TIN HOẶC VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, NGAY CẢ KHI NAV2 HOẶC CƠ QUAN CẤP PHÉP ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NAV2 HOẶC NHÀ CUNG CẤP THEO ĐÂY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VƯỢT QUÁ GIÁ ĐÃ THANH TOÁN. Một số từ chối trách nhiệm pháp lý có thể không được phép theo pháp luật hiện hành, do đó những điều quy định ở trên có thể không áp dụng cho bạn.
Kiểm soát xuất khẩu
Bạn đồng ý không xuất khẩu đến bất kỳ đâu bất kỳ phần nào của Dữ liệu được cung cấp cho bạn hoặc bất kỳ sản phẩm trực tiếp nào từ Dữ liệu ngoại trừ trong trường hợp tuân thủ và với tất cả các giấy phép và phê chuẩn bắt buộc theo pháp luật, luật lệ và quy định xuất khẩu hiện hành.
Bảo vệ IP
Dữ liệu thuộc sở hữu của NAV2 hoặc nhà cung cấp và được bảo vệ bởi luật bản quyền hiện hành cũng như luật và điều ước về sở hữu trí tuệ khác. Dữ liệu chỉ được cung cấp trên cơ sở giấy phép để sử dụng, không để bán.
Toàn bộ thỏa thuận
Những điều khoản và điều kiện này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa NAV2 (và cơ quan cấp phép, bao gồm cơ quan cấp phép và nhà cung cấp) và bạn về các chủ đề của thỏa thuận và thay thế toàn bộ tất cả và mọi thỏa thuận bằng văn bản hoặc lời nói trước đó giữa chúng ta về các chủ đề đó.
Luật điều chỉnh.
Các điều khoản và điều kiện nêu trên sẽ chịu sự điều chỉnh của các luật của Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa, mà không ảnh hưởng đến (i) các xung đột quy định pháp luật, hoặc (ii) Công ước Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, được loại trừ một cách rõ ràng. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Dữ liệu được cung cấp cho bạn theo đây sẽ được gửi đến Ủy ban trọng tài kinh tế và thương mại quốc tế Thượng Hải để phân xử.
Bản quyền Gracenote®
CD và dữ liệu liên quan đến âm nhạc từ Gracenote, Inc., bản quyền©
2000-2007 Gracenote. Phần mềm Gracenote, bản quyền © 2000-2007 Gracenote. Sản phẩm và dịch vụ này có thể ứng dụng một hoặc nhiều sáng chế Mỹ sau đây Giấy phép 5,987,525; 6,061,680; 6,154,773; 6,161,132; 6,230,192; 6,230,207; 6.240,459; 6,330,593 và các giấy phép khác đã phát hành hoặc chờ phát hành. Một số dịch vụ được cung cấp theo giấy phép từ Open Globe, Inc. cho sáng chế Mỹ Giấy phép 6,304,523.
Gracenote và CDDB là những nhãn hiệu đã được đăng ký của Gracenote. Logo và logotype Gracenote và logo "Powered by Gracenote™" là những nhãn hiệu của Gracenote.
Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (EULA) của Gracenote®
Thiết bị này chứa phần mềm từ Gracenote, Inc. có địa chỉ tại 2000 Powell Street Emeryville, California 94608 ("Gracenote").
