Image Shown Without Description
ABình chứa nước làm mát động cơ.   Tham khảo   Kiểm tra nước làm mát động cơ
BBộ lọc khí.   Tham khảo   Thay bộ lọc gió động cơ
CNắp đổ dầu động cơ.   Tham khảo   Kiểm tra dầu động cơ
DQue thăm dầu.   Tham khảo   Que thăm dầu động cơ - 2.0L Dầu
EBộ phận tách nước trên lọc nhiên liệu.   Tham khảo   Xả nước trong lọc nhiên liệu - 2.0L Dầu
FBình dầu phanh.   Tham khảo   Kiểm tra dầu ly hợp và dầu phanh
GHộp cầu chì khoang động cơ.   Tham khảo   Cầu chì
HẮc quy. Tham khảo  Charging the 12V Battery . 
IDung dịch rửa kính chắn gió.   Tham khảo   Kiểm tra mức nước rửa kính