Missing Image
AMóc kéo phía trước.
BMóc kéo phía sau. *
* Tháo nắp để tiếp cận móc kéo.
Missing Image
Sử dụng dụng cụ tháo nắp móc kéo (được cung cấp trong bộ dụng cụ của xe), cẩn thận tháo nắp móc kéo bằng cách kéo ra phía sau.