LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (EULA) VAN VOERTUIGSOFTWARE
 • U (“U” of “Uw” indien van toepassing) hebt een voertuig gekocht met diverse apparaten, inclusief SYNC® en diverse regelmodules ("APPARATEN") inclusief software onder licentie of in eigendom van Ford Motor Company en diens partners ("FORD MOTOR COMPANY"). Deze oorspronkelijk van FORD MOTOR COMPANY afkomstige softwareproducten, evenals bijbehorende media, gedrukte materialen en "online" of elektronische documentatie ("SOFTWARE"), worden beschermd door internationale intellectuele eigendomsrechten en verdragen. De SOFTWARE wordt in licentie gegeven, niet verkocht. Alle rechten voorbehouden.
 • De SOFTWARE kan gekoppeld worden aan en/of communiceren met, of kan later met upgrades worden bijgewerkt om gekoppeld te worden aan en/of te communiceren met door FORD MOTOR COMPANY verstrekte aanvullende software en/of systemen.
INDIEN U NIET INSTEMT MET DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ("EULA") MAG U DE APPARATEN NIET GEBRUIKEN EN MAG U DE SOFTWARE NIET KOPIËREN. MET IEDER GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET GEBRUIK ERVAN OP DE APPARATEN, STEMT U IN MET DEZE EULA (OF BEKRACHTIGT U UW EERDERE TOESTEMMING).
TOEKENNING VAN SOFTWARELICENTIE: Met deze EULA wordt u de volgende licentie toegekend:
 • U mag de SOFTWARE gebruiken zoals deze is geïnstalleerd op de APPARATEN en anderszins is gekoppeld aan door of via FORD MOTOR COMPANY of diens leveranciers van software van derden en service verstrekte systemen en/of services.
Beschrijving van andere rechten en beperkingen
 • Spraakherkenning: Indien de SOFTWARE spraakherkenningscomponenten omvat, dient u er rekening mee te houden dat spraakherkenning een inherent statistisch proces is en dat herkenningsfouten inherent aan het proces zijn. FORD MOTOR COMPANY noch diens leveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit fouten in het spraakherkenningsproces. Het is uw verantwoordelijkheid om spraakherkenningsfuncties in het systeem te controleren.
 • Beperkingen aan nabouwen, decompilatie en demontage: U mag de SOFTWARE niet nabouwen, decompileren, vertalen, demonteren of proberen de broncode of onderliggende ideeën of algoritmes van de SOFTWARE te achterhalen, noch mag u anderen toestemming geven de SOFTWARE na te bouwen, te decompileren of te demonteren, behalve en uitsluitend voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan door toepasselijk recht niettegenstaande deze beperking of voor zover is toegestaan door de licentiebepalingen voor het gebruik van enige open source-componenten die zijn inbegrepen bij de SOFTWARE.
 • Beperkingen aan distribueren, kopiëren, modificeren en creëren van afgeleide werken: U mag de SOFTWARE niet distribueren, kopiëren, wijzigen of hiervan afgeleide werken maken, behalve en uitsluitend voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan door toepasselijk recht niettegenstaande deze beperking of voor zover is toegestaan door de licentiebepalingen voor het gebruik van enige open source-componenten die zijn inbegrepen bij de SOFTWARE.
 • Enkelvoudige EULA: De documentatie voor eindgebruikers van de APPARATEN en eraan gerelateerde systemen en service kan meerdere EULA's bevatten, zoals meerdere vertalingen en/of meerdere mediaversies (bijv. in de gebruikersdocumentatie en in de software). Zelfs als u meerdere EULA's ontvangt, hebt u slechts een licentie voor het gebruik van één (1) kopie van de SOFTWARE.
 • SOFTWARE-overdracht: U mag onder deze EULA uw rechten uitsluitend permanent overdragen als onderdeel van een verkoop of overdracht van de APPARATEN, op voorwaarde dat u geen kopieën bewaart, u alle SOFTWARE (inclusief alle onderdelen daarvan, de media en het gedrukte materiaal, eventuele upgrades en - indien van toepassing - het Certificaat (de Certificaten) van Authenticiteit) overdraagt, en de ontvanger instemt met de voorwaarden van deze EULA. Als de SOFTWARE een upgrade is, moet elke overdracht alle voorgaande versies van de SOFTWARE omvatten.
 • Beëindiging: Zonder afstand van eventuele andere rechten, kan FORD MOTOR COMPANY deze EULA beëindigen indien u niet voldoet aan de voorwaarden en bepalingen van deze EULA.
 • Componenten online services: De SOFTWARE mag componenten bevatten die het gebruik van bepaalde online services mogelijk maken en vergemakkelijken. U erkent en aanvaardt dat FORD MOTOR COMPANY, leveranciers van software van derden en services, diens partners en/of diens aangewezen vertegenwoordiger de versie van de SOFTWARE en/of de componenten ervan waarvan u gebruik maakt kunnen controleren en upgrades voor of aanvullingen op de SOFTWARE kunnen verstrekken die automatisch door uw APPARATEN gedownload kunnen worden.
 • Aanvullende software/services: De SOFTWARE mag FORD MOTOR COMPANY, leveranciers van software van derden en services, diens partners en/of aangewezen vertegenwoordigers in staat stellen om aan u SOFTWARE-updates, supplementen, aanvullende componenten of componenten van online services van de SOFTWARE te leveren of ter beschikking te stellen na de datum waarop u uw oorspronkelijke kopie van de SOFTWARE ("Aanvullende Componenten") hebt verkregen. SOFTWARE-updates kunnen ervoor zorgen dat u extra kosten moet betalen aan uw draadloze serviceprovider. Als FORD MOTOR COMPANY of derde software- en serviceleveranciers u Aanvullende componenten verstrekken of aan u beschikbaar stellen en er geen andere EULA-voorwaarden bij de Aanvullende componenten verstrekt worden, dan gelden de voorwaarden van deze EULA. FORD MOTOR COMPANY, diens partners en/of aangewezen vertegenwoordiger behouden zich het recht voor zonder aansprakelijkheid aan u verstrekte of beschikbaar gestelde online services door het gebruik van de SOFTWARE te staken.
 • Links naar sites van derden: De SOFTWARE kan u de mogelijkheid bieden om naar sites van derden te linken. De sites van derden staan niet onder de controle van FORD MOTOR COMPANY, diens partners en/of diens aangewezen vertegenwoordiger. FORD MOTOR COMPANY noch diens partners noch diens aangewezen vertegenwoordiger zijn verantwoordelijk voor (i) de inhoud van sites van derden, links op sites van derden, of wijzigingen of updates van sites van derden, of (ii) webcasting of andere vormen van overdracht vanaf sites van derden. Als de SOFTWARE links naar sites van derden verstrekt, dan worden deze links slechts voor uw gemak verstrekt, en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring van de site van derden door FORD MOTOR COMPANY, diens partners en/of diens aangewezen vertegenwoordiger.
 • Verplichting om verantwoordelijk te rijden: U erkent uw verplichting om op verantwoordelijke wijze te rijden en uw aandacht op het verkeer te richten. U leest en houdt zich aan de gebruiksaanwijzing van de APPARATEN, met name als deze betrekking heeft op veiligheid en u gaat akkoord met elk risico met betrekking tot het gebruik van de APPARATEN.
UPGRADES EN HERSTELMEDIA: Indien de SOFTWARE door FORD MOTOR COMPANY los van de APPARATEN op media zoals een ROM-chip, cd-rom(s) of via download van het web of andere middelen is geleverd, en is gemarkeerd als "For Upgrade Purposes Only" (uitsluitend voor upgrade-doeleinden) of "For Recovery Purposes Only" (uitsluitend voor herstel-doeleinden) mag u een (1) kopie van dergelijke SOFTWARE op de APPARATEN installeren als vervangende kopie voor de bestaande SOFTWARE, en mag u deze gebruiken in overeenstemming met deze EULA, inclusief eventuele aanvullende EULA-bepalingen die bij de SOFTWARE voor upgrade zijn gevoegd.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN: Alle titel- en intellectuele-eigendomsrechten in en op de SOFTWARE (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto's, animaties, video, audio, muziek, tekst en "applets" verwerkt in de SOFTWARE), het bijbehorende gedrukte materiaal en eventuele kopieën van de SOFTWARE, zijn eigendom van FORD MOTOR COMPANY, of diens partners of leveranciers. De SOFTWARE wordt in licentie gegeven, niet verkocht. U mag de gedrukte materialen bij de SOFTWARE niet kopiëren. Alle aanspraken en intellectuele eigendomsrechten op de inhoud waartoe toegang kan worden verkregen door het gebruik van de SOFTWARE zijn het eigendom van de betreffende eigenaar van inhoud en kunnen beschermd zijn door toepasbaar auteursrecht of andere intellectuele eigendomswetten en verdragen. Deze EULA verleent u geen recht tot het gebruik van dergelijke inhoud buiten het beoogde gebruik. Alle rechten die niet specifiek onder deze EULA zijn toegekend, zijn voorbehouden voor FORD MOTOR COMPANY, diens partners en leveranciers van software van derden en services. Het gebruik van online services waartoe toegang kan worden verkregen via de SOFTWARE kan worden beheerst door de betreffende gebruiksvoorwaarden met betrekking tot dergelijke services. Indien deze SOFTWARE documentatie bevat die uitsluitend in elektronische vorm wordt verstrekt, mag u één kopie van dergelijke elektronische documentatie afdrukken.
EXPORTBEPERKINGEN: U erkent dat de SOFTWARE onderworpen is aan de exportwetgeving van de Verenigde Staten en de Europese Unie. U gaat ermee akkoord om alle toepasselijke internationale en nationale wetten, inclusief de Export Administration Regulations (EAR), evenals beperkingen met betrekking tot eindgebruikers, eindgebruik en bestemming afgegeven door de Verenigde Staten en andere overheden, die op de SOFTWARE van toepassing zijn, na te leven.
HANDELSMERKEN: Deze EULA verleent u geen rechten met betrekking tot enige handelsmerken of servicemerken van FORD MOTOR COMPANY, diens partners en leveranciers van software van derden en services.
PRODUCTONDERSTEUNING: Raadpleeg voor productondersteuning de instructies van FORD MOTOR COMPANY in de documentatie bij de APPARATEN voor productondersteuning, zoals het instructieboekje bij uw voertuig.
Indien u vragen hebt over deze EULA, of om enige andere reden contact wilt opnemen met FORD MOTOR COMPANY, zie dan het adres dat in de documentatie bij de APPARATEN staat.
Geen aansprakelijkheid voor bepaalde schade: BEHALVE ZOALS BIJ WET VERBODEN, KUNNEN FORD MOTOR COMPANY, LEVERANCIERS VAN SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES EN HUN PARTNERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR INDIRECTE, SPECIALE, RESULTERENDE OF INCIDENTELE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN OF PRESTATIES VAN DE SOFTWARE. DEZE BEPERKING GELDT ZELFS ALS ENIGE REMEDIE NIET AAN ZIJN EERSTE DOEL VOLDOET. ER ZIJN GEEN ANDERE GARANTIES DAN DIE UITDRUKKELIJK VERSTREKT KUNNEN ZIJN VOOR UW NIEUWE VOERTUIG.
