Image Shown Without Description
ANắp bình chứa nước làm mát động cơ.   Tham khảo   Kiểm tra nước làm mát động cơ
BLọc gió.   Tham khảo   Thay bộ lọc gió động cơ
CQue thăm dầu.   Tham khảo   Que thăm dầu động cơ - 2.0L Dầu
DNắp đổ dầu động cơ.   Tham khảo   Kiểm tra dầu động cơ
EBộ phận tách nước trên lọc nhiên liệu.   Tham khảo   Xả nước trong lọc nhiên liệu - 2.0L Dầu
FNắp bình chứa dầu phanh và dầu ly hợp.   Tham khảo   Kiểm tra dầu ly hợp và dầu phanh
GHộp cầu chì trong khoang động cơ.   Tham khảo   Cầu chì
HẮc quy.Tham khảo  Vehicle battery . 
INắp bình chứa nước rửa kính.   Tham khảo   Kiểm tra mức nước rửa kính