Phần mềm từ Gracenote ("Phần mềm Gracenote") giúp cho thiết bị này có thể nhận dạng được đĩa và tệp nhạc để lấy được thông tin liên quan đến âm nhạc, bao gồm các thông tin về tên, nghệ sĩ, rãnh ghi và tiêu đề ("Dữ liệu Gracenote") từ các máy chủ trực tuyến ("Các Máy chủ Gracenote") và thực hiện các chức năng khác. Bạn chỉ có thể sử dụng Dữ liệu Gracenote theo các chức năng chủ định dành cho Người dùng cuối của thiết bị này. Thiết bị này có thể chứa nội dung thuộc về các nhà cung cấp của Gracenote. Nếu như vậy, tất cả các hạn chế được đặt ra ở đây liên quan đến Dữ liệu Gracenote cũng sẽ áp dụng cho nội dung như thế và các nhà cung cấp nội dung như thế sẽ có quyền với tất cả các lợi ích và việc bảo hộ được đặt ra ở đây cho Gracenote. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ sử dụng nội dung từ Gracenote ("Nội dung Gracenote"), Dữ liệu Gracenote, Phần mềm Gracenote và các Máy chủ Gracenote chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Bạn đồng ý không chuyển nhượng, sao chép, chuyển giao hoặc truyền Nội dung Gracenote, Phần mềm Gracenote hoặc bất kỳ Dữ liệu Gracenote nào (ngoại trừ ở Thẻ liên quan đến một tệp âm nhạc) cho bất kỳ bên thứ ba nào. BẠN ĐỒNG Ý KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC KHAI THÁC NỘI DUNG GRACENOTE, DỮ LIỆU GRACENOTE, PHẦN MỀM GRACENOTE, HOẶC CÁC MÁY CHỦ GRACENOTE, TRỪ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CHO PHÉP RÕ RÀNG Ở ĐÂY.
Bạn đồng ý rằng các giấy phép không độc quyền của bạn trong việc sử dụng Nội dung Gracenote, Dữ liệu Gracenote, Phần mềm Gracenote và các Máy chủ Gracenote sẽ chấm dứt nếu bạn vi phạm các giới hạn này. Nếu giấy phép của bạn chấm dứt, bạn đồng ý ngừng mọi và tất cả việc sử dụng liên quan đến Nội dung Gracenote, Dữ liệu Gracenote, Phần mềm Gracenote và các Máy chủ Gracenote.
Gracenote, tương ứng, duy trì tất cả các quyền trong Dữ liệu Gracenote, Phần mềm Gracenote và các Máy chủ Gracenote và Nội dung Gracenote, bao gồm tất cả các quyền sở hữu. Trong bất kỳ trường hợp nào, Gracenote cũng sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán tiền cho bạn cho thông tin mà bạn cung cấp, bao gồm bất kỳ tài liệu có bản quyền hay thông tin tệp nhạc nào. Bạn đồng ý rằng Gracenote có thể thực thi các quyền tương ứng của nó, chung hoặc tách biệt, theo Thỏa thuận này đối với bạn, trực tiếp theo mỗi tên riêng của công ty.
Gracenote sử dụng một mã định danh duy nhất để theo dõi các truy vấn cho mục đích thống kê. Mục đích của mã nhận dạng số được chỉ định ngẫu nhiên là để cho phép Gracenote đếm các truy vấn mà không biết gì về bạn. Để biết thêm thông tin, xem trang web tại www.gracenote.com về Chính sách Bảo mật Gracenote.