Belangrijke veiligheidsinformatie voor SYNC® Instructies lezen en opvolgen:
 • Voordat u uw SYNC®-systeem gebruikt, dient u alle instructies en veiligheidsinformatie in deze eindgebruikershandleiding ("Gebruikershandleiding") te lezen en op te volgen. Het niet opvolgen van de voorzorgsmaatregelen in deze Gebruikershandleiding kan leiden tot een ongeval of andere ernstige verwondingen.
Algemene bediening
 • Spraakgestuurde commando's: Bepaalde functies binnen het SYNC®-systeem kunnen worden uitgevoerd met spraakcommando's. Via spraakcommando's tijdens het rijden kunt u het systeem bedienen zonder uw handen van het stuurwiel of uw ogen van de weg te halen.
 • Langdurig bekijken van scherm: Probeer geen toegang te verkrijgen tot functies waarvoor u het scherm tijdens het rijden langdurig moet bekijken. Stop op een veilige en legale manier voordat u probeert toegang te verkrijgen tot een functie van het systeem die langdurige aandacht vereist.
 • Volume-instelling: Verhoog het volume niet overmatig. Houd het volume tijdens het rijden op een niveau waarbij u nog steeds ander verkeer en noodhulpsignalen kunt horen. Rijden terwijl u deze geluiden niet kunt horen, kan tot een ongeval leiden.
 • Navigatiefuncties: Navigatiefuncties in het systeem zijn bedoeld om instructies van afslag tot afslag te leveren tot de gewenste bestemming. Zorg dat alle personen die gebruik maken van dit systeem de instructies en veiligheidsinformatie zorgvuldig lezen en geheel volgen.
 • Afleidingsgevaar: Voor bepaalde navigatiefuncties zijn handmatige (niet-verbale) instellingen vereist. Een dergelijke instelling uitvoeren of gegevens invoeren tijdens het rijden, kan uw aandacht afleiden en tot een ongeval of andere ernstige verwondingen leiden. Stop de auto op een veilige en legale wijze voordat u probeert deze bewerkingen uit te voeren.
 • Gebruik bovenal uw eigen inzicht: Alle verstrekte navigatiefuncties dienen slechts als hulpmiddel. Beslissingen tijdens het rijden dient u op basis van uw eigen observaties van de lokale omstandigheden en de geldende verkeersregels te nemen. Dergelijke functies zijn geen vervanging van uw persoonlijke inzicht. Routesuggesties gemaakt door dit systeem dienen nooit lokale verkeersregels of uw persoonlijke inzicht of kennis van veilige rijpraktijken te vervangen.
 • Routeveiligheid: Volg de voorgestelde route niet als dit in een onveilige of ongeoorloofde manoeuvre kan resulteren, als u hierdoor in een onveilige situatie terechtkomt of als u naar een gebied wordt geleid dat u als onveilig beschouwt. De bestuurder is uiteindelijk verantwoordelijk voor de veilige bediening van de auto en moet derhalve evalueren of het veilig is om de voorgestelde route te volgen.
 • Mogelijke onnauwkeurigheden van kaarten: De kaarten waarvan dit systeem gebruikmaakt, kunnen onnauwkeurig zijn door eventuele wegwijzingen, verkeersomstandigheden of rijomstandigheden. Gebruik altijd goed inzicht en gezond verstand wanneer u de voorgestelde routes volgt.
 • Noodhulpdiensten: Vertrouw niet op navigatiefuncties in het systeem om noodhulpdiensten te lokaliseren. Vraag de lokale autoriteiten of een medewerker van de noodhulpdienst voor deze locaties. Niet alle noodhulpdiensten zoals politiebureaus, brandweerkazernes, ziekenhuizen en klinieken zijn opgenomen in de kaartdatabase voor dergelijke navigatiefuncties.
Uw verantwoordelijkheden en acceptatie van risico's
 • U gaat akkoord met elk van de volgende items:(a) Elk gebruik van de SOFTWARE tijdens het besturen van een auto of ander voertuig in schending met de toepasselijke wetgeving of anderszins rijden op een onveilige manier vormt een aanzienlijk risico van afleiding tijdens het rijden en mag onder geen enkel beding worden geprobeerd;(b) Het gebruik van de SOFTWARE bij een hoog geluidsvolume vormt een aanzienlijk risico op gehoorschade en mag onder geen beding worden geprobeerd;(c) De SOFTWARE is wellicht niet compatibel met nieuwe of verschillende versies van een besturingssysteem, software van derden of services van derden, en de SOFTWARE kan potentieel een kritieke storing van een besturingssysteem, software van derden of service van derden veroorzaken.(d) Enige service van derden waartoe de SOFTWARE toegang verkrijgt of software van derden die wordt gebruikt bij de SOFTWARE (i) kan aanleiding geven tot extra kosten voor toegang, (ii) kan mogelijk niet correct, niet ononderbroken of foutloos werken, (iii) kan indelingen voor streaming wijzigen of de werking ervan stopzetten, (iv) kan inhoud voor volwassenen, scheldwoorden of beledigende inhoud bevatten; en (v) kan onjuiste, verkeerde of misleidende informatie over het verkeer, weer, financiële of veiligheidsinformatie of andere inhoud bevatten, en(e) Het gebruik van de SOFTWARE kan ervoor zorgen dat u extra kosten moet betalen bij uw draadloze serviceprovider (WSP) en eventuele berekeningen van data of minuten die kunnen zijn inbegrepen in het softwareprogramma zijn alleen ter referentie, en vormen geenszins enige garantie en er mag geenszins op worden gerekend.
 • Bij gebruik van de SOFTWARE gaat u ermee akkoord verantwoordelijk zijn te voor en het volledige risico te accepteren voor de items in Deel (a) – (e) hierboven.
Afwijzing van garantie
U ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT HET GEBRUIK VAN DE APPARATEN EN SOFTWARE OP UW EIGEN RISICO GEBEURT EN DAT U HET VOLLEDIGE RISICO DRAAGT VOOR AFDOENDE KWALITEIT, PRESTATIES, COMPATIBILITEIT, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNINGEN. IN ZOVERRE ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DE SOFTWARE EN EVENTUELE SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES VAN DERDEN "AS IS" (ZOALS VERSTREKT) EN “ZOALS BESCHIKBAAR” AAN U GELEVERD, MET ALLE STORINGEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EN FORD MOTOR COMPANY WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, SOFTWARE VAN DERDEN EN SERVICES VAN DERDEN AF, ONGEACHT OF DEZE UITDRUKKELIJK, GEÏMPLICEERD OF WETTELIJK ZIJN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, VAN AFDOENDE KWALITEIT, VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAN NAUWKEURIGHEID, VAN STIL GENOT, EN VAN NIET-AFBREUK AAN DE RECHTEN VAN DERDEN. FORD MOTOR COMPANY BIEDT GEEN GARANTIES (a) TEGEN HINDER VAN UW GENOT VAN DE SOFTWARE, SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES VAN DERDEN, (b) DAT DE SOFTWARE, SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES VAN DERDEN ZULLEN VOLDOEN AAN UW EISEN, (c) DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE, SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES VAN DERDEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, (d) OF DAT DEFECTEN IN DE SOFTWARE, SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES VAN DERDEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR FORD MOTOR COMPANY OF DIENS ERKENDE VERTEGENWOORDIGER ZAL ENIGE GARANTIE VORMEN. INDIEN DE SOFTWARE, SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES VAN DERDEN DEFECT ZOUDEN ZIJN, DRAAGT U DE VOLLEDIGE KOSTPRIJS VAN ALLE NODIGE ONDERHOUDS-, REPARATIE- OF CORRECTIEWERKZAAMHEDEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE AFWIJZING VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE AFWIJZING MOGELIJK NIET VOLLEDIG OP U VAN TOEPASSING IS. DE ENIGE GARANTIE DIE WORDT GEBODEN DOOR FORD MOTOR COMPANY IS TE VINDEN IN DE GARANTIE-INFORMATIE DIE BIJ UW GEBRUIKERSHANDLEIDING ZIT. IN ZOVERRE DAT ER EEN CONFLICT IS TUSSEN DE BEPALINGEN VAN DIT DEEL EN HET GARANTIEBOEKJE, GELDEN DE BEPALINGEN IN HET GARANTIEBOEKJE.
Toepasselijke wetgeving, locatie, rechtsgebied
 • Deze EULA en Uw gebruik van de SOFTWARE worden geregeld door de wetten van de Staat Michigan. Uw gebruik van de SOFTWARE kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving. Enige rechtszaak als gevolg van of met betrekking tot deze EULA moet worden ingediend bij en mag uitsluitend worden gevoerd in een rechtbank in de Staat Michigan in Wayne County of in de United States District Court for the Eastern District of Michigan. Hierbij geeft u de toestemming om een rechtszaak aanhangig te maken bij de persoonlijke jurisdictie van een rechtbank in de Staat Michigan in Wayne County en de United States District Court for the Eastern District of Michigan voor enig geschil als gevolg van of met betrekking tot deze EULA.
Bindende arbitratie en afwijzing van groepszaken
(a) Toepassingsgebied. Dit Deel geldt voor elk geschil BEHALVE ALS HET GEEN GESCHIL INHOUDT MET BETREKKING TOT INBREUK VAN AUTEURSRECHT OF VOOR DE NALEVING OF GELDIGHEID VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN UZELF, FORD MOTOR COMPANY OF ENIGE LICENTIEHOUDER VAN FORD MOTOR COMPANY. Geschil betekent elk geschil, actie of andere controverse tussen U en FORD MOTOR COMPANY, behalve de bovenstaande uitzonderingen, betreffende de SOFTWARE (inclusief de prijs) of deze EULA, zij het onder overeenkomst, garantie, onrechtmatige daad, wet, regelgeving, verordening of enige andere wettelijke of billijke basis.
(b) Kennisgeving van geschil. In geval van een Geschil moet U of FORD MOTOR COMPANY de andere partij een “Kennisgeving van geschil” geven, een schriftelijke verklaring met de naam, het adres en contactgegevens van de partij die de kennisgeving geeft, de feiten die aanleiding geven tot het geschil en de gevraagde oplossing. U en FORD MOTOR COMPANY zullen proberen elk geschil op te lossen via informele onderhandeling binnen 60 dagen vanaf de verzenddatum van de Kennisgeving van geschil. Na 60 dagen kunt U of kan FORD MOTOR COMPANY arbitratie beginnen.
(c) Rechtbank voor kleine vorderingen. U kunt elk geschil ook aanhangig maken bij de rechtbank voor kleine vorderingen in uw land van verblijf of het hoofdkantoor van FORD MOTOR COMPANY, indien het geschil voldoet aan alle eisen om het aanhangig te maken bij de rechtbank voor kleine vorderingen. U kunt een zaak aanhangig maken bij een rechtbank voor kleine vorderingen ongeacht het feit of U eerst informele onderhandelingen hebt gevoerd.
