UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA POJAZDU (EULA)
 • Użytkownik nabył pojazd z kilkoma urządzeniami, w tym z systemem SYNC® i różnymi modułami sterującymi („URZĄDZENIA”), które zawierają oprogramowanie użytkowane w ramach licencji lub posiadane przez firmę Ford Motor Company oraz jej filie („FORD MOTOR COMPANY”). Produkty oprogramowania FORD MOTOR COMPANY oraz związane z nimi nośniki, materiały drukowane i dokumentacja w formie „online” lub elektronicznej („OPROGRAMOWANIE”) są chronione przez międzynarodowe prawa i traktaty dotyczące własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • OPROGRAMOWANIE może łączyć się i/lub komunikować z lub może być w przyszłości zaktualizowane w celu łączenia się i/lub komunikacji z dodatkowym oprogramowaniem i/lub systemami dostarczonymi przez FORD MOTOR COMPANY.
JEŻELI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO („EULA”), NIE KORZYSTAJ Z URZĄDZEŃ ANI NIE KOPIUJ OPROGRAMOWANIA. WSZELKIE WYKORZYSTANIE OPROGRAMOWANIA, CO OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ, STANOWI WYRAZ TWOJEJ ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ EULA (LUB POTWIERDZENIE WSZELKIEJ WCZEŚNIEJSZEJ ZGODY).
PRZYZNANIE LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE: Niniejsza Umowa licencyjna EULA przyznaje następującą licencję:
 • Użytkownik może korzystać z OPROGRAMOWANIA w postaci zainstalowanej w URZĄDZENIACH i takiej, jaka współdziała z systemami i/lub usługami dostarczanymi przez firmę lub za pośrednictwem firmy FORD MOTOR COMPANY lub jej dostawców oprogramowania i usług.
Opis innych uprawnień i ograniczeń.
 • Rozpoznawanie mowy: Jeżeli OPROGRAMOWANIE obejmuje komponent(y) rozpoznawania mowy, należy pamiętać, że rozpoznawanie mowy jest zasadniczo procesem statystycznym i błędy w rozpoznawaniu są nieodłącznym elementem tego procesu. Firma FORD MOTOR COMPANY ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na skutek błędów w procesie rozpoznawania mowy. Obowiązkiem użytkownika jest kontrolowanie działania wszelkich funkcji rozpoznawania mowy zawartych w systemie.
 • Ograniczenia dotyczące odtwarzania, dekompilacji oraz dezasemblacji: Zabronione jest odtwarzanie, dekompilacja, tłumaczenie, dezasemblacja oraz próby odkrycia kodu źródłowego lub podstawowych idei lub algorytmów OPROGRAMOWANIA, jak również zezwalanie innym stronom na odtwarzanie, dekompilację lub dezasemblację OPROGRAMOWANIA, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie są wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe i wyłącznie w zakresie tego zezwolenia lub w zakresie zezwolenia licencji dotyczących wykorzystania wszelkich komponentów typu open source zawartych w tym OPROGRAMOWANIU.
 • Ograniczenia dotyczące dystrybucji, kopiowania, modyfikowania i tworzenia pochodnych prac: Zabroniona jest dystrybucja, kopiowanie, modyfikowanie lub tworzenie pochodnych prac opartych na OPROGRAMOWANIU, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie są wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe i wyłącznie w zakresie takiego zezwolenia lub w zakresie zezwolenia licencji dotyczących wykorzystania wszelkich komponentów typu open source zawartych w tym OPROGRAMOWANIU.
 • Jedna Umowa licencyjna EULA: Dokumentacja użytkownika końcowego dotycząca URZĄDZEŃ oraz powiązanych z nimi systemów i usług może zawierać kilka Umów licencyjnych EULA, np. kilka tłumaczeń i/lub kilka wersji nośnika (np. w dokumentacji dla użytkownika oraz w oprogramowaniu). Nawet jeśli użytkownik otrzyma kilka Umów licencyjnych EULA, ma prawo do korzystania wyłącznie z jednej (1) kopii OPROGRAMOWANIA.
 • Przekazywanie OPROGRAMOWANIA: Możesz trwale przekazać swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy licencyjnej EULA wyłącznie w ramach sprzedaży lub przekazania URZĄDZEŃ, o ile nie zachowasz żadnych kopii, przekażesz całe OPROGRAMOWANIE (łączenie ze wszystkimi częściami składowymi, nośnikami i materiałami drukowanymi, wszelkimi aktualizacjami i, jeśli dotyczy, z Certyfikatem (Certyfikatami) Autentyczności), a odbiorca wyrazi zgodę na warunki niniejszej Umowy licencyjnej EULA. Jeśli OPROGRAMOWANIE jest wersją zaktualizowaną, wszelkie przekazanie musi obejmować wszystkie wcześniejsze wersje OPROGRAMOWANIA.
 • Rozwiązanie: Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw firma FORD MOTOR COMPANY może rozwiązać niniejszą Umowę licencyjną EULA, jeśli użytkownik nie wywiąże się z warunków niniejszej Umowy licencyjnej EULA.
 • Komponenty usług bazujących na Internecie: OPROGRAMOWANIE może zawierać komponenty, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z niektórych usług bazujących na Internecie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, aby firma FORD MOTOR COMPANY, inni dostawcy oprogramowania i usług, filie firmy i/lub wyznaczeni przez nią agenci mogli automatycznie sprawdzać wersję OPROGRAMOWANIA i/lub jego elementów, z których korzysta, i mogli dostarczać aktualizacje lub uzupełnienia OPROGRAMOWANIA, które mogą być automatycznie pobierane na URZĄDZENIA użytkownika.
 • Dodatkowe oprogramowanie/usługi: OPROGRAMOWANIE może umożliwiać firmie FORD MOTOR COMPANY, innym dostawcom oprogramowania i usług, filiom firmy i/lub wyznaczonym przez nią agentom dostarczanie lub udostępnianie użytkownikowi aktualizacji, uzupełnień i dodatkowych elementów OPROGRAMOWANIA lub komponentów OPROGRAMOWANIA dotyczących usług bazujących na Internecie po dacie uzyskania przez użytkownika pierwotnej kopii OPROGRAMOWANIA („Komponenty uzupełniające”). Aktualizacje OPROGRAMOWANIA mogą pociągać za sobą naliczanie dodatkowych opłat pobieranych przez dostawcę usług bezprzewodowych. Jeżeli firma FORD MOTOR COMPANY lub dostawcy oprogramowania i usług innych firm dostarczą lub udostępnią użytkownikowi Komponenty uzupełniające, a razem z Komponentami uzupełniającymi nie zostaną dostarczone inne warunki Umowy licencyjnej EULA, wtedy będą mieć zastosowanie warunki niniejszej Umowy licencyjnej EULA. Firma FORD MOTOR COMPANY, jej filie i/lub wyznaczeni przez nią agenci zastrzegają sobie prawo do zaprzestania, bez ponoszenia odpowiedzialności, świadczenia jakichkolwiek usług bazujących na Internecie, dostarczanych lub udostępnianych użytkownikowi poprzez korzystanie z OPROGRAMOWANIA.
 • Łącza do witryn internetowych stron trzecich: OPROGRAMOWANIE może umożliwiać użytkownikowi łączenie się z witrynami internetowymi stron trzecich. Witryny internetowe stron trzecich nie podlegają kontroli firmy FORD MOTOR COMPANY, jej filii ani wyznaczonych przez nią agentów. Ani firma FORD MOTOR COMPANY, ani jej filie, ani wyznaczeni przez nią agenci nie ponoszą odpowiedzialności za (i) treść którejkolwiek z witryn internetowych stron trzecich, jakiekolwiek łącza zawarte na witrynach internetowych stron trzecich, ani jakiekolwiek zmiany bądź aktualizacje witryn internetowych stron trzecich, ani za (ii) transmisje typu webcasting lub jakąkolwiek inną formę transmisji odebranej z jakichkolwiek witryn internetowych stron trzecich. Jeżeli OPROGRAMOWANIE zawiera łącza do witryn internetowych stron trzecich, łącza te są dostarczone wyłącznie dla wygody użytkownika; dołączenie jakichkolwiek łączy nie oznacza poparcia witryny internetowej strony trzeciej przez firmę FORD MOTOR COMPANY, jej filie ani wyznaczonych przez nią agentów.
 • Obowiązek odpowiedzialnego prowadzenia pojazdu: Użytkownik uznaje swój obowiązek odpowiedzialnego prowadzenia pojazdu i zachowania uwagi na drodze. Użytkownik przeczyta zalecenia zawarte w instrukcji obsługi URZĄDZEŃ i będzie się do nich stosować, zwłaszcza w odniesieniu do zasad bezpieczeństwa, i zgadza się na przejęcie na siebie wszelkiego ryzyka związanego z użytkowaniem URZĄDZEŃ.
AKTUALIZACJE I NOŚNIKI ODZYSKIWANIA DANYCH: Jeżeli OPROGRAMOWANIE jest dostarczane przez FORD MOTOR COMPANY oddzielnie od URZĄDZEŃ na nośnikach takich jak chip ROM, płyta (płyty) CD ROM lub poprzez pobranie z sieci lub w inny sposób i jest ono oznaczone jako przeznaczone „Wyłącznie do celów aktualizacji” lub „Wyłącznie do celów odzyskiwania danych”, można zainstalować jedną (1) kopię takiego OPROGRAMOWANIA na URZĄDZENIACH w charakterze kopii zastępczej dotychczasowego OPROGRAMOWANIA i korzystać z niej zgodnie z niniejszą Umową licencyjną EULA, w tym w zgodzie z wszelkimi dodatkowymi warunkami Umowy licencyjnej EULA dołączonymi do aktualizacji OPROGRAMOWANIA.
