Phiên bản   Số tiến (D)   Tốc độ xe tối đa  
Tất cả   4x2   175 km/h
4x2*   175 km/h
4x4   175 km/h

* Xe có khoảng sáng gầm xe cao.