(d) Bindende arbitratie. Als U en FORD MOTOR COMPANY een geschil niet oplossen via informatie onderhandeling of bij de rechtbank voor kleine vorderingen, zal elke andere inspanning om het geschil op te lossen uitsluitend worden gevoerd via bindende arbitratie. U wijst het recht af op een rechtszaak (of deelname als partij of lid in een groepszaak) voor alle geschillen in een rechtbank voor een rechter of jury. In plaats daarvan zullen alle geschillen worden opgelost voor een neutrale arbitrator, wiens beslissing definitief zal zijn, met uitzondering van een beperkt recht op beroep volgens de Amerikaanse Federal Arbitration Act. Elke rechtbank met jurisdictie over de partijen kan de toekenning van de arbitrator afdwingen.
(e) Afwijzing van groepszaak. Alle inspanningen om enig geschil op te lossen of te beslechten in elk forum worden uitsluitend op individuele basis gevoerd. Noch uzelf noch FORD MOTOR COMPANY zal ernaar streven een geschil te beslechten als groepszaak, als algemene actie van een privé-advocaat, of in enige andere actie waarbij een partij optreedt of voorstelt op te treden in een representatieve hoedanigheid. Enige arbitratie of rechtszaak mag geenszins worden gecombineerd met een andere zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van alle partijen voor alle betreffende arbitraties of rechtszaken.
(f) Arbitratieprocedure. Enige arbitratie wordt gevoerd door de American Arbitration Association (de “AAA”) volgens diens Commercial Arbitration Rules. Als U een natuurlijk persoon bent en de SOFTWARE voor persoonlijk gebruik of gebruik in het voertuig gebruikt, of als de waarde van het geschil maximaal $ 75.000 bedraagt ongeacht het feit of U al dan niet een persoon bent en ongeacht hoe U de SOFTWARE gebruikt, gelden de Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes van de AAA eveneens. Om arbitratie te beginnen dient u het formulier Commercial Arbitration Rules Demand for Arbitration in bij de AAA. Volgens de regels van de AAA kunt u vragen telefonisch of in persoon te worden gehoord. In een geschil van maximaal $ 10.000 kunt u alleen telefonisch worden gehoord, tenzij de arbitrator een goede reden vindt om in plaats daarvan in persoon te worden gehoord. Voor meer informatie, zie adr.org of bel 1-800-778-7879. U gaat ermee akkoord alleen arbitratie te beginnen in uw land van verblijf of de plaats van het hoofdkantoor van FORD MOTOR COMPANY. De arbitrator kan dezelfde schadevergoeding aan U persoonlijk toekennen als een rechtbank dat zou kunnen doen. De arbitrator kan hulp volgens de wetgeving of rechterlijk bevel alleen aan U persoonlijk toekennen, en alleen in zover als is vereist om Uw individuele vordering te voldoen.
(g) Kosten en bonussen voor arbitrage.
 • I. Geschillen van maximaal $ 75.000. FORD MOTOR COMPANY zal uw dossierkosten onmiddellijk vergoeden en de kosten en uitgaven van de AAA en de arbitrator betalen. Als u het laatste schriftelijke voorstel tot schikking van FORD MOTOR COMPANY dat is gedaan voordat de arbitrator werd aangesteld (“laatste schriftelijke voorstel”) afwijst, uw geschil wordt beslecht door de beslissing van de arbitrator (een “toekenning” genoemd) en de arbitrator u meer dan het laatste schriftelijke voorstel geeft, zal FORD MOTOR COMPANY u drie bonussen bieden: (1) het hoogste bedrag van de beloning of $ 1.000 betalen; (2) het dubbel van uw redelijke kosten voor de advocaat betalen, indien van toepassing; en (3) eventuele uitgaven terugbetalen (inclusief vergoedingen en kosten voor experts die getuigen) die uw advocaat redelijkerwijs vraagt voor het onderzoeken, voorbereiden en uitvoeren van uw eis in arbitratie. De arbitrator zal de bedragen bepalen.
 • ii. Geschillen van meer dan $ 75.000. De regels van de AAA gelden voor betaling van dossierkosten en kosten en uitgaven van de AAA en de arbitrator.
 • iii. Geschillen ongeacht het bedrag. Bij elke arbitratie die u begint zal FORD MOTOR COMPANY de kosten en uitgaven of Uw vergoede dossierkosten terugeisen, op voorwaarde dat de arbitrator de arbitratie frivool of aangebracht omwille van een verkeerd doel acht. Bij elke arbitratie die FORD MOTOR COMPANY begint, zal het bedrijf alle dossierkosten, kosten en uitgaven voor de AAA en de arbitrator betalen. Het bedrijf zal diens kosten of uitgaven voor juridische bijstand bij enige arbitratie niet van u terugeisen. Kosten en uitgaven tellen niet mee in de bepaling van de omvang van een geschil.
(h) Eisen of geschillen moeten binnen een jaar worden ingediend. In zoverre als bij wet is toegestaan, moet enige vordering of geschil volgens deze EULA waarop dit Deel van toepassing is worden aanhangig gemaakt binnen één jaar in de rechtbank voor kleine geschillen (Deel c) of in arbitratie (Deel d). De periode van een jaar begint wanneer de eis of het geschil voor het eerst aanhangig kon worden gemaakt. Als dergelijke eis of geschil niet binnen een jaar aanhangig is gemaakt, wordt deze permanent uitgesloten.
(i) Scheidbaarheid. Als de afwijzing van groepszaak (Deel e) illegaal of niet-afdwingbaar wordt geacht betreffende het volledige geschil of delen ervan, zal dat gedeelte van Deel e niet van toepassing zijn op deze delen. In plaats daarvan zullen deze delen gescheiden worden en beslecht worden in een rechtbank, terwijl de resterende delen worden beslecht in arbitratie. Indien enige andere bepaling van dat gedeelte van Deel e onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden gescheiden en zal de rest van Deel e volledig van kracht en geldig blijven.
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van TeleNav-software
Lees deze voorwaarden en bepalingen zorgvuldig voordat u de TeleNav-software gebruikt. Uw gebruik van de TeleNav-software betekent dat u deze voorwaarden en bepalingen accepteert. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen, zorg dan dat de zegel van de verpakking niet verbroken wordt, de TeleNav-software niet verbroken wordt en de software niet anderszins wordt gebruikt. TeleNav kan deze Overeenkomst en het privacybeleid op elk gewenst moment herzien, met of zonder kennisgeving aan u. U gaat ermee akkoord om van tijd tot tijd http://www.telenav.com te bezoeken om de dan geldende versie van deze Overeenkomst en van het privacybeleid te controleren.
1. Veilig en wettig gebruik
U gaat ermee akkoord dat aandacht besteden aan de TeleNav-software kans op al dan niet dodelijke verwondingen van uzelf of anderen kan veroorzaken in situaties waarbij anderszins uw onverdeelde aandacht vereist is, en u gaat dan ook akkoord met het volgende wanneer u de TeleNav-software gebruikt:
(a) alle verkeerswetgeving naleven en steeds op een veilige manier rijden;
(b) uw eigen persoonlijke inzicht gebruiken tijdens het rijden. Als u vindt dat een route die wordt gesuggereerd door de TeleNav-software u instructies geeft om een onveilig of onwettig manoeuvre uit te voeren, u in een onveilige situatie brengt of u naar een gebied leidt dat volgens u onveilig is, volg dergelijke instructies dan niet;
(c) geen bestemmingen invoeren of de TeleNav-software op een andere manier bedienen, tenzij uw voertuig stilstaat en geparkeerd is;
(d) de TeleNav-software niet gebruiken voor illegale, ongeoorloofde, onbedoelde, onveilige, gevaarlijke of onwettige doeleinden of op enige andere manier die niet overeenkomt met deze Overeenkomst;
(e) alle gps-toestellen en draadloze apparaten en kabels die nodig zijn voor het gebruik van de TeleNav-software op een veilige manier in uw voertuig opbergen, zodat ze het rijden niet hinderen en de bediening van enig veiligheidsapparaat (zoals een airbag) niet voorkomen.
U gaat ermee akkoord TeleNav te vrijwaren van alle claims die voortvloeien uit eventueel gevaarlijk of anderszins ongepast gebruik van de TeleNav-software in een bewegend voertuig, inclusief gevolgen van uw nalaten om te voldoen aan de bovenstaande aanwijzingen.
2. Accountinformatie
U gaat akkoord: (a) met het verstrekken van juiste, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf aan TeleNav wanneer u de TeleNav-software registreert, en (b) met het direct informeren van TeleNav over eventuele wijzigingen van dergelijke informatie, en deze juist, nauwkeurig, actueel en volledig te houden.
3. Softwarelicentie
 • Onderworpen aan uw naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent TeleNav u hierbij een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (behalve zoals uitdrukkelijk is toegestaan met betrekking tot uw permanente overdracht van de TeleNav-softwarelicentie), zonder het recht om in licentie te geven, de TeleNav-software (alleen in objectcodevorm) te gebruiken voor toegang tot en gebruik van de TeleNav-software. Deze licentie wordt beëindigd bij eventuele beëindiging of afloop van deze Overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat u de TeleNav-software alleen gebruikt voor uw persoonlijke zakelijke of recreatieve doeleinden, en niet om commerciële navigatiediensten aan derden te bieden.
3.1 Licentiebeperkingen
 • (a) de TeleNav-software of enig deel ervan nabouwen, decompileren, demonteren, vertalen, wijzigen, aanpassen of anderszins veranderen;(b) proberen de broncode, audiobibliotheek of structuur van de TeleNav-software af te leiden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TeleNav;(c) handelsmerken, logo's, informatie over patenten of copyright, of andere informatie of markeringen van TeleNav of diens leveranciers te verwijderen van de TeleNav-software, of aan te passen;(d) de TeleNav-software distribueren, in licentie geven of anderszins overdragen aan anderen, behalve als onderdeel van uw permanente overdracht van de TeleNav-software; of(e) de TeleNav-software op enige manier gebruiken die
i. indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten, rechten van reclame of privacy of andere rechten van enige partij,
ii. enige wet, grondwet, verordening of regelgeving schendt, inclusief maar niet beperkt tot wetten en regelgeving met betrekking tot spam, privacy, bescherming van consumenten en kinderen, obsceniteiten of eerroof, of
iii. schadelijk, bedreigend, beledigend, pestend, misleidend, schadelijk voor de reputatie, vulgair, obsceen, lasterlijk of anderszins verwerpelijk is; en (f) de TeleNav-software leasen, verhuren of anderszins derden ongeoorloofde toegang geven tot de TeleNav-software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TeleNav.