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ: Wszystkie tytuły własności oraz prawa własności intelektualnej zawarte w niniejszym OPROGRAMOWANIU lub z nim związane (co obejmuje między innymi wszelkie obrazy, fotografie, animacje, filmy wideo, publikacje audio, muzykę, teksty oraz „aplety” włączone do OPROGRAMOWANIA), towarzyszące mu materiały drukowane oraz wszelkie kopie OPROGRAMOWANIA stanowią własność firmy FORD MOTOR COMPANY lub jej filii lub jej dostawców. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Nie można kopiować materiałów drukowanych dołączonych do OPROGRAMOWANIA. Wszystkie tytuły własności oraz prawa własności intelektualnej zawarte w lub związane z treścią, która może być dostępna poprzez użytkowanie OPROGRAMOWANIA stanowią własność odpowiedniego właściciela treści i mogą być chronione przez odpowiednie prawa autorskie lub inne międzynarodowe prawa i traktaty dotyczące własności intelektualnej. Niniejsza Umowa licencyjna EULA nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw do wykorzystania takich treści oprócz wykorzystania zgodnego z przeznaczeniem. Wszelkie prawa, które nie są wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie licencyjnej EULA, są zastrzeżone przez firmę FORD MOTOR COMPANY, jej filie oraz innych dostawców oprogramowania i usług. Korzystanie z wszelkich usług w trybie online, które mogą być dostępne za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA, może podlegać odpowiednim warunkom użytkowania dotyczącym takich serwisów. Jeżeli niniejsze OPROGRAMOWANIE zawiera dokumentację dostarczoną wyłącznie w formie elektronicznej, można wydrukować jedną kopię takiej dokumentacji elektronicznej.
OGRANICZENIA DOTYCZĄCE EKSPORTU: Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że OPROGRAMOWANIE podlega prawu eksportowemu Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich właściwych przepisów prawa międzynarodowego i krajowego dotyczących OPROGRAMOWANIA, w tym przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych, oraz ograniczeń dotyczących użytkowników końcowych, użytkowania końcowego oraz przeznaczenia, ustanowionych przez rząd Stanów Zjednoczonych oraz rządy innych państw.
ZNAKI HANDLOWE: Niniejsza Umowa licencyjna EULA nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw w zakresie jakichkolwiek znaków handlowych lub znaków usług firmy FORD MOTOR COMPANY, jej filii ani innych dostawców oprogramowania lub usług.
POMOC TECHNICZNA ZWIĄZANA Z PRODUKTEM: W celu uzyskania pomocy technicznej związanej z produktem zastosuj się do instrukcji FORD MOTOR COMPANY podanych w dokumentacji URZĄDZEŃ, na przykład Instrukcji obsługi.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Umowy licencyjnej EULA lub chęci kontaktu z firmą FORD MOTOR COMPANY z jakiegokolwiek innego powodu skorzystaj z adresu dostarczonego w dokumentacji URZĄDZEŃ.
Brak odpowiedzialności za określone szkody: Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW ZABRONIONYCH PRZEZ PRAWO FIRMA FORD MOTOR COMPANY, WSZELCY INNI DOSTAWCY OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG ORAZ FILIE TYCH FIRM NIE PONOSZĄ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE WTÓRNE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE ANI PRZYPADKOWE SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA LUB JEGO DZIAŁANIEM. OGRANICZENIE TO MA ZASTOSOWANIE NAWET WÓWCZAS, GDY DANE ZADOŚĆUCZYNIENIE NIE SPEŁNIA SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, Z WYJĄTKIEM TYCH, KTÓRE SĄ W SPOSÓB JAWNY UDZIELONE DLA NOWEGO POJAZDU.
Ważne informacje w zakresie bezpieczeństwa dotyczące stosowania systemu SYNC® w pojazdach — przeczytaj instrukcje i stosuj się do nich:
 • Przed użyciem systemu SYNC® przeczytaj wszystkie zalecenia oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w niniejszym podręczniku użytkownika końcowego („Instrukcji obsługi”) i zastosuj się do nich. Nieprzestrzeganie środków ostrożności opisanych w Instrukcji obsługi może prowadzić do wypadku lub innych poważnych obrażeń.
Ogólne zasady działania
 • Polecenia głosowe: niektórymi funkcjami systemu SYNC® można sterować za pomocą poleceń głosowych. Korzystanie z poleceń głosowych podczas jazdy umożliwia sterowanie systemem bez zdejmowania rąk z kierownicy ani odwracania wzroku od jezdni.
 • Długie patrzenie w ekran: nie korzystaj z żadnych funkcji wymagających długiego patrzenia w ekran podczas jazdy. Zjedź na pobocze i zatrzymaj pojazd w bezpieczny i zgodny z prawem sposób przed otwarciem funkcji systemu wymagającej dłuższej uwagi.
 • Ustawienie głośności: nie zwiększaj nadmiernie głośności. Utrzymuj głośność na takim poziomie, aby podczas jazdy nadal było słychać odgłosy ruchu ulicznego na zewnątrz oraz sygnały alarmowe. Jazda w warunkach, gdy kierowca nie słyszy tych odgłosów, może prowadzić do wypadku.
 • Funkcje nawigacji: wszelkie funkcje nawigacji zawarte w systemie służą do zapewnienia użytkownikowi szczegółowych wskazówek dotyczących trasy, ułatwiających dotarcie do określonego celu. Dopilnuj, aby wszystkie osoby korzystające z tego systemu uważnie przeczytały i w pełni przestrzegały zaleceń oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa.
 • Ryzyko rozproszenia uwagi: wszelkie funkcje nawigacji mogą wymagać ręcznego (niewerbalnego) wprowadzenia ustawień. Podejmowanie prób takiego wprowadzania ustawień lub danych podczas jazdy może w znacznym stopniu rozproszyć Twoją uwagę i doprowadzić do wypadku lub innych poważnych obrażeń. Zatrzymaj pojazd w bezpieczny i zgodny z prawem sposób przed podjęciem tych czynności.
 • Zdaj się na własny osąd sytuacji: wszelkie funkcje nawigacji służą wyłącznie jako funkcje pomocnicze. Decyzje podczas jazdy należy podejmować na podstawie obserwacji lokalnych warunków i obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Żadna taka funkcja nie zastąpi Twojego własnego osądu sytuacji. Wszelkie wskazówki dotyczące trasy emitowane przez ten system nie mogą nigdy zastępować jakichkolwiek lokalnych przepisów ruchu drogowego ani Twojego własnego osądu sytuacji lub wiedzy dotyczącej zasad bezpiecznego prowadzenia pojazdu.
 • Bezpieczeństwo na drodze: nie wykonuj wskazówek dotyczących trasy, jeśli mogłoby to spowodować niebezpieczny lub niezgodny z przepisami manewr, spowodowałoby znalezienie się w niebezpiecznej sytuacji lub pokierowanie do obszaru, który uważasz za niebezpieczny. Kierowca jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczne użytkowanie pojazdu i dlatego musi sam ocenić, czy wykonanie podawanych wskazówek jest bezpieczne.
 • Potencjalna niedokładność map: mapy wykorzystywane przez ten system mogą być niedokładne ze względu na zmiany dróg, zasad kontroli ruchu lub warunków jazdy. Zawsze kieruj się właściwą oceną i zdrowym rozsądkiem podczas korzystania ze wskazówek dotyczących trasy.
 • Służby ratownicze: nie polegaj na jakichkolwiek funkcjach nawigacji zawartych w systemie w celu doprowadzenia Cię do służb ratowniczych. Zapytaj lokalne władze lub osobę dyżurną numeru służb ratowniczych o lokalizację tych służb. Nie wszystkie służby ratownicze, takie jak policja, straż pożarna, szpitale i kliniki mogą być uwzględnione w bazie danych map funkcji nawigacji.
Twoje obowiązki i przejęcie odpowiedzialności z tytułu ryzyka
 • Zgadzasz się z każdym z poniższych stwierdzeń:(a) Wszelkie korzystanie z OPROGRAMOWANIA podczas jazdy samochodem lub innym pojazdem niezgodnie z obowiązującym prawem lub w sposób niebezpieczny oznacza znaczne zagrożenie rozproszeniem uwagi i nie powinno mieć miejsca w żadnych okolicznościach;(b) Korzystanie z OPROGRAMOWANIA z nadmierną głośnością oznacza znaczne zagrożenie uszkodzeniem słuchu i nie powinno mieć miejsca w żadnych okolicznościach;(c) OPROGRAMOWANIE może nie być kompatybilne z nowymi lub innymi wersjami systemu operacyjnego, oprogramowaniem stron trzecich lub usługami stron trzecich i może potencjalnie spowodować krytyczne uszkodzenie systemu operacyjnego, oprogramowania stron trzecich lub usług stron trzecich.(d) Wszelkie usługi stron trzecich lub oprogramowanie stron trzecich wykorzystywane wraz z OPROGRAMOWANIEM (i) mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami za dostęp, (ii) mogą nie działać prawidłowo lub w sposób ciągły lub bezbłędnie, (iii) mogą zmienić format strumieniowania lub zaprzestać działania, (iv) mogą zawierać treści przeznaczone wyłącznie dla użytkowników pełnoletnich, treści wulgarne lub obraźliwe oraz (v) mogą zawierać nieprawidłowe, fałszywe lub mylące informacje lub inne treści dotyczące ruchu drogowego, pogody, finansów lub bezpieczeństwa; oraz(e) Korzystanie z OPROGRAMOWANIA może wiązać się z dodatkowymi opłatami pobieranymi przez dostawcę usług bezprzewodowych (WSP) i wszelkie kalkulacje dotyczące danych lub minut, które mogą by zawarte w oprogramowaniu, są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych, nie są w żadne sposób zagwarantowane i nie należy na nich polegać w żaden sposób.
 • Korzystając z OPROGRAMOWANIA, użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność i całkowite ryzyko związane z pozycjami wymienionymi w Sekcjach (a) – (e) powyżej.
Zastrzeżenie gwarancyjne
UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE UŻYWANIE URZĄDZEŃ I OPROGRAMOWANIA ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA ORAZ ŻE CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z ZADOWALAJĄCĄ JAKOŚCIĄ, DZIAŁANIEM, ZGODNOŚCIĄ, DOKŁADNOŚCIĄ I WYSIŁKIEM LEŻY PO STRONIE UŻYTKOWNIKA. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO TO OPROGRAMOWANIE I WSZELKIE OPROGRAMOWANIE STRON TRZECICH LUB USŁUGI STRON TRZECICH SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE, W JAKIM SĄ, I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, Z WSZELKIMI WADAMI I BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, I FIRMA FORD MOTOR COMPANY NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI I RĘKOJMI WARTOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA ORAZ NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH. FIRMA FORD MOTOR COMPANY NIE GWARANTUJE (a) NIEZABURZONEGO KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA, OPROGRAMOWANIA STRON TRZECICH ANI USŁUG STRON TRZECICH, (b) ŻE TO OPROGRAMOWANIE, OPROGRAMOWANIE STRON TRZECICH LUB USŁUGI STRON TRZECICH SPEŁNIĄ WSZYSTKIE WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, (c) ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA, OPROGRAMOWANIA STRON TRZECICH LUB USŁUG STRON TRZECICH BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB BEZBŁĘDNE, (d) ANI ŻE WADY OPROGRAMOWANIA, OPROGRAMOWANIA STRON TRZECICH ANI USŁUG STRON TRZECICH ZOSTANĄ NAPRAWIONE. ŻADNE USTNE ANI PISEMNE INFORMACJE ANI PORADY UDZIELANE PRZEZ FIRMĘ FORD MOTOR COMPANY LUB JEJ AUTORYZOWANYCH PRZEDSTAWICIELI NIE STANOWIĄ GWARANCJI. JEŻELI TO OPROGRAMOWANIE, OPROGRAMOWANIE STRON TRZECICH LUB USŁUGI STRON TRZECICH OKAŻĄ SIĘ WADLIWE, UŻYTKOWNIK PRZEJMUJE CAŁE KOSZTY KONIECZNEGO SERWISU, NAPRAWY LUB POPRAWKI. NIEKTÓRE PRAWODAWSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH ANI OGRANICZENIA PRAW USTAWOWYCH KONSUMENTA, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ W PEŁNI DANEGO UŻYTKOWNIKA. JEDYNĄ GWARANCJĄ UDZIELANĄ PRZEZ FIRMĘ FORD MOTOR COMPANY JEST GWARANCJA ZNAJDUJĄCA SIĘ W INFORMACJACH DOŁĄCZONYCH DO INSTRUKCJI OBSŁUGI. W ZAKRESIE, W JAKIM WYSTĘPUJĄ WSZELKIE NIEZGODNOŚCI MIĘDZY WARUNKAMI W TEJ SEKCJI A KSIĄŻKĄ GWARANCYJNĄ, OBOWIĄZUJE KSIĄŻKA GWARANCYJNA.
Obowiązujące prawo, właściwość terytorialna, jurysdykcja
 • Korzystanie z OPROGRAMOWANIA przez Użytkownika i niniejsza umową EULA podlegają prawu stanu Michigan. Korzystanie z OPROGRAMOWANIA przez Użytkownika może podlegać również innym lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym prawom. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy EULA lub z nią związane będą prowadzone i toczone wyłącznie w sądzie stanu Michigan znajdującym się w hrabstwie Wayne lub w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Wschodniego stanu Michigan. Niniejszym Użytkownik wyraża zgodę na podporządkowanie się jurysdykcji osobistej w sądzie stanu Michigan znajdującym się w hrabstwie Wayne oraz w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Wschodniego stanu Michigan w przypadku wszelkich kwestii spornych wynikających z niniejszej umowy EULA lub z nią związanych.
Wiążący arbitraż i zrzeczenie się praw do udziału w pozwie zbiorowym
(a) Zastosowanie. Niniejsza Sekcja dotyczy wszelkich kwestii spornych Z WYJĄTKIEM KWESTII SPORNYCH DOTYCZĄCYCH NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH LUB EGZEKWOWANIA LUB WAŻNOŚCI PRAW DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ UŻYTKOWNIKA, FIRMY FORD MOTOR COMPANY i WSZELKICH LICENCJODAWCÓW FIRMY FORD MOTOR COMPANY. Kwestie sporne oznaczają wszelkie spory, czynności i inne kontrowersje występujące między Użytkownikiem a firmą FORD MOTOR COMPANY inne niż wyjątki wymienione powyżej, a dotyczące OPROGRAMOWANIA (w tym jego ceny) lub niniejszej umowy EULA, wynikające z umowy, gwarancji, czynu niedozwolonego, ustawy, rozporządzenia, zarządzenia lub innej podstawy prawnej.
(b) Powiadomienie o kwestii spornej. W razie wystąpienia kwestii spornej Użytkownik lub firma FORD MOTOR COMPANY muszą przekazać drugiej stronie „Powiadomienie o kwestii spornej”, które jest pisemnym oświadczeniem zawierającym nazwę, adres i informacje kontaktowe strony przekazującej, podstawę kwestii spornej oraz żądanie. Użytkownik i firma FORD MOTOR COMPANY spróbują rozwiązać wszelkie kwestie sporne drogą nieformalnych negocjacji w ciągu 60 dni od daty wysłania Powiadomienia o kwestii spornej. Po 60 dniach Użytkownik lub firma FORD MOTOR COMPANY mogą rozpocząć arbitraż.
(c) Sąd ds. drobnych roszczeń. Użytkownik może także prowadzić postępowanie sądowe w sądzie ds. drobnych roszczeń w swoim miejscu zamieszkania lub głównym miejscu prowadzenia działalności przez firmę FORD MOTOR COMPANY, jeśli kwestia sporna spełnia wszystkie warunki rozpatrywania w takim sądzie. Postępowanie sądowe w sądzie ds. drobnych roszczeń użytkownik może prowadzić niezależnie od tego, czy wcześniej odbyły się nieformalne negocjacje.
(d) Wiążący arbitraż. Jeśli Użytkownik i firma FORD MOTOR COMPANY nie rozwiążą wszelkich kwestii spornych drogą nieformalnych negocjacji lub w sądzie ds. drobnych roszczeń, wszelkie inne starania mające na celu rozwiązanie kwestii spornych będą się odbywały wyłącznie na zasadzie wiążącego arbitrażu. Użytkownik rezygnuje z prawa do rozstrzygania (lub uczestnictwa jako strona lub członek grupy) wszelkich kwestii spornych w sądzie przed sędzią lub ławą przysięgłych. Wszelkie kwestie sporne będą za to rozstrzygane przez neutralnego arbitra, którego decyzja będzie ostateczna z wyjątkiem ograniczonego prawa do apelacji zgodnie z federalną ustawą o postępowaniu arbitrażowym (Federal Arbitration Act — FAA). Dowolny sąd właściwy dla stron może uznać orzeczenie arbitra.
(e) Zrzeczenie się praw do udziału w pozwie zbiorowym. Wszelkie postępowania mające na celu rozwiązanie lub rozstrzygnięcie wszelkich kwestii spornych na dowolnym forum będą przeprowadzane wyłącznie w trybie indywidualnym. Ani Użytkownik, ani firma FORD MOTOR COMPANY nie będą czynić starań, by kwestia sporna była rozstrzygana z powództwa grupowego, powództwa prywatnego wnoszonego w interesie publicznym ani żadnego innego postępowania, w którym dowolna ze stron występuje lub zamierza wystąpić w charakterze przedstawiciela. Arbitraż ani żadne inne postępowanie nie będą łączone z innymi postępowaniami bez uprzedniej pisemnej zgody wszystkich stron na uczestniczenie we wszystkich takich postępowaniach.
(f) Procedura arbitrażu. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (American Arbitration Association — AAA) zgodnie z jego Zasadami arbitrażu handlowego. Jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną i korzysta z OPROGRAMOWANIA do celów osobistych lub motoryzacyjnych albo jeśli wartość przedmiotu sporu wynosi 75 000 USD lub mniej niezależnie od tego, czy Użytkownik jest osobą fizyczną czy też nie oraz niezależnie od tego, jak korzysta z OPROGRAMOWANIA, obowiązują procedury uzupełniające AAA stosowane w przypadku sporów konsumenckich. Aby rozpocząć arbitraż, należy przesłać do AAA formularz Commercial Arbitration Rules Demand for Arbitration. Zgodnie z regułami AAA Użytkownik może złożyć wniosek o posiedzenia odbywające się w trybie telefonicznym lub w obecności osób zainteresowanych. W kwestii spornej dotyczącej sumy 10 000 USD lub mniejszej wszelkie posiedzenia będą odbywały się telefonicznie, o ile arbiter nie uzna za stosowne odbycie posiedzenia w obecności osób zainteresowanych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem adr.org lub dzwoniąc na numer 1-800-778-7879. Użytkownik zgadza się rozpoczynać arbitraż jedynie w swoim miejscu zamieszkania lub głównym miejscu prowadzenia działalności przez firmę FORD MOTOR COMPANY. Arbiter może przyznać użytkownikowi indywidualnie takie samo odszkodowanie, jakie mógłby zasądzić sąd. Orzeczone przez arbitra zabezpieczenie roszczeń oraz wydane orzeczenia deklaratoryjne mogą się odnosić wyłącznie do indywidualnych osób oraz w zakresie wymaganym do zaspokojenia poszczególnych roszczeń.
(g) Opłaty arbitrażowe i instrumenty motywacyjne.
 • i. Kwestie sporne dotyczące kwoty 75 000 USD lub mniejszej. Firma FORD MOTOR COMPANY bezzwłocznie pokryje wszelkie opłaty i koszty związane ze składaniem dokumentów oraz zapłaci honorarium i pokryje koszty AAA i arbitra. Jeśli Użytkownik odrzuci ostatnią pisemną ofertę ugody od firmy FORD MOTOR COMPANY zaproponowaną przed wyznaczeniem arbitra („ostatnia pisemna oferta”), arbiter wyda w kwestii spornej decyzję (zwaną „orzeczeniem”) i przyzna użytkownikowi odszkodowanie, którego wartość przekroczy ostatnią pisemną ofertę, wówczas firma FORD MOTOR COMPANY zaoferuje Użytkownikowi trzy instrumenty motywacyjne: (1) zapłacenie Użytkownikowi kwoty odszkodowania lub 1000 USD, którakolwiek z tych kwot będzie wyższa; (2) wypłacenie dwukrotnej sumy uzasadnionego honorarium adwokata Użytkownika, jeśli dotyczy; oraz (3) pokrycie wszelkich wydatków (m.in. koszty honorariów i inne koszty biegłych), jakie adwokat Użytkownika poniósł w uzasadnionym zakresie w celu zbadania, przygotowania i dochodzenia roszczenia Użytkownika w postępowaniu arbitrażowym. Arbiter ustali wielkość kwot.
 • ii. Kwestie sporne dotyczące kwoty przewyższającej 75 000 USD. Koszty złożenia dokumentów, opłaty wymagane przez AAA oraz honoraria i koszty arbitrów są określone w regułach AAA.
 • iii. Kwestie sporne dotyczące dowolnej kwoty. W przypadku każdego arbitrażu rozpoczętego przez użytkownika firma FORD MOTOR COMPANY będzie ubiegać się o zwrot opłat wymaganych przez AAA, honorariów i kosztów arbitrów oraz ewentualnych zwróconych Użytkownikowi kosztów złożenia dokumentów jedynie wtedy, gdy arbiter uzna, że wniosek o arbitraż został wniesiony z błahej przyczyny lub w niewłaściwym celu. W przypadku arbitrażu rozpoczętego przez firmę FORD MOTOR COMPANY pokryje ona wszelkie koszty związane ze składaniem dokumentów, a także uiści opłaty wymagane przez AAA oraz honoraria i koszty arbitrów. Firma nie będzie dochodzić od Użytkownika w postępowaniu arbitrażowym zwrotu honorariów ani kosztów obsługi prawnej. Honoraria i opłaty nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wartości sporu.
(h) Roszczenia lub spory muszą być składane w ciągu jednego roku. W zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie roszczenia lub spory wynikające z niniejszej Umowy licencyjnej EULA, których dotyczy niniejsza Sekcja, muszą być przedstawiane w ciągu jednego roku w sądzie ds. drobnych roszczeń (Sekcja c) lub w sądzie polubownym (Sekcja d). Okres jednego roku rozpoczyna się z chwilą pierwszego możliwego terminu złożenia pozwu. Jeśli taki pozew nie zostanie złożony w ciągu jednego roku, sprawa ulega przedawnieniu.
(i) Rozdzielność postanowień. Jeśli zrzeczenie się wykonania prawa do udziału w pozwie zbiorowym (Sekcja e) okaże się niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania w odniesieniu do całości lub części sporu, wówczas Sekcja e nie ma zastosowania do tych części. Rozstrzygnięcia dotyczące tych części będą zapadać przed sądem powszechnym, a pozostałe rozstrzygnięcia w ramach arbitrażu. Jeśli którekolwiek postanowienie Sekcji e zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania, postanowienie to zostanie uznane za nieobowiązujące, natomiast pozostałe postanowienia Sekcji e pozostaną w mocy.
Umowa licencyjna użytkownika końcowego oprogramowania Telenav
Prosimy uważnie przeczytać niniejsze zasady i warunki przed skorzystaniem z Oprogramowania TeleNav. Skorzystanie z Oprogramowania TeleNav oznacza akceptację niniejszych zasad i warunków. W przypadku braku akceptacji niniejszych zasad i warunków, nie należy przerywać plomby pakietu, uruchamiać ani korzystać w inny sposób z Oprogramowania TeleNav. TeleNav może wprowadzić poprawki do niniejszej Umowy oraz polityki dotyczącej prywatności w dowolnej chwili, za powiadomieniem lub bez powiadomienia użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do odwiedzania strony http://www.telenav.com od czasu do czasu w celu sprawdzenia aktualnej wersji niniejszej Umowy oraz polityki dotyczącej prywatności.
1. Bezpieczne i zgodne z prawem użytkowanie
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poświęcenie uwagi Oprogramowaniu TeleNav może stwarzać ryzyko obrażeń lub śmierci użytkownika lub innych osób w sytuacjach, które w innych okolicznościach wymagają jego niepodzielnej uwagi, i dlatego wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych zasad podczas korzystania z Oprogramowania TeleNav:
(a) należy przestrzegać wszystkich przepisów ruchu drogowego oraz prowadzić pojazd w bezpieczny sposób;
(b) należy kierować się własną oceną sytuacji podczas jazdy. W przypadku uznania, że trasa proponowana przez Oprogramowanie TeleNav wiąże się z wykonaniem niebezpiecznego lub niezgodnego z przepisami manewru, może spowodować znalezienie się w niebezpiecznej sytuacji lub kieruje do obszaru uznanego za niebezpieczny, nie należy stosować się do tych instrukcji;
(c) nie należy wprowadzać celów ani obsługiwać w inny sposób Oprogramowania TeleNav, gdy pojazd nie jest nieruchomy i zaparkowany;
(d) nie należy korzystać z Oprogramowania TeleNav do żadnych niezgodnych z prawem, niedozwolonych, niezamierzonych, niebezpiecznych, ryzykownych lub nieprzepisowych działań ani w żaden sposób niezgodny z niniejszą Umową;
(e) należy umieścić wszystkie urządzenia GPS i urządzenia bezprzewodowe oraz przewody niezbędne do korzystania z Oprogramowania TeleNav w bezpieczny sposób w pojeździe, aby nie przeszkadzały w prowadzeniu pojazdu i nie zapobiegały działaniu jakichkolwiek urządzeń zwiększających bezpieczeństwo (np. poduszki powietrznej).
Użytkownik wyraża zgodę na nieprzenoszenie na firmę TeleNav odpowiedzialności wobec wszelkich roszczeń wynikających z jakiegokolwiek niebezpiecznego lub w inny sposób niewłaściwego wykorzystania Oprogramowania TeleNav w jakimkolwiek będącym w ruchu pojeździe, w tym w wyniku niezastosowania się przez niego do powyższych zaleceń.
2. Informacje dotyczące konta
Użytkownik wyraża zgodę: (a) aby podczas rejestracji w Oprogramowaniu TeleNav, podać firmie TeleNav prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje na temat swojej osoby, oraz (b) aby niezwłocznie poinformować firmę TeleNav o jakichkolwiek zmianach dotyczących tych informacji, i dopilnować, aby były prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne.
3. Licencja na oprogramowanie
 • Pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika warunków niniejszej Umowy firma TeleNav udziela mu osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji (z wyjątkiem opisanych poniżej przypadków, gdy jest to wyraźnie dozwolone w związku z trwałym przeniesieniem przez Ciebie licencji na Oprogramowanie TeleNav), bez prawa do wydawania sublicencji, na użytkowanie Oprogramowania TeleNav (wyłącznie w formie kodu obiektu) w celu dostępu i korzystania z Oprogramowania TeleNav. Niniejsza licencja wygaśnie po jakimkolwiek rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie Oprogramowania TeleNav wyłącznie do osobistych celów biznesowych lub rozrywkowych, i nieświadczenie komercyjnych usług nawigacji innym stronom.
3.1 Ograniczenia licencji
 • (a) odtwarzanie, dekompilacja, dezasemblacja, tłumaczenie, modyfikowanie, zmienianie lub wprowadzanie innych zmian w Oprogramowaniu TeleNav lub którejkolwiek jego części;(b) próby uzyskania kodu źródłowego, biblioteki audio lub struktury Oprogramowania TeleNav bez uzyskania uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody firmy TeleNav;(c) usuwanie z Oprogramowania TeleNav bądź zmienianie jakichkolwiek należących do firmy TeleNav lub jej dostawców znaków handlowych, nazw handlowych, logo, informacji dotyczących patentów lub praw autorskich bądź innych informacji i oznakowań;(d) dystrybucja, sublicencjonowanie lub przenoszenie Oprogramowania TeleNav w inny sposób na inne osoby z wyjątkiem trwałego przeniesienia przez użytkownika licencji na Oprogramowanie TeleNav; lub(e) wykorzystywanie Oprogramowania TeleNav w jakikolwiek sposób, który
i. narusza prawa własności intelektualnej lub prawa własności, prawa reklamowe lub prawo do prywatności lub inne prawa jakiejkolwiek strony,
ii. narusza jakiekolwiek prawa, ustawy, rozporządzenia lub przepisy, w tym między innymi prawa i przepisy dotyczące spamu, prywatności, ochrony praw konsumenta i ochrony praw dziecka, szerzenia nieprzyzwoitych treści lub zniesławienia, bądź
iii. jest szkodliwy, zawiera pogróżki, jest obelżywy, nękający, pokrętny, zniesławiający, wulgarny, obsceniczny, oszczerczy lub w inny sposób niewłaściwy; oraz (f) dzierżawa, wynajmowanie lub udostępnianie w inny niedozwolony sposób stronom trzecim Oprogramowania TeleNav bez uprzedniej pisemnej zgody firmy TeleNav.
4. Zastrzeżenia
 • W najszerszym dopuszczalnym przez prawo właściwe zakresie firma TeleNav, jej licencjodawcy i dostawcy, lub agenci i pracownicy którejkolwiek z wymienionym wcześniej stron, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte przez użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę w związku z informacjami dostarczonymi przez Oprogramowanie TeleNav. Firma TeleNav nie gwarantuje również dokładności map lub innych danych wykorzystywanych przez Oprogramowanie TeleNav. Dane takie mogą nie zawsze odzwierciedlać sytuację rzeczywistą, między innym ze względu na zamknięte drogi, budowy, warunki pogodowe, nowe drogi oraz inne zmieniające się warunki. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za ryzyko związane z korzystaniem z Oprogramowania TeleNav. Przykładowo, ale nie wyłącznie, użytkownik zobowiązuje się do niepolegania na Oprogramowaniu TeleNav w nawigacji o krytycznym znaczeniu w obszarach, gdzie zdrowie lub przetrwanie jego lub innych osób zależy od dokładności nawigacji, gdyż mapy i funkcja Oprogramowania TeleNav nie są przeznaczone do wspierania takich zastosowań o wysokim poziomie ryzyka, zwłaszcza w bardziej odległych obszarach geograficznych.
 • FIRMA TELENAV WYRAŹNIE WYŁĄCZA I WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE POWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM TELENAV, ZARÓWNO USTAWOWE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM WSZELKIE GWARANCJE, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z ZASAD POSTĘPOWANIA W PROWADZENIU INTERESÓW, ZWYCZAJOWE LUB HANDLOWE, A W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, UŻYTECZNOŚCI DLA OKREŚLONYCH CELÓW ORAZ NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA TELENAV.
 • Niektóre prawodawstwa nie zezwalają na wyłączenie niektórych gwarancji, dlatego to ograniczenie może nie dotyczyć użytkownika.
5. Ograniczenie odpowiedzialności
 • W DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE ZAKRESIE FIRMA TELENAV, JEJ LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, WTÓRNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, SZCZEGÓLNE LUB PRZYKŁADOWE (W TYM ZAWSZE, ALE NIE WYŁĄCZNIE, SZKODY WYNIKŁE Z NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WYPOSAŻENIA LUB UZYSKANIA DOSTĘPU DO DANYCH, UTRATY DANYCH, UTRATY ZLECEŃ, UTRATY ZYSKÓW, PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ITP.) WYNIKŁE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA TELENAV, NAWET JEŚLI FIRMA TELENAV ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. BEZ WZGLĘDU NA JAKIEKOLWIEK STRATY, KTÓRE UŻYTKOWNIK MOŻE PONIEŚĆ Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU (ŁĄCZNIE, BEZ OGRANICZEŃ, ZE WSZYSTKIMI STRATAMI WYMIENIONYMI POWYŻEJ ORAZ WSZELKIMI STRATAMI BEZPOŚREDNIMI LUB OGÓLNYMI WYNIKŁYMI Z WDRAŻANIA UMOWY LUB TEŻ JEJ NARUSZENIA (W TYM Z ZANIEDBANIA) LUB INNYCH PRZYCZYN), CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY TELENAV ORAZ WSZYSTKICH DOSTAWCÓW FIRMY TELENAV JEST OGRANICZONA DO KWOTY UISZCZONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA OPROGRAMOWANIE TELENAV. NIEKTÓRE KRAJE I/LUB PRAWODAWSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.
6. Prawo arbitrażowe i prawo obowiązujące
 • Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje wynikające lub związane z niniejszą Umową lub Oprogramowaniem TeleNav były rozstrzygane drogą niezależnego arbitrażu, z udziałem neutralnego arbitra pod kierunkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association) w hrabstwie Santa Clara, Kalifornia. Arbiter będzie stosował reguły arbitrażu handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego, a wyrok po wydaniu orzeczenia przez arbitra może być wprowadzony w życie przez każdy sąd posiadający właściwą jurysdykcję. Należy pamiętać, że w postępowaniu arbitrażowym nie ma sędziego ani ławy przysięgłych, a decyzja arbitra jest wiążąca dla obu stron. Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na zrzeczenie się prawa do postępowania sądowego z udziałem ławy przysięgłych. Niniejsza Umowa i wykonanie poniższych podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem stanu Kalifornia bez względu na ewentualne kolizje przepisów prawnych. O ile postępowanie sądowe jest konieczne w odniesieniu do wiążącego arbitrażu, zarówno firma TeleNav, jak i użytkownik, wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów hrabstwa Santa Clara, Kalifornia. Konwencja Narodów Zjednoczonych dotycząca umów międzynarodowej sprzedaży towarów nie będzie mieć zastosowania.
7. Cesja
 • Użytkownik nie może odsprzedawać, cedować ani przenosić niniejszej Umowy ani żadnych swoich praw lub zobowiązań, z wyjątkiem przypadków, gdy dzieje się to w całości, w związku z trwałym przeniesieniem przez niego Oprogramowania TeleNav, i pod wyraźnym warunkiem, że nowy użytkownik Oprogramowania TeleNav wyraża zgodę na przestrzeganie zasad i warunków niniejszej Umowy. Każda taka sprzedaż, cesja lub przeniesienie, które nie zostały wyraźnie dozwolone w niniejszym paragrafie, będą skutkować natychmiastowym rozwiązaniem niniejszej Umowy, bez ponoszenia odpowiedzialności przez firmę TeleNav, a w takim wypadku użytkownik i wszystkie pozostałe strony niezwłocznie zaprzestaną jakiegokolwiek użytkowania Oprogramowania TeleNav. Bez względu na powyższe, firma TeleNav może scedować niniejszą Umowę na dowolną stronę trzecią w dowolnym momencie bez uprzedzenia, o ile cesjonariusz pozostaje związany warunkami niniejszej Umowy.
8. Różne
8,1
Niniejsza Umowa stanowi całą umowę między firmą TeleNav a użytkownikiem w odniesieniu do niniejszego przedmiotu.
8,2
Z wyjątkiem ograniczonych licencji wyraźnie przyznanych w ramach niniejszej Umowy, firma TeleNav zachowuje wszelkie prawa, tytuły własności do oraz udziały w Oprogramowaniu TeleNav, w tym bez ograniczenia, wszystkie powiązane prawa własności intelektualnej. Żadne licencje ani inne prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w ramach niniejszej Umowy, nie są w zamierzeniu przyznane, ani nie zostaną przyznane lub nadane na zasadzie dorozumienia, na mocy przepisów prawnych, w postaci zachęty, w wyniku przeszkody prawnej lub w inny sposób, a firma TeleNav oraz jej dostawcy i licencjodawcy zastrzegają sobie niniejszym wszystkie odpowiednie prawa inne niż licencje wyraźnie przyznane w ramach niniejszej Umowy.
8,3
Poprzez korzystanie z Oprogramowania TeleNav użytkownik wyraża zgodę na odbieranie od firmy TeleNav wszelkich komunikatów, w tym powiadomień, umów, wymaganych prawnie ujawnień lub innych informacji powiązanych z Oprogramowaniem TeleNav (określanych zbiorczo jako „Powiadomienia”) w formie elektronicznej. Firma TeleNav może dostarczać takie Powiadomienia poprzez publikowanie ich na stronie internetowej TeleNav lub poprzez pobieranie takich Powiadomień do urządzenia bezprzewodowego użytkownika. Aby cofnąć zgodę na odbieranie elektronicznych Powiadomień, należy zaprzestać korzystania z Oprogramowania TeleNav.
8,4
Brak egzekwowania przez firmę TeleNav lub użytkownika wypełnienia któregokolwiek z postanowień nie wpłynie na prawo tej strony do wymagania wypełnienia takiego postanowienia w dowolnej chwili w czasie późniejszym, zaś odstąpienie od wyciągania konsekwencji w przypadku jakiegokolwiek naruszenia lub niewywiązania się z postanowień niniejszej Umowy nie oznacza odstąpienia od wyciągania konsekwencji w przypadku jakiegokolwiek późniejszego naruszenia lub niewywiązania się z postanowień, ani odstąpienia od samego postanowienia.
8,5
Jeżeli którekolwiek z niniejszych postanowień zostanie uznane za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zmodyfikowane w celu odzwierciedlenia intencji stron, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy będą nadal w pełni obowiązywać.
8,6
Nagłówki zawarte w niniejszej Umowie służą jedynie jako pomocnicze punkty odniesienia, nie będą uważane za część niniejszej Umowy, i nie będą wymieniane w odniesieniu do struktury lub interpretacji niniejszej Umowy. Stosowane w niniejszej Umowie terminy „obejmuje”, „łącznie z” i „w tym” oraz ich pochodne, nie będą uważane za terminy ograniczające, ale raczej będzie zakładane, że poprzedzają one słowa „bez ograniczeń”.
9. Zasady i warunki dotyczące innych sprzedawców
 • Oprogramowanie Telenav wykorzystuje mapy i inne dane udostępniane firmie Telenav na zasadzie licencji przez sprzedawców stron trzecich, co służy użytkownikowi i innym użytkownikom końcowym. Niniejsza Umowa obejmuje warunki dotyczące użytkowników końcowych mające zastosowanie do takich firm (zawarte na końcu niniejszej Umowy), i dlatego korzystanie przez użytkownika z Oprogramowania Telenav podlega również tym warunkom. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych dodatkowych zasad i warunków, które dotyczą sprzedawców stron trzecich udzielających licencji firmie Telenav.
9.1 Warunki dotyczące użytkownika końcowego wymagane przez firmę HERE North America, LLC
Dane („Dane”) są przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku użytkownika i nie mogą być odsprzedawane. Są one chronione przez prawa autorskie i podlegają następującym warunkom oraz zasadom, na które zgodę wyraża z jednej strony użytkownik a z drugiej firma Telenav („Telenav”) oraz jej licencjodawcy (w tym ich licencjodawcy i dostawcy).
© 2013 HERE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dane dla obszarów Kanady obejmują informacje uzyskane za zgodą władz kanadyjskich, w tym: © Jej Królewskiej Mości, Prawowitej Królowej Kanady, © Drukarni Królewskiej w Ontario, © Poczty Kanadyjskiej, GeoBase®, Departamentu Zasobów Naturalnych w Kanadzie (© Department of Natural Resources Canada).
Firma HERE posiada niewyłączną licencję od Poczty Stanów Zjednoczonych (United States Postal Service®) na publikowanie i sprzedaż informacji ZIP+4® information.
©United States Postal Service® 2014. Ceny nie są ustanawiane, kontrolowane ani zatwierdzane przez United States Postal Service®. Następujące znaki handlowe i zarejestrowane nazwy są własnością USPS: United States Postal Service, USPS oraz ZIP+4
Dane dla Meksyku obejmują pewne dane z Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
9.2 Warunki dotyczące użytkownika końcowego wymagane przez firmę NAV2 (Shanghai) Co., Ltd
Dane („Dane”) są przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku użytkownika i nie mogą być odsprzedawane. Są one chronione przez prawa autorskie i podlegają następującym warunkom oraz zasadom, na które z jednej strony wyraża zgodę użytkownik, a z drugiej firma NAV2 (Shanghai) Co., Ltd („NAV2”) oraz jej licencjodawcy (w tym ich licencjodawcy i dostawcy). 20xx Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zasady i warunki
Dozwolone zastosowanie. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania tych Danych wraz z Oprogramowaniem Telenav wyłącznie do wewnętrznych celów biznesowych oraz celów prywatnych, które są dozwolone w ramach udzielonej licencji, oraz że nie będzie ich wykorzystywać do biur obsługi, w ramach współużytkowania ani innych podobnych celów. W związku z tym, lecz z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych paragrafach, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie w żaden inny sposób reprodukować, kopiować, modyfikować, przeprowadzać dekompilacji, dezasemblacji, tworzyć pochodnych prac opartych na niniejszych danych lub odtwarzać jakiejkolwiek części niniejszych Danych, i nie będzie mógł przekazywać ani dystrybuować ich w żadnej postaci, w żadnym celu, z wyjątkiem zakresu dopuszczalnego przez obowiązujące prawa.
Ograniczenia. Z wyjątkiem przypadków, gdy użytkownik uzyskał na to specjalną licencję od firmy Telenav, i bez ograniczenia poprzedniego paragrafu, użytkownik nie może wykorzystywać niniejszych Danych (a) z żadnymi produktami, systemami ani aplikacjami zainstalowanymi lub w inny sposób podłączonymi do pojazdów lub pozostającymi w komunikacji z pojazdami, które mają funkcję nawigacji samochodowej, określania położenia, generowania komunikatów, prowadzenia po trasie w czasie rzeczywistym, zarządzania flotą lub podobnymi aplikacjami; lub (b) z komunikacją bądź w komunikacji z wszelkimi urządzeniami do określania położenia lub urządzeniami elektronicznymi przenośnymi lub podłączonymi bezprzewodowo albo urządzeniami komputerowymi, w tym między innymi telefonami komórkowymi, palmtopami i komputerami ręcznymi, pagerami oraz osobistymi asystentami cyfrowymi lub urządzeniami PDA.
Ostrzeżenie. Niniejsze Dane mogą zawierać niedokładne lub niepełne informacje na skutek upływu czasu, zmiennych okoliczności, użytych źródeł oraz natury gromadzenia różnorodnych Danych geograficznych, co może prowadzić do nieprawidłowych wyników.
Nieudzielanie gwarancji. Niniejsze Dane są dostarczane użytkownikowi w stanie takim, w jakim są, a użytkownik zgadza się korzystać z nich na własne ryzyko. Firma Telenav oraz jej licencjodawcy (jak również ich licencjodawcy i dostawcy) nie udzielają żadnych rękojmi, zapewnień ani jakichkolwiek rodzajów gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, wynikających z przepisów prawa lub w inny sposób, w tym, ale nie wyłącznie, dotyczących treści, jakości, dokładności, kompletności, skuteczności, niezawodności, użyteczności do określonych celów, przydatności, użytkowania lub wyników uzyskanych z niniejszych Danych, bądź, że Dane lub działanie serwera będzie nieprzerwane oraz wolne od błędów.
Zastrzeżenie gwarancyjne: FIRMA TELENAV ORAZ JEJ LICENCJODAWCY (W TYM ICH LICENCJODAWCY I DOSTAWCY) NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI, DZIAŁANIA, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, UŻYTECZNOŚCI DLA OKREŚLONYCH CELÓW LUB NIENARUSZENIA PRAW. Niektóre stany, terytoria i kraje nie zezwalają na pewne wykluczenia gwarancyjne, dlatego w tym zakresie powyższe wykluczenia mogą nie dotyczyć użytkownika.
Zastrzeżenie dotyczące odpowiedzialności: FIRMA TELENAV ORAZ JEJ LICENCJODAWCY (W TYM ICH LICENCJODAWCY I DOSTAWCY) NIE PONOSZĄ WOBEC UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI: W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, ŻĄDAŃ LUB DZIAŁAŃ, NIEZALEŻNIE OD NATURY PRZYCZYNY ROSZCZENIA, ŻĄDANIA LUB DZIAŁANIA, PODEJMOWANYCH W ZWIĄZKU Z ZARZUTEM POWSTANIA JAKIEJKOLWIEK STRATY, USZCZERBKU NA ZDROWIU LUB SZKODY, BEZPOŚREDNIEJ LUB POŚREDNIEJ, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z UŻYTKOWANIA LUB POSIADANIA NINIEJSZYCH INFORMACJI; ANI ZA WSZELKIE STRATY ZYSKU, DOCHODU, KONTRAKTÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI, ANI WSZELKIE INNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE STRATY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH INFORMACJI, JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW NINIEJSZYCH INFORMACJI, BĄDŹ NARUSZENIA NINIEJSZYCH ZASAD I WARUNKÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY MA TO MIEJSCE ZGODNIE Z UMOWĄ, CZY W SPOSÓB NARUSZAJĄCY JĄ, BĄDŹ W OPARCIU O GWARANCJĘ, NAWET JEŚLI FIRMA TELENAV LUB JEJ LICENCJODAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. Niektóre stany, terytoria i kraje nie zezwalają na pewne wykluczenia odpowiedzialności lub ograniczenia odszkodowania, dlatego w tym zakresie powyższe informacje mogą nie dotyczyć użytkownika.
Kontrola eksportowa. Użytkownik zobowiązuje się do nieeksportowania z jakiegokolwiek miejsca jakiejkolwiek części Danych lub ich jakiegokolwiek bezpośredniego produktu z wyjątkiem sytuacji, gdy dzieje się to zgodnie z wszelkimi licencjami oraz w ramach wszelkich licencji i zezwoleń wymaganych na mocy właściwych praw eksportowych, przepisów i regulacji, w tym między innymi praw, przepisów i regulacji administrowanych przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych i Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. O ile którekolwiek z tych praw eksportowych, przepisów lub regulacji zabrania firmie HERE wywiązania się z jakichkolwiek jej niniejszych zobowiązań dotyczących dostarczania lub dystrybuowania Danych, takie niewywiązanie się będzie usprawiedliwione i nie będzie stanowić naruszenia warunków niniejszej Umowy.
Całość Umowy. Niniejsze zasady i warunki stanowią całość umowy między firmą Telenav (oraz jej licencjodawcami, w tym ich licencjodawcami i dostawcami) a użytkownikiem w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępują w całości wszelkie pisemne lub ustne umowy istniejące poprzednio między nami w odniesieniu do tego przedmiotu.
Prawo obowiązujące. Powyższe zasady i warunki będą podlegać prawom stanu Illinois [wstawić „Holandii” w przypadku danych HERE dla Europy] z wyjątkiem (i) przepisów dotyczących konfliktu praw lub (ii) Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej umów międzynarodowej sprzedaży towarów, która jest w sposób jasny wyłączona. Użytkownik wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji stanu Illinois [wstawić „Holandii” w przypadku danych HERE dla Europy] w przypadku jakichkolwiek sporów, roszczeń i działań wynikłych lub związanych z Danymi dostarczonymi mu na mocy niniejszej umowy.
Rządowi użytkownicy końcowi. Jeżeli Dane zostaną nabyte przez lub w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych lub jakiegokolwiek innego podmiotu wdrażającego prawa podobne do tych, które są zwyczajowo uznane za należące do rządu Stanów Zjednoczonych, niniejsze Dane stanowią pozycję handlową określoną w 48 C.F.R. („FAR”) 2.101, podlegają licencji zgodnie z niniejszą Umową użytkownika końcowego, a każda kopia dostarczonych Danych zostanie oznakowana i opisana odpowiednio poniższą „Uwagą o użytkowaniu” i będzie wykorzystywana zgodnie z tą Uwagą:

UWAGA O UŻYTKOWANIU  
NAZWA KONTRAHENTA (PRODUCENTA/DOSTAWCY): HERE  
ADRES KONTRAHENTA (PRODUCENTA/DOSTAWCY): c/o Nokia, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606  
Niniejsze Dane stanowią pozycję handlową określoną w FAR 2.101 i podlegają warunkom niniejszej Umowy użytkownika końcowego, w ramach której Dane te zostały udostępniane.  
© 1987 – 2014 HERE – Wszelkie prawa zastrzeżone.  

Jeżeli urzędnik zawierający kontrakt, agencja rządu federalnego, lub dowolny urzędnik federalny odmówi stosowania uwagi podanej powyżej, taki urzędnik zawierający kontrakt, agencja rządu federalnego, lub urzędnik federalny musi powiadomić HERE przed przystąpieniem do poszukiwania dodatkowych lub zastępczych praw do Danych.

 
I. Terytorium Stanów Zjednoczonych/Kanady  
  A. Dane dla Stanów Zjednoczonych. Umowy użytkownika końcowego dla wszelkich aplikacji zawierających Dane dla Stanów Zjednoczonych powinny zawierać poniższe informacje:  
    „Firma HERE posiada niewyłączną licencję od Poczty Stanów Zjednoczonych (United States Postal Service®) na publikowanie i sprzedaż informacji ZIP+4® information.”  
    „©United States Postal Service® 20XX. Ceny nie są ustanawiane, kontrolowane ani zatwierdzane przez United States Postal Service®. Następujące znaki handlowe i zarejestrowane nazwy są własnością USPS: United States Postal Service, USPS oraz ZIP+4.”  


 
  B. Dane dla Kanady. Poniższe postanowienia odnoszą się do danych z Kanady, które mogą obejmować lub przedstawiać dane licencjodawców będących osobami trzecimi („Dane osób trzecich”), w tym Jej Królewskiej Mości, Prawowitej Królowej Kanady („Jej Królewska Mość”), Poczty Kanadyjskiej („Poczta Kanadyjska”) oraz Departamentu Zasobów Naturalnych w Kanadzie („NRCan”):  
    1. Zastrzeżenie i ograniczenie: Klient przyjmuje do wiadomości, że wykorzystanie przez niego danych osób trzecich podlega następującym postanowieniom:  
      a. Zastrzeżenie: Dane osób trzecich są udostępniane w ramach licencji „w stanie takim, w jakim są”. Licencjodawcy tych Danych, w tym Jej Królewska Mość, Poczta Kanadyjska oraz NRCan, nie udzielają żadnych rękojmi, zapewnień ani gwarancji związanych z tymi Danymi, wyraźnych lub dorozumianych, wynikających z przepisów prawa lub w inny sposób, w tym, ale nie wyłącznie, dotyczących skuteczności, kompletności, dokładności lub użyteczności do określonych celów.  
      b. Ograniczenie odpowiedzialności: Licencjodawcy danych będący osobami trzecimi, w tym Jej Królewska Mość, Poczta Kanadyjska oraz NRCan, nie ponoszą odpowiedzialności: (i) w odniesieniu do jakichkolwiek roszczeń, żądań lub działań, niezależnie od natury przyczyny roszczenia, żądania lub działania, podejmowanych w związku z zarzutem powstania jakiejkolwiek straty, uszczerbku na zdrowiu lub szkody, bezpośredniej lub pośredniej, które mogą wynikać z użytkowania lub posiadania niniejszych Danych, lub (ii) za jakiekolwiek straty dochodu lub kontraktów, bądź za wszelkie wynikowe straty wynikające z jakichkolwiek defektów Danych.  
    2. Informacje dotyczące praw autorskich: W powiązaniu z każdą kopią całości lub dowolnej części danych dla terytorium Kanady klient umieści w sposób widoczny następującą informację dotyczącą praw autorskich przynajmniej na: (i) etykiecie nośnika, na którym przechowywana jest kopia danych; (ii) opakowaniu kopii; lub (iii) innych materiałach znajdujących się w opakowaniu wraz z kopią, jak instrukcja obsługi lub umowy licencyjne użytkownika końcowego: „Niniejsze dane obejmują informacje uzyskane za zgodą władz kanadyjskich, w tym © Jej Królewskiej Mości, Prawowitej Królowej Kanady, © Drukarni Królewskiej w Ontario, © Poczty Kanadyjskiej, GeoBase®, Departamentu Zasobów Naturalnych w Kanadzie (© The Department of Natural Resources Canada). Wszelkie prawa zastrzeżone.”  
    3. Warunki użytkownika końcowego: Jeśli strony nie postanowią inaczej w odniesieniu do dostarczania jakiejkolwiek części danych dla terytorium Kanady użytkownikom końcowym, jakie może zostać zatwierdzone zgodnie z umową, klient dostarczy takim użytkownikom końcowym, w sposób odpowiednio widoczny, warunki (określone wraz z innymi warunkami użytkownika końcowego, jakie muszą zostać określone zgodnie z umową, lub mogą zostać przekazane przez klienta na innych zasadach), które określą poniższe postanowienia w imieniu licencjodawców danych będących stronami trzecimi, jak Jej Królewska Mość, Poczta Kanadyjska oraz NRCan:  
      Dane mogą obejmować lub odzwierciedlać dane licencjodawców, w tym Jej Królewskiej Mości, Prawowitej Królowej Kanady („Jej Królewska Mość”), Poczty Kanadyjskiej („Poczta Kanadyjska”) oraz Departamentu Zasobów Naturalnych w Kanadzie („NRCan”). Dane takie są udostępniane w ramach licencji „w stanie takim, w jakim są”. Licencjodawcy, w tym Jej Królewska Mość, Poczta Kanadyjska oraz NRCan, nie udzielają żadnych rękojmi, zapewnień ani gwarancji związanych z tymi Danymi, wyraźnych lub dorozumianych, wynikających z przepisów prawa lub w inny sposób, w tym, ale nie wyłącznie, dotyczących skuteczności, kompletności, dokładności lub użyteczności do określonych celów. Licencjodawcy, w tym Jej Królewska Mość, Poczta Kanadyjska oraz NRCan nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek roszczeń, żądań czy działań, niezależnie od charakteru przyczyny roszczenia, żądania czy działania, podnoszących kwestię jakichkolwiek strat, obrażeń czy szkód, bezpośrednich lub pośrednich, które mogą powstać wskutek użytkowania lub posiadania danych lub Danych. Licencjodawcy, w tym Jej Królewska Mość, Poczta Kanadyjska oraz NRCan nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę przychodów czy kontraktów, ani też jakiekolwiek straty wynikowe jakiegokolwiek rodzaju, będące skutkiem wad danych lub Danych.   Użytkownik końcowy zwalnia z odpowiedzialności i wyraża zgodę na nieprzenoszenie na licencjodawców, w tym Jej Królewską Mość, Pocztę Kanadyjską oraz NRCan, jak również ich przedstawicieli, pracowników czy agentów, odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek roszczeń, żądań lub działań, niezależnie od charakteru przyczyny roszczenia, żądania czy działania, podnoszących kwestię jakichkolwiek strat, kosztów, wydatków, szkód czy obrażeń (także obrażeń skutkujących zgonem), które mogą powstać wskutek użytkowania lub posiadania danych lub Danych.  
    4. Postanowienia dodatkowe: Warunki zawarte w niniejszym rozdziale mają charakter dodatkowy w stosunku do praw i obowiązków stron przewidzianych umową. W zakresie, w jakim postanowienia tego rozdziału są niezgodne lub sprzeczne z innymi postanowieniami umowy, postanowienia niniejszego rozdziału mają charakter rozstrzygający.  


 
II. Meksyk. Poniższe postanowienie obowiązuje w przypadku danych dla Meksyku, które obejmują pewne dane z Instituto Nacional de Estadística y Geografía („INEGI”).  
  A. Dowolne i wszelkie kopie Danych i/lub opakowania zawierające Dane dla Meksyku będą zawierać następującą informację: „Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)”  


 
III. Terytorium Ameryki Łacińskiej  
  A. Informacje dotyczące stron trzecich. Dowolne i wszelkie kopie Danych i/lub opakowania odnoszące się do nich będą zawierać odpowiednie informacje dotyczące stron trzecich, określone poniżej i używane zgodnie z poniższym opisem odpowiadającym terytorium (lub jego części), które taka kopia obejmuje:  
  Terytorium   Informacja  
Argentyna   IGN „INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL ARGENTINO”  
  Ekwador   „INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADOR AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011”   „źródło: © IGN 2009 - BD TOPO ®”  
  Gwadelupa,   Gujana Francuska i   Martynika oraz Meksyk   „Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)”  
IV. Terytorium Bliskiego Wschodu  
  A. Informacje dotyczące stron trzecich. Dowolne i wszelkie kopie Danych i/lub opakowania odnoszące się do nich będą zawierać odpowiednie informacje dotyczące stron trzecich, określone poniżej i używane zgodnie z poniższym opisem odpowiadającym terytorium (lub jego części), które taka kopia obejmuje:  
  Kraj   Informacja  
  Jordania   „© Royal Jordanian Geographic Centre”. Powyższa informacja wymagana w odniesieniu do Danych Jordanii stanowi warunek Umowy. Jeżeli Klient lub którykolwiek z jego dopuszczalnych licencjobiorców (jeśli istnieją) nie dotrzyma tego warunki, firma HERE będzie mieć prawo do unieważnienia umowy licencyjnej Klienta w odniesieniu do Danych Jordanii.  
  B. Dane Jordanii. Klient i dowolny z jego dopuszczalnych licencjobiorców (jeśli istnieją) są objęci ograniczeniami dotyczącymi licencjonowania i/lub rozprowadzania w inny sposób bazy danych firmy HERE dla Jordanii („Dane Jordanii”) do użytku w aplikacjach przedsiębiorstwa (i) podmiotom innym niż jordańskie wyłącznie w celu użytkowania Danych Jordanii w Jordanii lub (ii) klientom z siedzibą w Jordanii. Ponadto klient i dowolny z jego dopuszczalnych licencjobiorców (jeśli istnieją) oraz użytkownicy końcowi podlegają ograniczeniom dotyczącymi korzystania z Danych Jordanii w aplikacjach przedsiębiorstwa, jeśli strona taka jest (i) podmiotem innym niż jordański użytkującym Dane Jordanii wyłącznie w Jordanii lub (ii) klientem z siedzibą w Jordanii. Dla celów niniejszego dokumentu określenie „aplikacje przedsiębiorstwa” będzie oznaczać aplikacje związane z geomarketingiem, aplikacje GIS, aplikacje do zarządzania ruchomymi aktywami przedsiębiorstwa, aplikacje do obsługi call center, aplikacje telematyczne, aplikacje internetowe organizacji publicznych lub świadczących usługi związane z geokodowaniem.  


 
V. Terytorium Europy  
  A. Użycie niektórych kodów drogowych w Europie  
    1. Ogólne ograniczenia dotyczące kodów drogowych. Klient potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że w niektórych krajach na terytorium Europy klient musi uzyskać prawa bezpośrednio od dostawców kodów RDS-TMC będących stronami trzecimi, by móc odbierać i wykorzystywać kody drogowe w Danych i realizować transakcje z użytkownikami końcowymi w jakikolwiek sposób oparte lub wywodzące się od takich kodów drogowych. W przypadku takich krajów firma HERE dostarczy klientowi dane obejmujące kody drogowe wyłącznie po przedstawieniu przez klienta zaświadczenia o uzyskaniu takich praw.  
    2. Wyświetlanie legend praw stron trzecich dla Belgii. W przypadku każdej transakcji wykorzystującej kody drogowe dla Belgii klient musi przedstawić następującą informację dla użytkownika końcowego: „Traffic Codes for Belgium are provided by the Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap and the Ministèrie de l’Equipement et des Transports.”  
  B. Mapy papierowe. W odniesieniu do jakiejkolwiek licencji udzielonej klientowi, dotyczącej produkcji, sprzedaży czy dystrybucji map papierowych (tj. map utrwalonych na papierze lub nośniku przypominającym papier): (a) licencja taka w odniesieniu do Danych dla terytorium Wielkiej Brytanii jest uwarunkowana zawarciem przez klienta i przestrzeganiem oddzielnej umowy pisemnej z agencją Ordnance Survey („OS”) na tworzenie i sprzedawanie map papierowych, opłaceniem przez klienta na rzecz OS dowolnych i wszelkich należnych tantiem za mapy papierowe oraz przestrzeganiem przez klienta wymogów związanych z zamieszczaniem informacji o prawach autorskich OS; (b) licencja taka na sprzedaż czy inną formę płatnej dystrybucji w odniesieniu do Danych dla terytorium Czech jest uwarunkowana uzyskaniem przez klienta uprzedniej pisemnej zgody firmy Kartografie a.s.; (c) licencja taka na sprzedaż lub dystrybucję w odniesieniu do Danych dla terytorium Szwajcarii jest uwarunkowana uzyskaniem przez klienta zgody szwajcarskiego urzędu Bundesamt für Landestopografie; (d) w przypadku wykorzystania Danych dla terytorium Francji klient może tworzyć wyłącznie mapy papierowe w skali od 1:5000 do 1:250 000; oraz (e) klient nie może wykorzystywać Danych do tworzenia, sprzedawania lub rozprowadzania map papierowych, takich samych lub łudząco podobnych, pod względem zawartości danych oraz specyficznego zastosowania kolorów, symboli i skali, do map papierowych publikowanych przez europejskie krajowe agencje kartograficzne, w tym, bez ograniczeń, niemiecki urząd Landervermessungämter, holenderski urząd Topografische Dienst, belgijski Nationaal Geografisch Instituut, szwajcarski urząd Bundesamt für Landestopografie, austriacki urząd Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen oraz Krajowy Urząd Kartograficzny Szwecji.  
  C. Przestrzeganie praw OS. Bez ograniczeń do postanowień punktu IV(B) powyżej, w odniesieniu do Danych dla terytorium Wielkiej Brytanii, klient wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że Ordnance Survey („OS”) może wszcząć bezpośrednie postępowanie przeciwko klientowi w celu zapewnienia przestrzegania postanowień dotyczących informacji o prawach autorskich OS (zob. punkt IV(D) poniżej) i wymagań dotyczących map papierowych (zob. punkt IV(B) powyżej) zawartych w niniejszej umowie.  
  D. Informacje dotyczące stron trzecich. Dowolne i wszelkie kopie Danych i/lub opakowania odnoszące się do nich będą zawierać odpowiednie informacje dotyczące stron trzecich, określone poniżej i używane zgodnie z poniższym opisem odpowiadającym terytorium (lub jego części), które taka kopia obejmuje:  
  Kraj/Kraje   Informacja  
  Austria   „© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen”  
  Chorwacja   Cypr,   Estonia,   Łotwa,   Litwa,   Mołdawia,   Polska,   Słowenia i/lub Ukraina   „© EuroGeographics”  
  Francja   „źródło: © IGN 2009 – BD TOPO ®”  
  Niemcy   „Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen”  
  Wielka Brytania   „Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010 Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010”  
  Grecja   „Copyright Geomatics Ltd.”  
  Węgry   „Copyright © 2003; Top-Map Ltd.”  
