WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Afleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en letsel. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht van de weg kunnen afleiden. Uw hoofdverantwoordelijkheid is de veilige bediening van uw auto. We raden het gebruik van handheld-apparaten tijdens het rijden af en adviseren waar mogelijk het gebruik van spraakgestuurde systemen. Zorg dat u zich bewust bent van alle nationale wetten met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten tijdens het rijden.

Image Shown Without Description
ACD sleuf: Hier plaatst u een CD.
BUitwerpen: Druk op de toets om een CD uit te werpen.
C Passenger airbag information : Informs you when the passenger airbag is either on or off.
DINFO: Druk op de toets voor toegang tot radio-, CD-, USB- en IPod-informatie.
E TA: druk op de toets om verkeersberichten in of uit te schakelen en annuleer berichten tijdens een actief bericht.
FSOUND: Druk op de toets om de geluidsinstellingen (bass, treble, middle, balance en fade) aan te passen.
GNumeriek toetsenbord: In de radiomodus kunt u hiermee uw favoriete radiozenders opslaan. Om een radiozender op te slaan, stemt u af op de zender. Druk vervolgens op een van de nummertoetsen en blijf deze indrukken totdat er weer geluid klinkt. In cd-modus selecteert u hiermee een nummer. In PHONE-modus kunt u het numerieke toetsenbord gebruiken om een telefoonnummer in te voeren.
HCursorpijlen: Druk op een toets om door de schermopties te scrollen.
IOK: Druk op de toets om de schermselecties te bevestigen.
JKlok: Druk op de toets om het afstellen van de klok te selecteren.
KZoeken en snel vooruit: In de radiomodus selecteert u een frequentieband en drukt u op deze toets. Het systeem stopt bij het eerste radiostation dat het vindt op een hogere frequentie in deze frequentieband. Houd de toets ingedrukt om snel te zoeken en laat de toets los om bij het eerstvolgende beschikbare station te stoppen. In cd-modus drukt u hierop om het volgende nummer te selecteren. Houd de toets ingedrukt om het huidige nummer snel vooruit te spoelen. Druk op de toets in PHONE-modus om een telefoonoproep te beëindigen of te weigeren.
LFunctietoets 4: Druk op de toets om verschillende functies van het audiosysteem te selecteren, afhankelijk van de modus waar u zich in bevindt, bijv. radio of cd.
MFunctietoets 3: Druk op de toets om verschillende functies van het audiosysteem te selecteren, afhankelijk van de modus waar u zich in bevindt, bijv. radio of cd.
NAan/uit- en volumeknop: Druk op de knop om het audiosysteem in of uit te schakelen. Draai de knop om het volume aan te passen.
OFunctietoets 2: Druk op de toets om verschillende functies van het audiosysteem te selecteren, afhankelijk van de modus waar u zich in bevindt, bijv. radio of cd.
PFunctietoets 1: Druk op de toets om verschillende functies van het audiosysteem te selecteren, afhankelijk van de modus waar u zich in bevindt, bijv. radio of cd.
QZoeken en achteruit: In de radiomodus selecteert u een frequentieband en drukt u op deze toets. Het systeem stopt bij het eerste radiostation dat het vindt op een lagere frequentie in deze frequentieband. Houd de toets ingedrukt om snel te zoeken en laat de toets los om bij het vorige beschikbare station te stoppen. In cd-modus drukt u hierop om het vorige nummer te selecteren. Houd de toets ingedrukt om het huidige nummer snel achteruit te spoelen. Druk op de toets in PHONE-modus om een telefoonoproep te beginnen of te accepteren.
RMENU: Druk op de toets voor toegang tot verschillende audiosysteemfuncties.
SPHONE: Druk op de toets voor toegang tot de telefoonfunctie van het SYNC systeem door op PHONE en vervolgens op MENU te drukken.
TAUX: Druk op de toets voor toegang tot de AUX en SYNC functies; deze annuleert ook het navigeren in het menu of de lijst.
URADIO: Druk op de toets om verschillende radiofrequentiebanden te selecteren, hiermee annuleert u ook bladeren in het menu of een lijst.
VCD: Druk op de toets om de bron op CD in te stellen; deze annuleert ook het navigeren in het menu of de lijst.
Klanktoets
Hiermee kunt u de geluidsinstellingen aanpassen voor bass, treble, middle, balance en fade.
 1. Druk de klanktoets in.
 1. Druk op de pijltjestoetsen omhoog/omlaag om de gewenste instelling te selecteren.
 1. Gebruik de pijltjestoetsen links/rechts om de vereiste aanpassing uit te voeren. Het display geeft de gekozen instelling weer.
 1. Druk op de OK toets om de nieuwe instelling te bevestigen.
Radiotoets
Druk op de RADIO-toets om een keuze uit de beschikbare radiofrequentiebanden te maken.
De toets kan worden gebruikt om weer over te schakelen naar de radio nadat u naar een andere bron geluisterd hebt.
Of druk op de pijl naar links om de beschikbare frequentiebanden weer te geven. Blader naar de gewenste frequentieband en druk op OK.
Station-afstemtoetsen
Automatisch afstemmen
Selecteer een frequentieband en druk kort op de toets volgende of vorige zoeken. Afstemmen zoeken stopt bij het eerste radiostation dat het vindt.
Handmatig afstemmen
 1. Druk op functietoets 2.
 1. Druk op de pijltjestoetsen naar links en rechts om de frequentieband in kleine stappen omlaag of omhoog af te zoeken of houd de toets ingedrukt om snel te zoeken totdat u een radiostation vindt waarnaar u wilt luisteren.
 1. Druk op OK om naar een radiostation te blijven luisteren.
Scan-afstemming
SCAN laat u elk gevonden radiostation enkele seconden horen.
 1. Druk op functietoets 3.
 1. Gebruik de zoektoetsen om omhoog of omlaag door de gekozen frequentieband te gaan.
 1. Druk opnieuw op functietoets 3 of OK om naar een radiostation te blijven luisteren.
Voorkeuzezenders
Met deze functie kunt u uw favoriete stations opslaan; ze kunnen worden opgeroepen door de betreffende frequentieband te selecteren en vervolgens een van de voorkeuzetoetsen in te drukken.
 1. Selecteer een frequentieband.
 1. Stem af op het gewenste radiostation.
 1. Houd een van de voorkeuzetoetsen ingedrukt. Er verschijnen een voortgangsbalk en een melding. Wanneer de voortgangsbalk vol is, is het radiostation opgeslagen. Tevens wordt ter bevestiging het geluid kort gedempt.
U kunt dit op elke frequentieband en voor iedere voorkeuzetoets herhalen.
N.B.:   Wanneer u naar een ander deel van het land rijdt, wordt de informatie van radiostations die op een andere frequentie uitzenden en onder een voorkeuzetoets zijn opgeslagen, automatisch geactualiseerd met de correcte frequentie en stationsnaam voor dat gebied.
Autostore
N.B.:   Autostore slaat maximaal de 10 sterkste beschikbare signalen op (AM- of FM-frequentieband) en overschrijft daarbij de eerder opgeslagen radiostations. U kunt stations ook handmatig opslaan, op dezelfde manier als andere frequentiebanden.
 • Druk op de toets MENU, selecteer de audiomodus en houd vervolgens de toets RADIO ingedrukt.
 • Wanneer het zoeken voltooid is, wordt de geluidsweergave hersteld en worden de krachtigste signalen onder de voorkeuzetoetsen van Autostore opgeslagen.
Verkeersinformatie instellen
Veel radiostations die op de FM-frequentieband uitzenden hebben een TP-code die aanduidt dat deze verkeersberichten uitzenden.
Verkeersberichten in- en uitschakelen
Voordat u verkeersberichten kunt ontvangen, moet u op de toets TA of TRAFFIC drukken. TA verschijnt op het display om aan te duiden dat de functie is ingeschakeld.
Als u reeds bent afgestemd op een radiostation dat verkeersberichten uitzendt, wordt TP ook weergegeven. Anders gaat de unit zoeken naar een station dat verkeersberichten uitzendt.
Wanneer een verkeersbericht wordt uitgezonden, wordt het normale afspelen van de radio of cd automatisch onderbroken en verschijnt een bericht op het display.
Indien een radiostation wordt gekozen of met behulp van de voorkeuzetoetsen wordt opgeroepen dat geen verkeersberichten uitzendt, blijft het toestel op dat radiostation afgestemd tenzij TA of TRAFFIC uit- en vervolgens weer ingeschakeld wordt.
N.B.:   Als TA ingeschakeld is en u een voorkeuzetoets selecteert voor (of handmatig afstemt op) een radiostation dat geen verkeersberichten (TA) uitzendt, dan hoort u geen verkeersberichten.
N.B.:   Wanneer u naar een radiostation luistert dat geen verkeersberichten (TA) uitzendt en u TA uitschakelt en weer inschakelt, dan wordt er gezocht naar TP.
Volume verkeersberichten
Verkeersberichten onderbreken de normale geluidsweergave met een voorgeprogrammeerd volume dat gewoonlijk hoger is dan het gebruikelijke luistervolume.
Instellen van het voorgeprogrammeerde volume:
 • Gebruik de volumeknop om het gewenste volume in te stellen tijdens een inkomend verkeersbericht. De display geeft het geselecteerde niveau weer.
Verkeersberichten beëindigen
Aan het einde van een verkeersbericht gaat de audio-unit weer door met zijn normale werking. Om een verkeersbericht voortijdig af te breken, drukt u tijdens het bericht op TA of TRAFFIC.
N.B.:   Indien u op een ander tijdstip op TA of TRAFFIC drukt, worden alle berichten uitgeschakeld.
Automatic Volume Control
Indien van toepassing, past de automatische volumeregeling het geluidsvolume aan, om geluiden van de motor en het wegdek te compenseren.
Druk op de MENU toets.

Handeling   Mededeling  
1  
Audio-instellingen
2  
Adaptief volume

 1. Druk op de linker of rechter pijltjestoets om de instelling bij te stellen.
 1. Druk op de OK toets om uw keuze te bevestigen.
 1. Druk op de toets MENU om te terug te keren.
Nieuwsuitzendingen
De audioeenheid kan de normale ontvangst onderbreken voor nieuwsberichten van radiostations op de FM-frequentieband, het radiodatasysteem of EON-geschakelde stations.
Tijdens nieuwsuitzendigen zal het display aangeven dat er een binnenkomend nieuwsbericht is. Het nieuwsbericht onderbreekt de geluidsweergave met hetzelfde voorgeprogrammeerde volume als bij verkeersberichten.
Druk op de MENU toets.

Handeling   Mededeling  
1  
Audio-instellingen
2  
Nieuwsbericht

 1. In- of uitschakelen met de OK-toets.
 1. Druk op de toets MENU om te terug te keren.
Alternatieve frequenties
Veel programma's die op de FM-frequentieband worden uitgezonden hebben een programma-identificatiecode (PI-code), die door de audio­eenheid kan worden herkend.
Als bij uw radio AF is ingeschakeld en u rijdt vanuit het ene ontvangstgebied naar een ander, zoekt deze functie naar een krachtiger radiosignaal en stemt daarop af wanneer het wordt gevonden.
Onder bepaalde omstandigheden kan door het afstemmen op alternatieve frequenties de normale ontvangst tijdelijk worden onderbroken.
Het toestel evalueert continu de signaalsterkte en, indien een beter signaal beschikbaar komt, schakelt het toestel over naar dat alternatief. De geluidsweergave wordt onderbroken terwijl het toestel de lijst met alternatieve frequenties controleert en zo nodig de gekozen frequentieband eenmaal afzoekt naar een alternatieve frequentie.
Wanneer een radiostation wordt gevonden wordt de weergave van het geluid hervat; wanneer er geen radiostation wordt gevonden, stemt het systeemautomatisch af op de oorspronkelijke frequentie.
When selected, AF may appear in the display.
Druk op de MENU toets.

Handeling   Mededeling  
1  
Audio-instellingen
2  
Alt. frequentie

 1. In- of uitschakelen met de OK-toets.
 1. Druk op de toets MENU om te terug te keren.
Regionale modus
De regionale modus regelt het gedrag van alternatieve frequenties (AF) door tussen regionale netwerken van een hoofdzender te schakelen. Een zender kan over een groot netwerk beschikken dat in een groot deel van het land te ontvangen is. Op verschillende tijden van de dag kan dit grote netwerk worden onderverdeeld in een aantal kleinere regionale netwerken, die bijvoorbeeld in grotere plaatsen of steden zijn gevestigd. Wanneer het netwerk niet in regionale zenders wordt opgesplitst, zendt het complete netwerk hetzelfde programma uit.
Regionale modus aan: Dit voorkomt het willekeurig schakelen naar andere regionale netwerken, die niet hetzelfde programma uitzenden.
Regionale modus uit: Hiermee kan een groter gebied worden ontvangen wanneer naburige regionale netwerken hetzelfde programma uitzenden, maar kan leiden tot willekeurig overschakelen wanneer dit niet het geval is.
Druk op de MENU toets.

Handeling   Mededeling  
1  
Audio-instellingen
2  
RDS regionaal

 1. In- of uitschakelen met de OK-toets.
 1. Druk op de toets MENU om te terug te keren.