4. Afwijzingen
 • Voor zover toegestaan volgens toepasselijk recht, zal TeleNav, zijn licentiegevers en leveranciers, of agenten of werknemers van een van de voorgaande, in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor gemaakte beslissingen of ondernomen acties door u of iemand anders, vertrouwend op de informatie verstrekt door de TeleNav-software. TeleNav garandeert ook niet de juistheid van de kaart of andere gegevens die voor de TeleNav-software worden gebruikt. Dergelijke gegevens kunnen niet altijd overeenkomen met de werkelijkheid vanwege, onder andere, wegafsluitingen, wegwerkzaamheden, constructiewerkzaamheden, het weer, nieuwe wegen en andere veranderende omstandigheden. U bent verantwoordelijk voor het gehele risico voortvloeiend uit uw gebruik van de TeleNav-software. U stemt bijvoorbeeld, maar zonder beperking, ermee in om niet op de TeleNav-software te vertrouwen voor kritische navigatie in gebieden waar het welzijn of het voortbestaan van u of anderen afhankelijk is van de nauwkeurigheid van navigatie, aangezien de kaarten of de functionaliteit van de TeleNav-software niet bedoeld zijn ter ondersteuning van dergelijke toepassingen met een hoog risico, vooral in meer afgelegen geografische gebieden.
 • TELENAV WIJST ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE TELENAV-SOFTWARE, WETTELIJK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, UITDRUKKELIJK AF EN SLUIT DEZE UIT, MET INBEGRIP VAN ALLE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT VERHANDELEN, GEBRUIK OF HANDEL, EN MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN MET BETREKKING TOT DE TELENAV-SOFTWARE.
 • Bepaalde rechtsgebieden staan de disclaimer van bepaalde garanties niet toe, dus deze beperking is mogelijk niet op u van toepassing.
5. Beperking van aansprakelijkheid
 • VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, KUNNEN TELENAV OF DIENS LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD DOOR U OF DERDEN VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, VOORTVLOEIENDE, SPECIALE OF MORELE SCHADE (IN ELK GEVAL INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE WEGENS DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE APPARATUUR OF TOEGANG TOT GEGEVENS, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN ZAKEN, VERLIES VAN WINSTEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF DERGELIJKE) DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE TELENAV-SOFTWARE, ZELFS ALS TELENAV GEADVISEERD IS OVER VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE ENIGE SCHADE DIE U OM WELKE REDEN OOK ZOU KUNNEN OPLOPEN (INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, ALLE SCHADE HIERIN VERMELD EN ALLE DIRECTE OF ALGEMENE SCHADE IN CONTRACT, ONRECHTMATIGHEDEN (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS), WORDT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN TELENAV EN VAN ALLE LEVERANCIERS VAN TELENAV BEPERKT TOT HET WERKELIJK DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR DE TELENAV-SOFTWARE. SOMMIGE STATEN EN/OF RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.
6. Arbitrage en toepasselijk recht
 • U gaat ermee akkoord dat alle geschillen, claims of controverses voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst of de TeleNav-software worden beslecht door onafhankelijke arbitrage met betrekking van een neutrale bemiddelaar en beheerd door de American Arbitration Association in de county Santa Clara, Californië. De bemiddelaar past de commerciële regels van arbitrage (Commercial Arbitration Rules) van de American Arbitration Association toe, en het oordeel op basis van toekenning door de bemiddelaar kan door een bevoegde rechtbank worden ingevoerd. Neem in acht dat er geen rechter of jury bij een arbitrageprocedure is en de beslissing van de bemiddelaar bindend is voor beide partijen. U gaat uitdrukkelijk akkoord uw recht op een juryproces op te zeggen. Deze Overeenkomst en de prestaties hieronder worden beheerst onder en opgezet volgens de wetten van de staat Californië, zonder gelding van de conflictregels. Voor zover gerechtelijke actie noodzakelijk is in verband met de bindende arbitrage, gaan zowel u als TeleNav ermee akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de county Santa Clara, Californië. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing.
7. Toewijzing
 • U mag deze Overeenkomst of een van uw rechten of verplichtingen niet verkopen toewijzen of overdragen, behalve in totaliteit, in verband met uw permanente overdracht van de TeleNav-software, en uitdrukkelijk op voorwaarde dat de nieuwe gebruiker van de TeleNav-software ermee akkoord gaat gebonden zijn door de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. Een dergelijke verkoop, toewijzing of overdracht die niet expliciet is toegestaan onder deze paragraaf zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van deze Overeenkomst, zonder aansprakelijkheid aan TeleNav, in welk geval u en alle andere partijen onmiddellijk alle gebruik van de TeleNav-software staken. Niettegenstaande het voorgaande kan TeleNav deze Overeenkomst op elk moment toewijzen aan enige andere partij zonder voorafgaande kennisgeving, mits de cessionaris gebonden blijft aan deze Overeenkomst.
8. Diversen
8,1
Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en TeleNav met betrekking tot het onderwerp hiervan.
8,2
Behalve voor de beperkte licenties die uitdrukkelijk zijn verleend in deze overeenkomst, behoudt TeleNav alle rechten, titels en belangen in en op de TeleNav-software, inclusief en zonder beperking alle gerelateerde rechten op intellectueel eigendom. Licenties of andere rechten die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn toegekend, zijn bedoeld om te worden toegekend of overgedragen, of zullen worden toegekend of overgedragen door implicatie, statuut, afleiding, estoppel of anderszins, en TeleNav en diens leveranciers en licentiehouders behouden hierbij al hun andere respectievelijke rechten dan de licenties die expliciet worden toegekend in deze Overeenkomst.
8,3
Door gebruik te maken van de TeleNav-software, gaat u akkoord met het op elektronische wijze ontvangen van alle communicatie, waaronder kennisgevingen, overeenkomsten, wettelijk vereiste openbaarmakingen of andere informatie met betrekking tot de TeleNav-software (collectief "Kennisgevingen"). TeleNav kan dergelijke Kennisgevingen verstrekken door deze op de TeleNav-website te plaatsen of door dergelijke Kennisgevingen naar uw draadloze apparaat te laten downloaden. Als u wenst uw toestemming om Kennisgevingen elektronisch te ontvangen in te trekken, dient u het gebruik van de TeleNav-software te stoppen.
8,4
Het niet eisen van de uitvoer van enige bepaling door u of TeleNav zal geen afbreuk doen aan het recht van de betreffende partij om de uitvoer op een later tijdstip te eisen, noch zal een ontheffing van enige schending of tekortkoming van deze Overeenkomst een ontheffing van enige daaropvolgende schending of tekortkoming van de bepaling zelf vormen.
8,5
Als enige bepaling hierin onafdwingbaar wordt geacht, dan wordt dergelijke bepaling gewijzigd om de bedoeling van de partijen te weerspiegelen, en blijven de resterende bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht en geldig.
8,6
De koppen in deze Overeenkomst dienen slechts ter referentie en worden niet als onderdeel van deze Overeenkomst beschouwd, en hiernaar zal niet verwezen worden in verband met de constructie of interpretatie van deze Overeenkomst. Zoals gebruikt in deze overeenkomst, dienen de woorden "met inbegrip van" en "inclusief", en variaties daarvan, niet beschouwd te worden als termen van beperking, maar als termen die gevolgd worden door de woorden "zonder beperking".
9. Overige leveranciervoorwaarden en -bepalingen
 • De TeleNav-software maakt gebruik van kaart- en andere gegevens die door TeleNav aan andere leveranciers in licentie zijn gegeven ten voordele van uzelf en andere eindgebruikers. Deze Overeenkomst omvat bepalingen voor eindgebruikers die van toepassing zijn op deze bedrijven (inbegrepen aan het einde van deze Overeenkomst) en uw gebruik van de TeleNav-software is dan ook onderworpen aan dergelijke bepalingen. U gaat ermee akkoord de volgende aanvullende algemene bepalingen na te leven, die van toepassing zijn op andere leveranciers die licentiehouders zijn van TeleNav:
9.1 Voorwaarden voor eindgebruikers vereist door HERE North America, LLC
De gegevens (“Gegevens”) worden verstrekt voor uw persoonlijke, interne gebruik en mogen niet worden doorverkocht. De gegevens worden beschermd door auteursrechten en zijn onderworpen aan de volgende algemene bepalingen en voorwaarden die zijn geaccepteerd door u enerzijds, en door TeleNav (“TeleNav”) en diens licentiehouders (inclusief hun licentiehouders en leveranciers) anderzijds.
© 2013 HERE. Alle rechten voorbehouden.
De Gegevens voor gebieden in Canada omvatten informatie die is verkregen met toestemming van Canadese autoriteiten, waaronder: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada.
HERE heeft een niet-exclusieve licentie van de United States Postal Service® om ZIP+4® informatie te publiceren en verkopen.
©United States Postal Service® 2014. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service®. De volgende handelsmerken en registraties zijn eigendom van de USPS: United States Postal Service, USPS en ZIP+4.
De Gegevens voor Mexico omvatten bepaalde gegevens van het Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
9.2 Voorwaarden voor eindgebruikers vereist door NAV2 (Shanghai) Co., Ltd
De gegevens (“Gegevens”) worden verstrekt voor uw persoonlijke, interne gebruik en mogen niet worden doorverkocht. De gegevens worden beschermd door auteursrechten en zijn onderworpen aan de volgende algemene bepalingen en voorwaarden die zijn geaccepteerd door u enerzijds, en door NAV2 (Shanghai) Co., Ltd (“NAV2”) en diens licentiehouders (inclusief hun licentiehouders en leveranciers) anderzijds. 20xx. Alle rechten voorbehouden.
Termen en voorwaarden
Toegestaan gebruik. U gaat ermee akkoord dat u deze Gegevens in combinatie met de TeleNav-software alleen gebruikt voor de eigen en interne zakelijke doeleinden waarvoor u een licentie hebt en niet voor dienstenbureaus, timesharing of andere soortgelijke doeleinden. Dientengevolge, maar onderhevig aan de beperkingen zoals deze in de volgende paragrafen worden uiteengezet, gaat u akkoord met het niet anderszins reproduceren, kopiëren, wijzigen, decompileren, demonteren, afgeleide werken maken of reconstrueren van enig gedeelte van deze Gegevens, en mag u deze niet overdragen of distribueren in elke vorm of voor elk doel dan ook, behalve voor zover toegestaan door dwingend recht.
Beperkingen. Behalve indien u specifiek een licentie hebt gekregen van TeleNav, en zonder beperking van de voorgaande paragraaf, mag u (a) deze Gegevens niet gebruiken met producten, systemen of toepassingen die zijn geïnstalleerd of anderszins verbonden met of in communicatie staan met voertuigen die in staat zijn tot voertuignavigatie, positionering, dispatch, routegeleiding in realtime, wagenparkbeheer of soortgelijke toepassingen; of (b) niet met of in communicatie staan met, inclusief zonder beperking, mobiele telefoons, palmtops en draagbare computers, piepers en PDA's.
Waarschuwing. De Gegevens kunnen onnauwkeurige of onvolledige informatie bevatten door van het verstrijken van tijd, veranderende omstandigheden, gebruikte bronnen en de aard van het verzamelen van uitgebreide geografische gegevens, wat allemaal kan leiden tot onjuiste resultaten.