PHẦN MỀM GRACENOTE, MỖI MỤC DỮ LIỆU GRACENOTE VÀ NỘI DUNG GRACENOTE ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP CHO BẠN "Ở DẠNG NGUYÊN TRẠNG". GRACENOTE KHÔNG TUYÊN BỐ HAY BẢO ĐẢM, THỂ HIỆN HAY NGỤ Ý VỀ MỨC ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA BẤT KỲ DỮ LIỆU GRACENOTE NÀO TỪ CÁC MÁY CHỦ GRACENOTE HAY NỘI DUNG GRACENOTE. GRACENOTE BẢO LƯU CHUNG HOẶC RIÊNG QUYỀN XÓA BỎ DỮ LIỆU VÀ/HOẶC NỘI DUNG KHỎI CÁC MÁY CHỦ TƯƠNG ỨNG CỦA CÔNG TY HOẶC, TRONG TRƯỜNG HỢP GRACENOTE, THAY ĐỔI CÁC DANH MỤC DỮ LIỆU VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO MÀ GRACENOTE CHO LÀ ĐẦY ĐỦ. KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM NÀO ĐỐI VỚI VIỆC NỘI DUNG GRACENOTE HAY PHẦN MỀM GRACENOTE HAY CÁC MÁY CHỦ GRACENOTE LÀ KHÔNG CÓ LỖI HOẶC VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM GRACENOTE HAY CÁC MÁY CHỦ GRACENOTE SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN. GRACENOTE KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ PHẢI CUNG CẤP CHO BẠN BẤT KỲ LOẠI DỮ LIỆU NÂNG CẤP HAY BỔ SUNG NÀO MÀ GRACENOTE CÓ THỂ LỰA CHỌN ĐỂ CUNG CẤP TRONG TƯƠNG LAI VÀ TOÀN QUYỀN NGỪNG CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN CỦA MÌNH BẤT KỲ LÚC NÀO. GRACENOTE LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, MỨC ĐỘ THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH, QUYỀN CỤ THỂ VÀ KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN. GRACENOTE CŨNG KHÔNG BẢO ĐẢM CÁC KẾT QUẢ MÀ SẼ ĐẠT ĐƯỢC TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG PHẦN MỀM GRACENOTE HAY BẤT KỲ MÁY CHỦ GRACENOTE NÀO. GRACENOTE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CHO NHỮNG THIỆT HẠI MANG TÍNH HỆ QUẢ HOẶC NGẪU NHIÊN HAY TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN HOẶC DOANH THU VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO. © Gracenote 2007.
Yêu cầu về tần số vô tuyến
FCC ID: ACJ-SYNCG3-L
IC: 216B-SYNCG3-L
Thiết bị này tuân theo Phần 15 của các Quy tắc FCC và RSS-210 của Phòng Công nghiệp Canada. Việc vận hành tuân theo hai điều kiện sau:
(1) Thiết bị này không được gây ra can nhiễu có hại và
(2) thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ can nhiễu nào nhận được, bao gồm cả can nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Những thay đổi hay điều chỉnh không được bên chịu trách nhiệm tuân thủ chấp thuận rõ ràng có thể vô hiệu hóa quyền vận hành thiết bị của người dùng. Thuật ngữ "IC:" trước số chứng nhận sóng vô tuyến chỉ biểu thị rằng các thông số kỹ thuật của Phòng Công nghiệp Canada đã được đáp ứng.

Ăng-ten được sử dụng cho bộ chuyển phát này không được đặt cùng chỗ hoặc hoạt động kết hợp với bất kỳ ăng-ten hay bộ chuyển phát nào khác.
Vùng lãnh thổ Đài Loan
Theo "Thông số kỹ thuật dành cho thiết bị tần số vô tuyến điện công suất thấp" do Ủy ban truyền thông và truyền thông quốc gia của hệ thống Nhân dân tệ điều hành: 3.8.2. Đối với thiết bị tần số vô tuyến công suất thấp đã được chứng nhận kiểm định, công ty, hãng hoặc người dùng không được thay đổi tần số, tăng công suất hoặc thay đổi các đặc tính và chức năng của thiết kế ban đầu khi chưa được cho phép.
Việc sử dụng thiết bị tần số vô tuyến công suất thấp không được ảnh hưởng đến an toàn bay và gây can nhiễu hoạt động liên lạc hợp pháp: khi hệ thống phát hiện có can nhiễu, lập tức ngừng sử dụng cho đến khi không còn can nhiễu.
Hoạt động liên lạc hợp pháp nói trên đề cập đến hoạt động thông tin liên lạc không dây vận hành theo các quy định của Luật quản lý viễn thông. Thiết bị tần số vô tuyến công suất thấp cần phải chịu được can nhiễu của hoạt động liên lạc hợp pháp hoặc thiết bị điện bức xạ sóng vô tuyến công nghiệp, khoa học và y tế.
