OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie odkręcaj korka zbiornika płynu chłodzącego, gdy pojazd jest włączony lub układ chłodzenia jest gorący. Poczekaj 10 minut na spadek temperatury układu chłodzenia. Owiń korek zbiornika płynu chłodzącego grubą tkaniną, aby uniknąć ryzyka oparzenia, i powoli go odkręć. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie wlewaj płynu chłodzącego do zbiornika płynu spryskiwaczy przedniej szyby. W przypadku natryśnięcia płynu chłodzącego na przednią szybę może dojść do ograniczenia widoczności.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie dolewaj płynu chłodzącego powyżej znaku MAX.

Wskazówka:   Gorący płyn chłodzący się rozszerza.Jego poziom może przekroczyć oznaczenie MAX.
Twój pojazd jest wyposażony w układ chłodzenia akumulatora i układ chłodzenia silnika elektrycznego.   Patrz   Widok ogólny obszaru pod pokrywą komory silnika.  Osłony bagażnika należy zdjąć, aby uzyskać dostęp do zbiorników.
  Patrz   Montaż i zdejmowanie osłony bagażnika
Sprawdzaj stężenie i poziom płynu chłodzącego, gdy silnik elektryczny jest zimny, w terminach podanych w informacjach o przeglądach okresowych.
Utrzymuj stężenie płynu chłodzącego w granicach od 48% do 50%, co odpowiada temperaturze krzepnięcia w zakresie -34–-37 °C. Sprawdzaj stężenie płynu chłodzącego refraktometrem. Do pomiaru stężenia płynu chłodzącego nie zalecamy stosowania hydrometrów ani pasków testowych do płynu chłodzącego.
Dolewanie płynu chłodzącego
Bardzo istotne jest, aby stosować gotowy roztwór płynu chłodzącego zgodnego z właściwą specyfikacją, aby nie doszło do zatkania wąskich kanalików w układzie chłodzenia silnika elektrycznego.   Patrz   Pojemność i specyfikacja układu chodzenia
Nie należy mieszać płynów chłodzących różnego typu lub koloru. Mieszanie różnych płynów chłodzących lub stosowanie niewłaściwego płynu chłodzącego może negatywnie wpływać na podzespoły silnika elektrycznego lub układu chłodzenia i prowadzić do uszkodzenia, którego nie obejmuje gwarancja pojazdu.
Wskazówka:   Płyny pojazdu nie mogą być stosowane zamiennie.
Wskazówka:   Nie stosuj granulatów przeciw wyciekom, środków uszczelniających układ chłodzenia ani dodatków niewymienionych w specyfikacji, ponieważ mogą one doprowadzić do uszkodzenia układu ogrzewania lub chłodzenia silnika elektrycznego.
Wskazówka:   Jeżeli gotowy roztwór płynu chłodzącego nie jest dostępny, zastosuj zatwierdzony skoncentrowany płyn chłodzący, rozcieńczając go w proporcjach 50/50 wodą destylowaną lub dejonizowaną.   Patrz   Pojemność i specyfikacja układu chodzenia.  Zastosowanie wody, która nie jest dejonizowana, może przyczyniać się do tworzenia osadów, korozji i zatykania wąskich kanalików w układzie chłodzenia.
Wskazówka:   Płyny chłodzące sprzedawane jako przeznaczone do wszystkich marek i modeli mogą nie być zgodne z naszymi specyfikacjami i mogą powodować uszkodzenie układu chłodzenia. Powstałe w wyniku tego uszkodzenia podzespołów mogą być przyczyną unieważnienia gwarancji.
Jeżeli poziom płynu chłodzącego znajduje się na oznaczeniu poziomu minimalnego lub poniżej tego oznaczenia, niezwłocznie dolej gotowego roztworu płynu chłodzącego.