Geen garantie. Deze Gegevens worden u “zoals ze zijn” verstrekt en u gaat ermee akkoord ze op eigen risico te gebruiken. TeleNav en diens licentiehouders (en hun licentiehouders en leveranciers) geven geen enkele soort garanties of voorstellingen, expliciet of impliciet, voortvloeiend uit de wet of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot, inhoud, kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, doeltreffendheid, betrouwbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nuttigheid, gebruik of resultaten te verkrijgen van deze Gegevens, of dat de Gegevens of de servers altijd beschikbaar of vrij van fouten zullen zijn.
Afwijzing van garantie: TELENAV EN DIENS LICENTIEHOUDERS (INCLUSIEF HUN LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS) WIJZEN ELKE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN KWALITEIT, PRESTATIES, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK AF. Sommige staten, gebieden en landen staan bepaalde garantieuitsluitingen niet toe, dus in dat opzicht kan de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet voor u gelden.
Afwijzing van aansprakelijkheid: TELENAV EN DIENS LICENTIEHOUDERS (INCLUSIEF HUN LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS) ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD DOOR U VOOR ELKE EIS, VORDERING OF ACTIE, ONGEACHT DE AARD VAN DE OORZAAK VAN DE EIS, VORDERING OF ACTIE, WAARBIJ VERLIES, VERWONDINGEN OF SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, WORDT BEWEERD ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET BEZIT VAN DE INFORMATIE, NOCH VOOR ENIG VERLIES VAN WINSTEN, ZAKEN, OVEREENKOMSTEN OF BESPARINGEN, OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE, ENIG DEFECT IN DEZE INFORMATIE, OF EEN INBREUK OP DEZE ALGEMENE BEPALINGEN, IN EEN ACTIE ONDER OVEREENKOMST OF ONRECHTMATIGE DAAD OF OP BASIS VAN EEN GARANTIE, ZELFS ALS TELENAV OF DIENS LICENTIEHOUDERS WERDEN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Sommige staten, gebieden en landen staan bepaalde aansprakelijkheidsuitsluitingen of schadebeperkingen niet toe, dus in dat opzicht kan het bovenstaande mogelijk niet voor u gelden.
Exportregeling. U zult geen enkel deel van de Gegevens of een direct product daarvan ergens vandaan exporteren, behalve in overeenstemming met, en met alle vereiste licenties en goedkeuringen onder, toepasselijke exportwetgeving, -regels en -regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot de wetten, regels en regelgeving beheerd door het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse Department of Commerce en Bureau of Industry and Security van het Amerikaanse Department of Commerce. In de mate dat dergelijke exportwetten, -regels of -regelgeving HERE verbieden om diens verplichtingen in dit kader na te leven om de Gegevens te leveren of te verspreiden, wordt dergelijk niet-handelen vrijgesteld en vormt dit geen inbreuk op deze Overeenkomst.
Volledige overeenkomst. Deze algemene bepalingen vormen de volledige overeenkomst tussen TeleNav (en diens licentiehouders, inclusief hun licentiehouders en leveranciers) en uzelf met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst, en heeft in zijn geheel voorrang op alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten die er zouden bestaan tussen ons met betrekking tot het onderwerp.
Geldende wetgeving. De bovenstaande algemene bepalingen worden bepaald door de wetten van de staat Illinois [“Nederland” invoegen indien Europese Gegevens van HERE worden gebruikt], zonder aanleiding te geven tot (i) de bepalingen voor conflictregels, of (ii) de Conventie van de Verenigde Naties voor Contracten voor de internationale verkoop van goederen, die expliciet is uitgesloten. Voor elk geschil, elke eis en elke actie als gevolg van of met betrekking tot de Gegevens die u volgens deze overeenkomst worden verstrekt, gaat u ermee akkoord dat deze onderworpen worden aan de jurisdictie van de staat Illinois [“Nederland” invoegen indien Europese Gegevens van HERE worden gebruikt].
Overheid als eindgebruikers. Als de Gegevens worden verkregen door of in naam van de overheid van de Verenigde Staten of enige andere entiteit die soortgelijke rechten als wat gewoonlijk wordt geclaimd door de overheid van de Verenigde Staten zoekt en toepast, zijn deze gegevens een “commercieel item” zoals deze term is gedefinieerd in 48 C.F.R. (“FAR”) 2.101, in licentie gegeven in overeenstemming met deze Voorwaarden voor eindgebruikers, en elke kopie van de gegevens die werden geleverd of anderszins aangeboden, zal worden gemarkeerd of ingebed zoals van toepassing met de volgende “Kennisgeving van gebruik” en worden behandeld in overeenstemming met deze kennisgeving:

KENNISGEVING VAN GEBRUIK  
NAAM VAN CONTRACTANT (FABRIKANT/LEVERANCIER): HERE  
ADRES VAN CONTRACTANT (FABRIKANT/LEVERANCIER): p/a Nokia, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606  
Deze Gegevens zijn een commercieel item zoals gedefinieerd in FAR 2.101 en onderhevig aan deze Voorwaarden voor eindgebruikers waaronder deze Gegevens zijn verstrekt.  
© 1987 – 2014 HERE – Alle rechten voorbehouden.  

Als de Contracterende partij, federaal overheidsbureau of een federale medewerker weigert de legenda hierin te gebruiken, dan moet de Contracterende partij, federaal overheidsbureau of federale medewerker HERE daarvan op de hoogte brengen voordat aanvullende of alternatieve rechten worden gezocht in de Gegevens.

 
I. Gebieden in de VS/Canada  
  A. Gegevens van de Verenigde Staten. De Voorwaarden voor eindgebruikers voor elke Toepassing die Gegevens bevat voor de Verenigde Staten, zullen de volgende kennisgevingen bevatten:  
    “HERE holds a non-exclusive license from the United States Postal Service® to publish and sell ZIP+4® information.”  
    “©United States Postal Service® 20XX. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service®. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4.”  


 
  B. Gegevens van Canada. De volgende bepalingen gelden voor de Gegevens van Canada, die gegevens kunnen bevatten of weergeven van andere licentiehouders (“Gegevens van derden”), waaronder: Her Majesty the Queen in Right of Canada, (“Her Majesty”) Canada Post Corporation (“Canada Post”) en het Department of Natural Resources of Canada (“NRCan”).  
    1. Disclaimer en beperking - Klant gaat ermee akkoord dat zijn gebruik van Gegevens van derden onderhevig is aan de volgende bepalingen:  
      a. Disclaimer - De Gegevens van derden worden in licentie gegeven “zoals ze zijn”. De licentiehouders van dergelijke gegevens, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan, geven geen enkele soort garanties of voorstellingen met betrekking tot dergelijke gegevens, noch expliciet, noch impliciet, voortvloeiend uit de wet of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot, doeltreffendheid, volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel.  
      b. Beperking van aansprakelijkheid: de licentiehouders van Gegevens van derden, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan, zullen niet aansprakelijk zijn: (i) met betrekking tot elke eis, vordering of actie, ongeacht de aard van de oorzaak van de eis, vordering of actie, waarbij verlies, verwondingen of schade, direct of indirect, wordt beweerd als gevolg van het gebruik of bezit van deze Gegevens; of (ii) op welke wijze dan ook voor verlies van omzet of contracten of voor eventuele gevolgschade die ontstaat door enig defect in de Gegevens.  
    2. Copyrightinformatie: met betrekking tot elke kopie van alle of een gedeelte van de Gegevens voor het gebied van Canada, zal de Klant duidelijk zichtbaar de volgende copyrightinformatie aanbrengen op ten minste een van de volgende zaken: (i) het label voor het opslagmedium van de kopie; (ii) de verpakking van de kopie; (iii) overige materialen die samen met de kopie worden verpakt, zoals gebruikershandleidingen of licentieovereenkomsten voor eindgebruikers: “This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © The Department of Natural Resources Canada. All rights reserved.”  
    3. Voorwaarden voor eindgebruikers: tenzij anders overeengekomen door de partijen, met betrekking tot het verstrekken van elk gedeelte van de Gegevens voor het gebied van Canada aan eindgebruikers waar volgens deze overeenkomst toestemming voor is gegeven, zal de Klant dergelijke Eindgebruikers op een redelijke opvallende wijze voorzien van voorwaarden (uiteengezet in andere bepalingen voor eindgebruikers die volgens de Overeenkomst moeten worden verstrekt of die anderszins kunnen worden verstrekt door de Klant) waarin de volgende bepalingen zijn opgenomen namens de licentiehouders van Gegevens van derden, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan:  
      De Gegevens kunnen gegevens bevatten of weergeven van licentiehouders, waaronder: Her Majesty the Queen in Right of Canada, (“Her Majesty”) Canada Post Corporation (“Canada Post”) en het Department of Natural Resources of Canada (“NRCan”). Dergelijke gegevens worden in licentie gegeven “zoals ze zijn”. De licentiehouders, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan, geven geen enkele soort garanties of voorstellingen met betrekking tot dergelijke gegevens, noch expliciet, noch impliciet, voortvloeiend uit de wet of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot, doeltreffendheid, volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De licentiehouders, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan, zullen niet aansprakelijk zijn met betrekking tot elke eis, vordering of actie, ongeacht de aard van de oorzaak van de eis, vordering of actie, waarbij verlies, verwondingen of schade, direct of indirect, wordt beweerd als gevolg van het gebruik of bezit van de Gegevens. De licentiehouders, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan, zullen niet aansprakelijk zijn op welke wijze dan ook voor verlies van omzet of contracten of voor eventuele gevolgschade die ontstaat door enig defect in de Gegevens.   De eindgebruiker zal licentiehouders, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan, en hun directie, werknemers en vertegenwoordigers schadeloos stellen en niet aansprakelijk stellen voor elke eis, vordering of actie, ongeacht de aard van de oorzaak van de eis, vordering of actie, waarbij verlies, kosten, uitgaven, schade of verwondingen (waaronder dodelijk letsel) worden beweerd als gevolg van het gebruik of bezit van de Gegevens.  
    4. Aanvullende bepalingen: de voorwaarden die in dit gedeelte worden vermeld, gelden als aanvulling op alle rechten en verplichten van de partijen volgens de overeenkomst. Voor zover eventuele bepalingen in dit gedeelte niet overeenkomen met of tegenstrijdig zijn met andere bepalingen van de overeenkomst, gelden de bepalingen van dit gedeelte als doorslaggevend.  


