WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Tank de brandstoftank niet te vol. De druk in een overvolle tank kan lekkage veroorzaken en leiden tot het naar buiten spuiten van brandstof en brand.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Het brandstofsysteem kan onder druk staan. Als u een sissend geluid hoort bij de tankinlaat, tank dan niet voordat het geluid gestopt is. Anders kan er brandstof naar buiten spuiten, wat tot ernstig letsel kan leiden.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Bij misbruik of verkeerd gebruik kunnen brandstoffen ernstige of dodelijke verwondingen veroorzaken.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Brandstof kan benzeen, een kankerverwekkende stof, bevatten.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Schakel voordat u tankt altijd de motor uit en zorg ervoor dat vonken of open vuur uit de buurt van de vulklep van de brandstoftank worden gehouden. Rook nooit of gebruik geen mobiele telefoon tijdens het tanken. Brandstofdamp is onder bepaalde omstandigheden extreem gevaarlijk. Voorkom het inademen van brandstofdampen.

Volg deze richtlijnen bij het tanken:
  • Doof alle rokende materialen en open vuur voordat u tankt.
  • Zet de motor altijd uit voordat u tankt.
  • Autobrandstoffen kunnen schadelijk of fataal zijn indien deze worden ingeslikt. Brandstof is erg giftig en kan indien ingeslikt dodelijke of permanente verwondingen veroorzaken. Als brandstof wordt ingeslikt, roep dan onmiddellijk de hulp van een arts in, zelfs als er geen directe symptomen zichtbaar zijn. De giftige effecten van brandstof worden wellicht pas na enkele uren duidelijk.
  • Voorkom het inademen van brandstofdampen.Brandstofdamp inademen kan irritatie van de ogen en de luchtwegen veroorzaken.In ernstige gevallen kan overmatig of langdurig inademen van brandstofdamp ernstige ziekte of permanent letsel veroorzaken.
  • Zorg dat er geen brandstof in de ogen komt. Als u brandstof in de ogen stap, verwijder dan meteen contactlenzen (indien u deze draagt), spoel gedurende 15 minuten met water af en zorg voor medische hulp.Indien er geen medische hulp wordt ingeroepen, kan dit leiden tot permanent letsel.
  • Brandstof kan schadelijk zijn bij absorptie via de huid. Als er brandstof op uw huid, kleren of beide terechtkomt, verwijder dan direct de vuile kleding en was uw huid grondig met water en zeep. Herhaaldelijk of langdurig contact met de huid veroorzaakt huidirritatie.
  • Ga extra voorzichtig te werk wanneer u Antabuse of een andere vorm van Disulfiram neemt bij de behandeling van alcoholisme. Het inademen van brandstofdampen kan een negatieve reactie, ernstige verwondingen of ziekte veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts indien u negatieve reacties ervaart.