Aby uzupełnić płyn chłodzący do prawidłowego poziomu:
 1. Powoli odkręć korek. W miarę odkręcania korka zostanie uwolnione ciśnienie.
 1. Dolej gotowego roztworu płynu chłodzącego zgodnego z właściwą specyfikacją.   Patrz   Pojemność i specyfikacja układu chodzenia
 1. Dolej wystarczającą ilość gotowego roztworu płynu chłodzącego, aby uzyskać prawidłowy poziom.
 1. Przykręć korek zbiornika płynu chłodzącego. Obróć korek zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu.
 1. Sprawdzaj poziom płynu chłodzącego w zbiorniku płynu chłodzącego przy kilku następnych jazdach. W razie potrzeby dodaj wystarczającą ilość gotowego roztworu płynu chłodzącego, by osiągnął prawidłowy poziom.
Jeśli musisz dolewać więcej niż 1 L płynu chłodzącego na miesiąc, jak najszybciej zleć sprawdzenie pojazdu. Działanie pojazdu przy niskim poziomie płynu chłodzącego może prowadzić do przegrzewania silnika elektrycznego i jego potencjalnych uszkodzeń.
W nagłym wypadku do układu chłodzenia można dolać dużą ilość wody bez płynu chłodzącego, aby umożliwić dotarcie do stacji naprawy pojazdów. W takim przypadku wykwalifikowany personel powinien jak najszybciej wykonać następujące czynności:
 1. Opróżnić układ chłodzenia.
 1. Wyczyścić chemicznie układ chłodzenia.
 1. Napełnić płynem chłodzącym.
Sama woda, bez płynu chłodzącego, może spowodować uszkodzenie na skutek korozji, przegrzania lub zamarznięcia.
Nie stosuj następujących substancji zamiast płynu chłodzącego:
 • Alkohol.
 • Metanol.
 • Solanka chłodnicza.
 • Jakikolwiek płyn chłodzący zmieszany z alkoholem lub metanolowym płynem niskozamarzającym.
Alkohol i inne płyny mogą spowodować uszkodzenie na skutek przegrzania lub zamarznięcia.
Nie wolno dolewać dodatkowych substancji zapobiegających korozji ani dodatków do płynu chłodzącego. Mogą być one szkodliwe i pogarszać właściwości antykorozyjne płynu chłodzącego.
Odzyskiwany płyn chłodzący
Nie zalecamy stosowania odzyskanego płynu chłodzącego, ponieważ nie jest jeszcze dostępny zatwierdzony proces odzyskiwania.
Zużyty płyn chłodzący należy zutylizować we właściwy sposób. Przestrzegaj lokalnych przepisów i standardów dotyczących recyklingu i utylizacji płynów pojazdu.
Skrajne warunki klimatyczne
Jeśli podróżujesz w skrajnie zimnym klimacie:
 • Konieczne może być zwiększenie stężenia płynu chłodzącego powyżej 50%.
 • Stężenie płynu chłodzącego na poziomie 60% zapewnia zwiększoną ochronę przed zamarzaniem.
 • Stężenie płynu chłodzącego powyżej 60% zmniejsza właściwości ochrony przed przegrzaniem i może spowodować uszkodzenie silnika elektrycznego.
Jeśli podróżujesz w skrajnie gorącym klimacie:
 • Możesz zmniejszyć stężenie płynu chłodzącego do 40%.
 • Stężenie płynu chłodzącego na poziomie 40% zapewnia zwiększoną ochronę przed przegrzaniem.
 • Stężenie płynu chłodzącego poniżej 40% zmniejsza właściwości ochrony przed przegrzaniem oraz korozją i może spowodować uszkodzenie silnika elektrycznego.
Wymiana płynu chłodzącego
Wymieniaj płyn chłodzący po określonych przebiegach zgodnie z wytycznymi w planie obsługi pojazdu. Dolej gotowego roztworu płynu chłodzącego zgodnego z właściwą specyfikacją.   Patrz   Pojemność i specyfikacja układu chodzenia