 
II. Mexico. De volgende bepaling geldt voor de Gegevens voor Mexico, die bepaalde Gegevens omvatten van het Instituto Nacional de Estadística y Geografía (“INEGI”):  
  A. Elke en alle kopieën van de Gegevens en/of verpakkingen die Gegevens bevatten voor Mexico, zullen de volgende kennisgeving bevatten: “Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía”)  


 
III. Gebieden in Latijns-Amerika  
  A. Kennisgevingen van derden. Elke en alle kopieën van de Gegevens en/of daaraan gerelateerde verpakkingen zullen gegevens bevatten van de desbetreffende Kennisgevingen van derden, zoals hieronder uiteengezet en beschreven corresponderend met het gebied (of het gedeelte daarvan) dat in een dergelijke kopie is opgenomen:  
  Gebied   Kennisgeving  
Argentinië   IGN “INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL ARGENTINO”  
  Ecuador   “INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADOR AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011”   “source: © IGN 2009 - BD TOPO ®”  
  Guadeloupe,   Frans-Guyana en   Martinique Mexico   “Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)”  
IV. Gebieden in het Midden-Oosten  
  A. Kennisgevingen van derden. Elke en alle kopieën van de Gegevens en/of daaraan gerelateerde verpakkingen zullen gegevens bevatten van de desbetreffende Kennisgevingen van derden, zoals hieronder uiteengezet en beschreven corresponderend met het gebied (of het gedeelte daarvan) dat in een dergelijke kopie is opgenomen:  
  Land   Kennisgeving  
  Jordanië   “© Royal Jordanian Geographic Centre”. De voorgaande vereiste kennisgeving voor Gegevens in Jordanië maakt materieel deel uit van de Overeenkomst. Als de Klant of diens gemachtigde licentiehouders (indien van toepassing) niet aan dergelijke vereiste voldoen, heeft HERE het recht de licentie van de Klant te beëindigen met betrekking tot Gegevens in Jordanië.  
  B. Gegevens van Jordanië. De Klant en diens rechtmatige sublicentiehouders (indien aanwezig) hebben geen toestemming om de database van HERE met gegevens van het land Jordanië (“Gegevens van Jordanië”) in licentie te geven en/of op andere wijze te verdelen voor gebruik in zakelijke toepassingen voor (i) niet-Jordanese entiteiten voor het gebruik van de gegevens van Jordanië, uitsluitend in Jordanië, of (ii) klanten woonachtig in Jordanië. Daarnaast zijn de Klant, diens rechtmatige sublicentiehouders (indien aanwezig) en eindgebruikers uitgesloten van het gebruik van Gegevens van Jordanië in zakelijke toepassingen indien een dergelijke partij (i) een niet-Jordanese entiteit is die de Gegevens van Jordanië uitsluitend in Jordanië gebruikt, of (ii) een klant is die woonachtig is in Jordanië. Voor toepassing van het voorgaande betekenen “zakelijke toepassingen” toepassingen voor geomarketing, GIS-toepassingen, mobiele toepassingen voor bedrijfsmiddelenbeheer, callcentertoepassingen, telematicatoepassingen, internettoepassingen van openbare organisaties of voor het bieden van geocoderingsdiensten.  


 
V. Gebieden in Europa  
  A. Gebruik van bepaalde verkeerscodes in Europa  
    1. Algemene beperkingen die van toepassing zijn op verkeerscodes. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat in bepaalde landen van gebieden in Europa, de Klant rechtstreeks van externe RDS-TMC-codeleveranciers rechten moet verkrijgen voor de ontvangst en het gebruik van verkeerscodes in de Gegevens en om eindgebruikers transacties te kunnen bezorgen die op welke wijze dan ook zijn afgeleid van of gebaseerd op dergelijke verkeerscodes. Voor dergelijke landen zal HERE de Gegevens waarin verkeerscodes zijn opgenomen, alleen aan de Klant leveren nadat een bewijs van de Klant is ontvangen dat deze dergelijke rechten heeft verkregen.  
    2. Weergave van legenda van rechten van derden voor België. De Klant zal voor elke transactie die verkeerscodes gebruikt voor België, de volgende kennisgeving aan de Eindgebruiker verstrekken: “Verkeerscodes voor België worden verstrekt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het Ministèrie de l’Equipement et des Transports.”  
  B. Papieren kaarten. Met betrekking tot elke licentie die aan de Klant wordt verleend voor het vervaardigen, verkopen of verdelen van papieren kaarten (oftewel een kaart die is aangebracht op een papier of een met papier vergelijkbaar medium): (a) een dergelijke licentie met betrekking tot de gegevens van het gebied van Groot-Brittannië geldt op voorwaarde dat de Klant een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met de Ordnance Survey (“OS”) aangaat en naleeft voor het vervaardigen en verkopen van papieren kaarten, dat de klant de OS betaalt voor elke en alle geldende royalties voor papieren kaarten, en dat de Klant voldoet aan de vereisten van de OS voor copyrightinformatie; (b) een dergelijke licentie voor het verkopen of op andere wijze tegen betaling verdelen van Gegevens van het gebied van Tsjechië geldt op voorwaarde dat de Klant vooraf schriftelijke toestemming heeft verkregen van Kartografie a.s.; (c) een dergelijke licentie voor het verkopen of op andere wijze verdelen van Gegevens van het gebied van Zwitserland geldt op voorwaarde dat de Klant een vergunning heeft verkregen van het Bundesamt für Landestopografie van Zwitserland; (d) het gebruik door de Klant van Gegevens van het gebied van Frankrijk voor het vervaardigen van papieren kaarten met een schaal tussen 1:5.000 en 1:250.000 is uitgesloten; en (e) het gebruik door de Klant van Gegevens voor het vervaardigen, verkopen of verdelen van papieren kaarten die voor wat betreft inhoud en specifiek gebruik van kleuren, symbolen en schaalverdelingen hetzelfde zijn als of wezenlijk vergelijkbaar zijn met papieren kaarten die worden uitgegeven door de Europese nationale agentschappen voor cartografie, waaronder maar niet beperkt tot het Landervermessungämter van Duitsland, de Topografische Dienst van Nederland, het Nationaal Geografisch Instituut van België, het Bundesamt für Landestopografie van Zwitserland, het Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen van Oostenrijk en de National Land Survey van Zweden, is uitgesloten.  
  C. Naleving van OS-bepalingen. Zonder beperking van gedeelte IV(B) hierboven, met betrekking tot de Gegevens van het gebied van Groot-Brittannië, erkent de Klant en stemt de Klant ermee in dat de Ordnance Survey (“OS”) direct op de klant gerichte actie mag ondernemen om naleving af te dwingen van de OS-copyrightinformatie (zie gedeelte IV(D) hieronder) en de voorwaarden voor papieren kaarten (zie gedeelte IV(B) hierboven) die in deze overeenkomst zijn opgenomen.  
  D. Kennisgevingen van derden. Elke en alle kopieën van de Gegevens en/of daaraan gerelateerde verpakkingen zullen gegevens bevatten van de desbetreffende Kennisgevingen van derden, zoals hieronder uiteengezet en beschreven corresponderend met het gebied (of het gedeelte daarvan) dat in een dergelijke kopie is opgenomen:  
  Land(en)   Kennisgeving  
  Oostenrijk   “© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen”  
  Kroatië   Cyprus,   Estland,   Letland,   Litouwen,   Moldavië,   Polen,   Slovenië en/of Oekraïne   “© EuroGeographics”  
  Frankrijk   “source: © IGN 2009 – BD TOPO ®”  
  Duitsland   “Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen”  
  Groot-Brittannië   “Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010 Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010”  
  Griekenland   “Copyright Geomatics Ltd.”  
  Hongarije   “Copyright © 2003; Top-Map Ltd.”  
  Italië   “La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.”  
  Noorwegen   “Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority”  
  Portugal   “Source: IgeoE – Portugal”  
  Spanje   “Información geográfica propiedad del CNIG”  
  Zweden   “Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.”  
  Zwitserland   “Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.  
  E. Verdeling in betreffende landen. De Klant erkent dat HERE geen toestemming heeft verkregen voor het verdelen van kaartgegevens van de volgende landen in desbetreffende landen: Albanië, Kirgizië, Moldavië, Oezbekistan en Wit-Rusland. HERE kan deze lijst van tijd tot tijd bijwerken. De licentierechten die aan de Klant worden verleend onder deze overeenkomst met betrekking tot de Gegevens voor dergelijke landen gelden onder voorwaarde dat de Klant voldoet aan alle geldende wetten en regelgevingen, waaronder, maar niet beperkt tot, eventuele vereiste licenties of goedkeuringen om de toepassing waarin dergelijke gegevens zijn opgenomen, te verdelen in de desbetreffende landen.  


 
VI. Gebieden in Australië  
  A. Kennisgevingen van derden. Elke en alle kopieën van de Gegevens en/of daaraan gerelateerde verpakkingen zullen gegevens bevatten van de desbetreffende Kennisgevingen van derden, zoals hieronder uiteengezet en beschreven corresponderend met het gebied (of het gedeelte daarvan) dat in een dergelijke kopie is opgenomen:  
    Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au).   Product bevat gegevens met © 20XX Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd en Continental Pty Ltd.  
  B. Kennisgevingen van derden voor Australië. Naast het voorgaande zullen de voorwaarden voor eindgebruikers voor elke toepassing waarin RDS-TMC-verkeerscodes voor Australië zijn opgenomen, de volgende kennisgeving bevatten: “Product incorporates traffic location codes which is © 20XX Telstra Corporation Limited and its licensors.”  

Onthulling telematica voertuignetwerkdrager AT&T
IN DIT DEEL BETEKENT EINDGEBRUIKER U EN UW ERFGENAMEN, EXECUTEURS, WETTELIJKE PERSOONLIJKE VERTEGENWOORDIGERS EN TOEGESTANE GEMACHTIGDEN. IN DIT DEEL OMVAT "ONDERLIGGENDE DRAADLOZE SERVICEDRAGER" DIENS PARTNERS EN ONDERAANNEMERS EN HUN RESPECTIEVELIJKE VERTEGENWOORDIGERS, DIRECTEURS, WERKNEMERS, OPVOLGERS EN GEVOLMACHTIGDEN. DE EINDGEBRUIKER HEEFT GEEN CONTRACTUELE RELATIE MET DE ONDERLIGGENDE DRAADLOZE SERVICEDRAGER EN DE EINDGEBRUIKER IS GEEN DERDE PARTIJ DIE DE BEGUNSTIGDE VAN ENIGE OVEREENKOMST TUSSEN FORD EN DE ONDERLIGGENDE DRAGER. DE EINDGEBRUIKER BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE ONDERLIGGENDE DRAGER GEEN JURIDISCHE, BILLIJKE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN DE EINDGEBRUIKER HEEFT. IN ELK GEVAL, ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, VOOR CONTRACTBREUK, GARANTIE, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, IS DE EXCLUSIEVE OPLOSSING VAN DE EINDGEBRUIKER VOOR ENIGE VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST, VOOR OM HET EVEN WELKE CLAUSULE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIG DEFECT OF ONDERBREKING VAN DE DIENSTVERLENING DIE HIERONDER WORDT VERSTREKT, BEPERKT TOT DE BETALING VAN EEN SCHADEVERGOEDING VOOR EEN BEDRAG DAT HET DOOR DE EINDGEBRUIKER BETAALDE BEDRAG VOOR DE DIENSTVERLENING GEDURENDE DE TWEE MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP DE VORDERING WERD GEMAAKT, NIET OVERSCHRIJDT.