KÊNH GIAO THÔNG SUNA – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
Khi kích hoạt, sử dụng và/hoặc truy cập Kênh giao thông SUNA, Dự báo SUNA hoặc nội dung hay tài liệu khác do Intelematics cung cấp (cùng với, các Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ của SUNA), bạn phải chấp nhận các điều khoản và điều kiện nhất định. Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn về các điều khoản và điều kiện áp dụng cho bạn. Để xem đầy đủ các điều khoản và điều kiện liên quan tới việc bạn sử dụng các Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ của SUNA, vui lòng tham khảo:

Trang web  
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/  

1. Chấp nhận
Khi sử dụng các Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ của SUNA, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận và đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu chi tiết đầy đủ tại:

Trang web  
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/  

2. Quyền sở hữu trí tuệ
Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ của SUNA để dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Bạn không được ghi hoặc phát lại nội dung, hay sử dụng nội dung kèm với bất kỳ thông tin giao thông hay dịch vụ chỉ đường hoặc thiết bị nào khác mà chưa có sự cho phép của Intelematics. Bạn không có quyền sở hữu trong Quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm bản quyền) bất kỳ trong dữ liệu được sử dụng để cung cấp Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ của SUNA.
3. Sử dụng theo cách phù hợp
Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ của SUNA được tạo ra nhằm hỗ trợ việc đi lại bằng ô tô và lên kế hoạch du lịch, chứ không cung cấp thông tin toàn diện hoặc chính xác trong mọi trường hợp. Thỉnh thoảng, bạn có thể gặp phải thời gian trễ lâu hơn do việc sử dụng các Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ của SUNA. Bạn thừa nhận rằng sản phẩm không nhằm mục đích hay thích hợp để sử dụng thực tế trong những trường hợp khi thời gian đến hoặc chỉ dẫn lái có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của người khác hoặc bản thân bạn.
4. Sử dụng các Sản phẩm và Dịch vụ của SUNA trong khi lái xe
Bạn và những người lái được ủy quyền khác của xe có thể sử dụng hay lắp đặt và đang sử dụng Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ của SUNA, luôn có trách nhiệm tuân thủ tất cả luật và điều lệ lái xe an toàn. Cụ thể, bạn đồng ý chỉ chủ động sử dụng các Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ của SUNA khi xe đang dừng hoàn toàn và an toàn để sử dụng.
5. Tính liên tục của dịch vụ và Khả năng thu Kênh giao thông SUNA
Chúng tôi sẽ nỗ lực một cách phù hợp để cung cấp Kênh giao thông SUNA 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày một năm. Đôi khi, Kênh giao thông SUNA có thể không có sẵn vì lý do kỹ thuật hoặc để bảo trì theo kế hoạch. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng thực hiện bảo trì khi tình trạng tắc nghẽn không quá lớn. Chúng tôi bảo lưu quyền thu hồi Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ của SUNA bất cứ lúc nào.
Ngoài ra, chúng tôi không thể đảm bảo việc thu tín hiệu RDS-TMC Kênh giao thông SUNA không bị gián đoạn ở một địa điểm cụ thể bất kỳ.
6. Giới hạn trách nhiệm pháp lý
Intelematics (lẫn các nhà cung cấp của công ty hay nhà sản xuất thiết bị của bạn (“Nhà cung cấp”)) sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, mang tính hệ quả hoặc phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ của SUNA, ngay cả khi Intelematics hoặc Nhà cung cấp đã được thông báo về khả năng phát sinh những thiệt hại đó. Bạn cũng thừa nhận rằng cả Intelematics hay bất kỳ Nhà cung cấp nào đều không bảo hành hay thực hiện bảo hành liên quan đến tính khả dụng, tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của các Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ của SUNA và trong giới hạn pháp luật cho phép, cả Intelematics và mỗi Nhà cung cấp đều loại trừ tất cả các bảo hành có thể được ngụ ý khác theo các quy định luật pháp của Tiểu bang hoặc Liên bang liên quan đến Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ của SUNA.
7. Vui lòng lưu ý
Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu hướng dẫn này. Phát triển sản phẩm liên tục có thể có nghĩa rằng một số thông tin không được cập nhật hoàn toàn. Thông tin trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo.