CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không điều chỉnh chiều cao vô lăng khi xe của bạn đang di chuyển.

Ghi Chú:   Chắc chắn bạn ngồi đúng tư thế.   Tham khảo   Ngồi đúng vị trí
Missing Image
  1. Mở khóa trụ lái.
  1. Điều chỉnh vô lăng tới vị trí mong muốn.
Missing Image
  1. Khóa trụ lái lại.