(ii) DE EINDGEBRUIKER GAAT ERMEE AKKOORD DE ONDERLIGGENDE DRAADLOZE SERVICEDRAGER EN DIENS VERTEGENWOORDIGERS, WERKNEMERS EN AGENTEN SCHADELOOS TE STELLEN EN NIET AANSPRAKELIJK TE STELLEN TEGEN ALLE VORDERINGEN, INCLUSIEF EN NIET BEPERKT TOT VORDERINGEN VOOR LASTER, SMAAD OF ENIGE EIGENDOMSSCHADE, PERSOONLIJKE OF DODELIJKE VERWONDINGEN DIE OP ENIGE MANIER ZIJN VEROORZAAKT, DIRECT OF INDIRECT, MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST OF HET GEBRUIK, NIET-GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK VAN HET APPARAAT BEHALVE INDIEN DE VORDERINGEN HET RESULTAAT ZIJN VAN GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJK WANGEDRAG VAN DE ONDERLIGGENDE DRAGER. DEZE SCHADELOOSSTELLING BLIJFT VAN KRACHT NA DE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST.
(iii) DE EINDGEBRUIKER HEEFT GEEN EIGENDOMSRECHT OP EEN NUMMER DAT IS TOEGEWEZEN AAN HET APPARAAT.
(iv) DE EINDGEBRUIKER BEGRIJPT DAT FORD EN DE ONDERLIGGENDE DRAGER DE VEILIGHEID VAN DRAADLOZE TRANSMISSIES NIET KUNNEN GARANDEREN, EN NIET AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR ENIG GEBREK AAN VEILIGHEID MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SERVICES.
DE SERVICE MAG ALLEEN DOOR [DE EINDGEBRUIKER] WORDEN GEBRUIKT EN DE EINDGEBRUIKER MAG DE SERVICE NIET DOORVERKOPEN AAN EEN ANDERE PARTIJ. DE EINDGEBRUIKER BEGRIJPT DAT DE ONDERLIGGENDE DRAGER DE ONONDERBROKEN SERVICE OF DEKKING AAN DE EINDGEBRUIKER NIET GARANDEERT. DE ONDERLIGGENDE DRAGER BIEDT GEEN GARANTIE DAT EINDGEBRUIKERS VIA DE SERVICE KUNNEN OF ZULLEN WORDEN GELOKALISEERD. DE ONDERLIGGENDE DRAGER BIEDT GEEN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, GESCHIKTHEID OF PRESTATIES MET BETREKKING TOT ENIGE SERVICES OF GOEDEREN, EN AT&T ZAL GEENSZINS AANSPRAKELIJK ZIJN, AL DAN NIET OMWILLE VAN DIENS EIGEN NALATIGHEID, VOOR ENIGE: (A) HANDELING OF OMISSIE VAN EEN DERDE PARTIJ; (B) FOUTEN, OMISSIES, ONDERBREKINGEN, STORINGEN, TRANSMISSIES DIE NIET DOORGAAN, VERTRAGINGEN OF DEFECTEN IN DE SERVICE DIE WORDT GELEVERD DOOR OF VIA DE ONDERLIGGENDE DRAGER; (C) SCHADE OF VERWONDINGEN VEROORZAAKT DOOR OPSCHORTING OF BEËINDIGING DOOR DE ONDERLIGGENDE DRAGER; OF (D) SCHADE OF VERWONDINGEN VEROORZAAKT DOOR EEN STORING OF VERTRAGING IN HET DOORVERBINDEN VAN EEN OPROEP NAAR ENIGE ENTITEIT, INCLUSIEF 112 OF ENIGE ANDERE NOODHULPDIENSTEN. IN ZOVERRE ALS BIJ WET IS TOEGESTAAN, STELT DE EINDGEBRUIKER DE ONDERLIGGENDE DRAGER VRIJ, SCHADELOOS EN NIET AANSPRAKELIJK TEN AANZIEN VAN EN TEGEN ALLE VORDERINGEN VAN ENIG PERSOON OF ENTITEIT VOOR SCHADE VAN ENIGE AARD DIE OP ENIGE MANIER HET GEVOLG IS VAN OF VERBONDEN IS AAN, DIRECT OF INDIRECT, SERVICES DIE WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERLIGGENDE DRAGER OF HET GEBRUIK ERVAN DOOR ENIG PERSOON, INCLUSIEF VORDERINGEN DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK HET GEVOLG ZIJN VAN DE VERMOEDELIJKE NALATIGHEID VAN DE ONDERLIGGENDE DRAGER.
VII. Gebieden in China
Alleen persoonlijk gebruik
U gaat ermee akkoord dat u deze Gegevens in combinatie met [naam van toepassing van de Klant invoegen] alleen gebruikt voor eigen, niet-zakelijke doeleinden waarvoor u een licentie hebt en niet voor dienstenbureaus, timesharing of andere soortgelijke doeleinden. Dientengevolge, maar onderhevig aan de beperkingen zoals deze in de volgende paragrafen worden uiteengezet, mag u deze Gegevens uitsluitend kopiëren voor zover dat nodig is voor uw eigen gebruik om ze (i) te bekijken en (ii) op te slaan, op voorwaarde dat u geen weergegeven copyrightinformatie verwijdert en de Gegevens op geen enkele wijze aanpast. U gaat akkoord met het niet anderszins reproduceren, kopiëren, modificeren, decompileren, demonteren of reconstrueren van enig gedeelte van deze Gegevens en u mag deze niet overdragen of verdelen in elke vorm of voor elk doel dan ook, behalve voor zover toegestaan door dwingend recht.
Beperkingen
Behalve indien u specifiek een licentie hebt gekregen van NAV2, en zonder beperking van de voorgaande paragraaf, mag u (a) deze Gegevens niet gebruiken met producten, systemen of toepassingen die zijn geïnstalleerd of anderszins verbonden met of in communicatie staan met voertuigen die in staat zijn tot voertuignavigatie, positionering, dispatch, routegeleiding in realtime, wagenparkbeheer of soortgelijke toepassingen; of (b) niet met of in communicatie staan met, inclusief zonder beperking, mobiele telefoons, palmtops en draagbare computers, piepers en PDA's. U gaat ermee akkoord om te stoppen met het gebruik van deze Gegevens indien u niet voldoet aan deze bepalingen en voorwaarden.
Beperkte garantie
NAV2 garandeert dat (a) de Gegevens in hoofdzaak zullen functioneren conform de begeleidende geschreven materialen gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de ontvangstdatum en dat (b) eventuele ondersteuningsdiensten die door NAV2 worden geboden, wezenlijk overeen zullen stemmen met de geldende geschreven materialen die door NAV2 aan u worden verstrekt en dat de ondersteuningstechnici van NAV2 inspanningen zullen leveren om eventuele problemen te verhelpen voor zover deze inspanningen economisch redelijk genoemd kunnen worden.
Herstelwerkzaamheden voor klanten
De volledige aansprakelijkheid van NAV2 en diens leveranciers en uw enige oplossingsmogelijkheid voor herstel is, naar eigen inzicht van NAV2 te bepalen, ofwel (a) een retourbetaling van de betaalde prijs, mits er een prijs is betaald, of (b) reparatie of vervanging van de Gegevens die niet voldoen aan de Beperkte garantie van NAV2 en die worden geretourneerd aan NAV2 met een kopie van uw ontvangst. De Beperkte garantie is ongeldig indien de Gegevens defect zijn door een ongeluk, misbruik of verkeerd gebruik. Voor alle vervangende Gegevens geldt een garantie gedurende de resterende periode van de oorspronkelijke garantieperiode of dertig (30) dagen; in dit geval geldt de periode die nog het langst duurt. Geen van deze oplossingen of andere diensten voor productondersteuning die worden aangeboden door NAV2, zijn beschikbaar zonder bewijs van aankoop van een erkende internationale bron.
Geen andere garantie:
BEHALVE VOOR DE BEPERKTE GARANTIE DIE HIERBOVEN IS UITEENGEZET EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN NAV2 EN DIENS LICENTIEHOUDERS (INCLUSIEF HUN LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS) ELKE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN KWALITEIT, PRESTATIES, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM OF NIET-INBREUK AF. Bepaalde garantie-uitsluitingen zijn niet toegestaan volgens toepasselijke wetgeving, de bovenstaande uitsluiting geldt in geval van tegenstrijdige wetgeving daarom mogelijk niet voor u.
Beperkte aansprakelijkheid:
VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, ZULLEN NAV2 EN DIENS LICENTIEHOUDERS (INCLUSIEF HUN LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS) NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD DOOR U VOOR ELKE EIS, VORDERING OF ACTIE, ONGEACHT DE AARD VAN DE OORZAAK VAN DE EIS, VORDERING OF ACTIE, WAARBIJ VERLIES, VERWONDINGEN OF SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, WORDT BEWEERD ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET BEZIT VAN DE INFORMATIE, NOCH VOOR ENIG VERLIES VAN WINSTEN, ZAKEN, OVEREENKOMSTEN OF BESPARINGEN, OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE, ENIG DEFECT IN DEZE INFORMATIE, OF EEN INBREUK OP DEZE ALGEMENE BEPALINGEN, IN EEN ACTIE ONDER OVEREENKOMST OF ONRECHTMATIGE DAAD OF OP BASIS VAN EEN GARANTIE, ZELFS ALS NAV2 OF DIENS LICENTIEHOUDERS WERDEN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NAV2 OF DIENS LEVERANCIERS VOLGENS DEZE OVEREENKOMST DE BETAALDE PRIJS OVERSCHRIJDEN. Bepaalde aansprakelijkheidsuitsluitingen zijn niet toegestaan volgens toepasselijke wetgeving, de bovenstaande uitsluiting geldt in geval van tegenstrijdige wetgeving daarom mogelijk niet voor u.
Exportregeling
U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Gegevens die aan u zijn verstrekt, of een direct product daarvan ergens vandaan te exporteren, behalve in overeenstemming met, en met alle vereiste licenties en goedkeuringen onder, toepasselijke exportwetgeving, -regels en -regelgeving.
Bescherming van intellectuele eigendom
De Gegevens zijn eigendom van NAV2 of diens leveranciers en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten en andere wetten en verdragen inzake intellectueel eigendom. De Gegevens worden uitsluitend verstrekt op basis van een licentie voor gebruik, niet voor verkoop.
Volledige overeenkomst
Deze algemene bepalingen vormen de volledige overeenkomst tussen NAV2 (en diens licentiehouders, inclusief hun licentiehouders en leveranciers) en uzelf met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst, en heeft in zijn geheel voorrang op alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten die er zouden bestaan tussen ons met betrekking tot het onderwerp.
Geldende wetgeving.
De bovenstaande algemene bepalingen worden bepaald door de wetten van de Volksrepubliek China, zonder aanleiding te geven tot (i) de bepalingen voor conflictregels, of (ii) de Conventie van de Verenigde Naties voor Contracten voor de internationale verkoop van goederen, die expliciet is uitgesloten. Elk geschil dat ontstaat door of in verband met de Gegevens die u volgens deze overeenkomst worden verstrekt, zal ter arbitrage worden voorgelegd aan de Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission.
Gracenote® Copyright
Cd- en muziekgerelateerde gegevens van Gracenote, Inc., copyright©
2000-2007 Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-2007 Gracenote. Dit product en deze service kunnen over een of meer van de volgende V.S. octrooien 5,987,525; 6,061,680; 6,154,773; 6,161,132; 6,230,192; 6,230,207; 6.240,459; 6,330,593 en andere uitgegeven of uitstaande octrooien beschikken. Sommige diensten verstrekt onder licentie van Open Globe, Inc. voor V.S. octrooi 6,304,523.
Gracenote en CDDB zijn geregistreerde handelsmerken van Gracenote. Het Gracenote logo en logotype, en het "Powered by Gracenote™" logo zijn handelsmerken van Gracenote.
Gracenote® Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA)
Dit apparaat bevat software van Gracenote, Inc., 2000 Powell Street Emeryville, California 94608 ("Gracenote").
Met de software van Gracenote (de "Gracenote Software") kan dit apparaat een identificatie van cd en muziekbestanden uitvoeren en muziekgerelateerde informatie verkrijgen, met inbegrip van naam, artiest, nummer en titelinformatie ("Gracenote Gegevens"), van online servers ("Gracenote Servers"), en andere functies vervullen. U mag Gracenote Gegevens uitsluitend gebruiken met behulp van de beoogde functies voor Eindgebruikers van dit apparaat. Dit apparaat bevat mogelijk inhoud die behoort tot de aanbieders van Gracenote. Indien dit het geval is, gelden alle hierin uiteengezette beperkingen met betrekking tot Gracenote Gegevens ook voor dergelijke inhoud, en hebben dergelijke inhoudaanbieders het recht op alle hierin uiteengezette voordelen en beveiligingen beschikbaar voor Gracenote. U gaat ermee akkoord dat u de inhoud van Gracenote ("Gracenote Inhoud"), Gracenote Gegevens, de Gracenote Software en Gracenote Servers uitsluitend gebruikt voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U gaat ermee akkoord geen Gracenote Inhoud, Gracenote Software of Gracenote Gegevens (behalve in een Tag die is gekoppeld aan een muziekbestand) toe te wijzen, te kopiëren, over te dragen of te verzenden naar derden. U GAAT ERMEE AKKOORD GEEN GRACENOTE INHOUD, GRACENOTE GEGEVENS, DE GRACENOTE SOFTWARE, OF GRACENOTE SERVERS TE GEBRUIKEN OF EXPLOITEREN, BEHALVE ZOALS HIERIN UITDRUKKELIJK IS TOEGESTAAN.
U gaat ermee akkoord dat uw niet-exclusieve licenties voor het gebruik van Gracenote Inhoud, Gracenote Gegevens, de Gracenote Software en Gracenote Servers worden beëindigd als u deze beperkingen schendt. U gaat ermee akkoord dat indien uw licenties beëindigd worden, u alle gebruik van Gracenote Inhoud, Gracenote Gegevens, de Gracenote Software en Gracenote Servers staakt.
Gracenote behoudt alle rechten voor in respectievelijk Gracenote Gegevens, de Gracenote Software, en de Gracenote Servers en Gracenote Inhoud, met inbegrip van alle eigendomsrechten. Onder geen beding is Gracenote aansprakelijk voor betalingen aan u voor informatie die u verstrekt, met inbegrip van auteursrechtelijk beschermd materiaal of muziekbestandinformatie. U gaat ermee akkoord dat Gracenote haar betreffende rechten, gezamenlijk of afzonderlijk, onder deze overeenkomst rechtstreeks in de naam van elk bedrijf tegen u kan afdwingen.
Gracenote gebruikt een unieke ID voor het bijhouden van vragen voor statistische doeleinden. Het doel van een willekeurig toegewezen numerieke ID is om Gracenote het aantal vragen te laten tellen zonder iets te weten over wie u bent. Zie de website www.gracenote.com voor meer informatie en het Gracenote Privacybeleid.
DE GRACENOTE SOFTWARE, ELK ITEM VAN GRACENOTE GEGEVENS EN DE GRACENOTE INHOUD WORDEN "AS IS" (ZOALS VERSTREKT) AAN U IN LICENTIE GEGEVEN. GRACENOTE GEEFT OOK GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID GRACENOTE GEGEVENS VAN DE GRACENOTE SERVERS OF GRACENOTE INHOUD. GRACENOTE, COLLECTIEF EN AFZONDERLIJK, BEHOUDT HET RECHT VOOR GEGEVENS EN/OF INHOUD VAN DE BETREFFENDE SERVERS VAN DE BEDRIJVEN TE VERWIJDEREN OF, IN HET GEVAL VAN GRACENOTE, GEGEVENSCATEGORIEËN TE WIJZIGEN OM REDENEN DIE GRACENOTE VOLDOENDE ACHT. ER WORDT GEEN GARANTIE GEGEVEN DAT GRACENOTE INHOUD OF DE GRACENOTE SOFTWARE OF GRACENOTE SERVERS FOUTVRIJ ZIJN OF DAT DE WERKING VAN DE GRACENOTE SOFTWARE OF GRACENOTE SERVERS ONONDERBROKEN IS. GRACENOTE IS NIET VERPLICHT OM U TE VOORZIEN VAN VERBETERDE OF AANVULLENDE GEGEVENSTYPEN DIE GRACENOTE DESGEWENST IN DE TOEKOMST KAN VERSTREKKEN EN IS VRIJ OM HAAR ONLINE DIENSTEN OP ELK MOMENT TE STOPPEN. GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. GRACENOTE KAN OOK DE RESULTATEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE GRACENOTE SOFTWARE OF EEN GRACENOTE SERVER GARANDEREN. IN GEEN GEVAL IS GRACENOTE AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE OF VOOR GEDERFDE WINST OF VERLOREN INKOMSTEN VOOR WELKE REDEN DAN OOK. © Gracenote 2007.
Grondgebied van Taiwan
Opmerking: overeenkomstig de aanpak voor het beheer van motoren met straling door radiogolven met laag vermogen:
Artikel 12: Voor goedgekeurde en gecertificeerde motormodellen met straling met laag vermogen mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers de frequentie niet wijzigen, het vermogen niet verhogen en de eigenschappen en functies van het oorspronkelijke ontwerp niet wijzigen zonder toestemming.
Artikel 14: Het gebruik van motoren met radiofrequentie met laag vermogen mag de veiligheid in de luchtvaart niet beïnvloeden en mag wettelijke telecommunicatie niet hinderen. Indien interferentie wordt gedetecteerd, moet het gebruik van het apparaat onmiddellijk worden stopgezet en mag het gebruik slechts worden hervat nadat u zich ervan hebt vergewist dat er geen interferentie meer is. Voor de wettelijke telecommunicatie en draadloze telecommunicatie van de telecomoperator moet de motor met radiofrequentie met laag vermogen in staat zijn de wettelijke limieten van interferentie voor telecommunicatie, industriële, wetenschappelijke en radiogolfapparatuur tolereren.
SUNA TRAFFIC CHANNEL – VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
Door het SUNA Traffic Channel, SUNA Predictive of andere inhoud of materiaal geleverd door Intelematics (samen Producten en/of Services van SUNA) te activeren, te gebruiken en/of te openen, moet u bepaalde voorwaarden en bepalingen accepteren. Hieronder staat een korte samenvatting van de voorwaarden en bepalingen die voor u van toepassing zijn. Om alle voorwaarden en bepalingen te zien die van toepassing zijn op uw gebruik van Producten en/of Services van SUNA, gaat u naar:

Website  
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/  

1. Acceptatie
Als u Producten en/of Services van SUNA gebruikt, wordt u geacht de voorwaarden en bepalingen te hebben geaccepteerd en ermee akkoord te zijn gegaan deze na te leven. Deze voorwaarden en bepalingen zijn te vinden op:

Website  
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/  

2. Intellectueel eigendom
Producten en/of Services van SUNA zijn voor persoonlijk gebruik. U mag de inhoud niet opnemen of doorsturen, noch mag u de inhoud gebruiken samen met enige andere service of apparaat voor verkeersinformatie of routegeleiding die niet is goedgekeurd door Intelematics. U verwerft geen enkel recht van eigendom van enige Intellectuele Eigendomsrechten (inclusief auteursrechten) betreffende de gegevens die worden gebruikt om Producten en/of Services van SUNA te leveren.
3. Correct gebruik
Producten en/of Services van SUNA zijn bedoeld als hulpmiddel voor persoonlijke opvolging en reisplanning, en bieden niet in elke situatie uitgebreide of accurate informatie. Soms kunt u extra vertragingen ervaren als gevolg van het gebruik van Producten en/of Services van SUNA. U erkent dat deze niet is bedoeld, of geschikt is, voor gebruik in toepassingen waarbij de aankomsttijd of de rijinstructies een invloed kunnen hebben op de veiligheid van personen of uzelf.
4. Gebruik van Producten en Services van SUNA tijdens het rijden
U, en andere geautoriseerde bestuurders van het voertuig waarin Producten en/of Services van SUNA beschikbaar of geïnstalleerd en actief zijn, blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante wetten en voorschriften voor veilig rijden. U gaat er in het bijzonder mee akkoord Producten en/of Services van SUNA alleen actief te bedienen wanneer het Voertuig volledig stilstaat en dat op een veilige manier kan worden uitgevoerd.
5. Continuïteit van de service en ontvangst van het SUNA Traffic Channel
We leveren alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen om het SUNA Traffic Channel 24 uur per dag, 365 dagen per jaar aan te bieden. Het SUNA Traffic Channel kan soms niet beschikbaar zijn om technische redenen of voor gepland onderhoud. We proberen onderhoud uit te voeren op tijdstippen waarop er weinig verkeer is. We behouden ons het recht voor Producten en/of Services van SUNA te allen tijde in te trekken.
We kunnen ook geen ononderbroken ontvangst van het RDS-TMC-signaal van het SUNA Traffic Channel op een specifieke locatie garanderen.
6. Beperking van aansprakelijkheid
Intelematics (of diens leveranciers of de fabrikant van uw apparaat (de “Leveranciers”)) zal niet aansprakelijk zijn ten aanzien van u of enige derde partij voor enige schade, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade of andere schade als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van Producten en/of Services van SUNA, zelfs als Intelematics of een Leverancier op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. U erkent ook dat noch Intelematics, noch enige andere Leverancier garandeert of garanties biedt met betrekking tot de beschikbaarheid, accuraatheid of volledigheid van Producten en/of Services van SUNA, en in zoverre als bij wet is toegestaan, sluit zowel Intelematics als elke Leverancier enige garanties uit die anderszins geïmpliceerd zouden kunnen worden door enige lokale of federale wetgeving met betrekking tot Producten en/of Services van SUNA.
7. Opmerking
Deze handleiding is met veel zorg voorbereid. Voortdurende productontwikkeling kan betekenen dat sommige informatie niet helemaal actueel is. De informatie in dit document kan zonder enige kennisgeving worden gewijzigd.