  Włochy   „La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.”  
  Norwegia   „Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority”  
  Portugalia   „Source: IgeoE – Portugal”  
  Hiszpania   „Información geográfica propiedad del CNIG”  
  Szwecja   „Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.”  
  Szwajcaria   „Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.  
  E. Dystrybucja w odpowiednich krajach. Klient przyjmuje do wiadomości, że firma HERE nie otrzymała zgody na dystrybucję danych map dla poniższych krajów w następujących krajach: Albania, Białoruś, Kirgistan, Mołdawia i Uzbekistan. Firma HERE może okresowo aktualizować tę listę. Prawa licencyjne udzielone klientowi zgodnie z niniejszą TL w odniesieniu do Danych dla tych krajów zależą od zapewnienia przez klienta zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulaminami, w tym, bez ograniczeń, wszelkimi niezbędnymi licencjami lub zgodami na dystrybucję aplikacji zawierających takie Dane w odpowiednich krajach.  


 
VI. Terytorium Australii  
  A. Informacje dotyczące stron trzecich. Dowolne i wszelkie kopie Danych i/lub opakowania odnoszące się do nich będą zawierać odpowiednie informacje dotyczące stron trzecich, określone poniżej i używane zgodnie z poniższym opisem odpowiadającym terytorium (lub jego części), które taka kopia obejmuje:  
    Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au).   Product incorporates data which is © 20XX Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd and Continental Pty Ltd.  
  B. Informacje dotyczące stron trzecich dla Australii. Niezależnie od powyższego, warunki użytkownika końcowego dla każdej aplikacji zawierającej kody drogowe RDS-TMC dla Australii będą zawierać następującą informację: „Product incorporates traffic location codes which is © 20XX Telstra Corporation Limited and its licensors.”  

Ujawienie dotyczące układu Telematics operatora sieci samochodowej AT&T
UŻYTKOWNIK KOŃCOWY DO CELÓW NINIEJSZEJ SEKCJI OZNACZA CIEBIE I TWOICH SPADKOBIERCÓW, WYKONAWCÓW SPADKU, SĄDOWYCH ZARZĄDCÓW SPADKU ORAZ DOPUSZCZONYCH CESJONARIUSZY. DO CELÓW NINIEJSZEJ SEKCJI TERMIN „WŁAŚCIWY OPERATOR USŁUG BEZPRZEWODOWYCH” OBEJMUJE FIRMY Z NIM STOWARZYSZONE I JEGO WYKONAWCÓW ORAZ ICH PRZEDSTAWICIELI, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, NASTĘPCÓW I CESJONARIUSZY. UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO NIE ŁĄCZY STOSUNEK UMOWNY Z WŁAŚCIWYM OPERATOREM USŁUG BEZPRZEWODOWYCH I UŻYTKOWNIK KOŃCOWY NIE JEST BENEFICJENTEM – OSOBĄ TRZECIĄ JAKIEJKOLWIEK UMOWY MIĘDZY FIRMĄ FORD A WŁAŚCIWYM OPERATOREM. UŻYTKOWNIK KOŃCOWY ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE WŁAŚCIWY OPERATOR NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NA MOCY PRAWA ZWYCZAJOWEGO LUB PRAWA SŁUSZNOŚCI BĄDŹ WSZELKIEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO. W KAŻDYM PRZYPADKU, BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ DZIAŁANIA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DOTYCZY TO NARUSZENIA UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIA, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ CZYNEM NIEDOZWOLONYM LUB INNYMI DZIAŁANIAMI, WYŁĄCZNY ŚRODEK ZARADCZY PRZYSŁUGUJĄCY UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU W PRZYPADKU ROSZCZEŃ POWSTAŁYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB W ZWIĄZKU Z TĄ UMOWĄ, Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIMI USTERKAMI LUB ZAKŁÓCENIAMI USŁUG DOSTARCZANYCH W RAMACH PONIŻSZEJ UMOWY, OGRANICZA SIĘ DO ZWROTU KOSZTÓW ZA SZKODY W WYSOKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY PONIESIONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ZA USŁUGI W DWUMIESIĘCZNYM OKRESIE POPRZEDZAJĄCYM DATĘ POWSTANIA ROSZCZENIA.
(ii) UŻYTKOWNIK KOŃCOWY WYRAŻA ZGODĘ NA NIEPRZENOSZENIE NA WŁAŚCIWEGO OPERATORA USŁUG BEZPRZEWODOWYCH ORAZ JEGO PRZEDSTAWICIELI, PRACOWNIKÓW I AGENTÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC WSZELKICH ROSZCZEŃ, W TYM MIĘDZY INNYMI ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH OSZCZERSTW, ZNIESŁAWIENIA LUB WSZELKIEGO USZKODZENIA MIENIA, OBRAŻEŃ CIAŁA BĄDŹ ŚMIERCI, POWSTAŁYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB KORZYSTANIEM BĄDŹ NIEMOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, GDY ROSZCZENIA SĄ SKUTKIEM RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA LUB UMYŚLNEJ WINY WŁAŚCIWEGO OPERATORA. POWYŻSZE ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI POZOSTANIE W MOCY RÓWNIEŻ PO WYGAŚNIĘCIU NINIEJSZEJ UMOWY.
(iii) UŻYTKOWNIK KOŃCOWY NIE POSIADA PRAWA WŁASNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK NUMERU PRZYPISANEGO DO NINIEJSZEGO URZĄDZENIA.
(iv) UŻYTKOWNIK KOŃCOWY ROZUMIE, ŻE FIRMA FORD I WŁAŚCIWY OPERATOR NIE MOGĄ ZAGWARANTOWAĆ BEZPIECZEŃSTWA TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ I NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BRAK BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG.
USŁUGI SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU [UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO] I UŻYTKOWNIK KOŃCOWY NIE MOŻE ODSPRZEDAWAĆ USŁUG STRONOM TRZECIM. UŻYTKOWNIK KOŃCOWY ROZUMIE, ŻE WŁAŚCIWY OPERATOR NIE GWARANTUJE UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU NIEPRZERWANEGO DOSTĘPU DO USŁUG LUB TRANSMISJI. WŁAŚCIWY OPERATOR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TEGO, ŻE UŻYTKOWNIK KOŃCOWY BĘDZIE MÓGŁ ZOSTAĆ ZLOKALIZOWANY LUB ZOSTANIE ZLOKALIZOWANY ZA POMOCĄ NINIEJSZEJ USŁUGI. WŁAŚCIWY OPERATOR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, UŻYTECZNOŚCI DLA OKREŚLONYCH CELÓW, PRZYDATNOŚCI LUB DZIAŁANIA DLA JAKICHKOLWIEK USŁUG I TOWARÓW; W ŻADNYM WYPADKU FIRMA AT&T NIE PONOSI JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z JEJ WŁASNEGO ZANIEDBANIA, ZA WSZELKIE: (A) DZIAŁANIE LUB NIEDOPATRZENIA STRON TRZECICH; (B) POMYŁKI, NIEDOPATRZENIA, PRZERWY, BŁĘDY, NIEMOŻNOŚĆ TRANSMISJI, OPÓŹNIENIA LUB WADY DOSTARCZANYCH USŁUG PRZEZ LUB ZA POŚREDNICTWEM WŁAŚCIWEGO OPERATORA; (C) SZKODY LUB OBRAŻENIA POWSTAŁE NA SKUTEK ZAWIESZENIA LUB ZAKOŃCZENIA ZE STRONY WŁAŚCIWEGO OPERATORA; BĄDŹ (D) SZKODY LUB OBRAŻENIA POWSTAŁE NA SKUTEK USTEREK LUB OPÓŹNIEŃ W POŁĄCZENIU TELEFONICZNYM Z JAKIMKOLWIEK PODMIOTEM, W TYM NUMEREM 911/112 LUB WSZELKIMI INNYMI SŁUŻBAMI RATOWNICZYMI. (ii) W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE UŻYTKOWNIK KOŃCOWY ZWALNIA I ZABEZPIECZA WŁAŚCIWEGO OPERATORA PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZAKRESIE JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ ZE STRONY WSZELKICH OSÓB LUB PODMIOTÓW Z TYTUŁU SZKÓD WSZELKIEJ NATURY WYNIKŁYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB LUB POWIĄZANYCH, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, Z USŁUGAMI DOSTARCZANYMI PRZEZ WŁAŚCIWEGO OPERATORA BĄDŹ KORZYSTANIEM Z NICH PRZEZ JAKIEKOLWIEK OSOBY, W TYM ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO Z RZEKOMEGO ZANIEDBANIA WŁAŚCIWEGO OPERATORA.
VII. Terytorium Chin
Wyłącznie do użytku osobistego
Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania tych Danych wraz z [wstawić nazwę aplikacji klienta] wyłącznie do wewnętrznych celów biznesowych oraz celów prywatnych, które są dozwolone w ramach udzielonej licencji, oraz że nie będzie ich wykorzystywać do biur obsługi, w ramach współużytkowania ani innych podobnych celów. W związku z tym, lecz z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych paragrafach, użytkownik zobowiązuje się do kopiowania tych Danych wyłącznie w stopniu niezbędnym do użytku osobistego w celu (i) przeglądania ich oraz (ii) zapisywania ich, pod warunkiem nieusuwania żadnych informacji o prawach autorskich, które tam występują, i niemodyfikowania Danych w żaden sposób. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie w żaden inny sposób reprodukować, kopiować, modyfikować, przeprowadzać dekompilacji, dezasemblacji, tworzyć pochodnych prac opartych na niniejszych danych lub odtwarzać jakiejkolwiek części niniejszych Danych, i nie będzie mógł przekazywać ani dystrybuować ich w żadnej postaci, w żadnym celu, z wyjątkiem zakresu dopuszczalnego przez obowiązujące prawa.
Ograniczenia
Z wyjątkiem przypadków, gdy użytkownik uzyskał na to specjalną licencję od firmy NAV2 i bez ograniczenia poprzedniego paragrafu, użytkownik nie może wykorzystywać niniejszych Danych (a) z żadnymi produktami, systemami ani aplikacjami zainstalowanymi lub w inny sposób podłączonymi do pojazdów lub pozostającymi w komunikacji z pojazdami, które mają funkcję nawigacji samochodowej, określania położenia, generowania komunikatów, prowadzenia po trasie w czasie rzeczywistym, zarządzania flotą lub podobnymi aplikacjami; lub (b) z komunikacją bądź w komunikacji z wszelkimi urządzeniami do określania położenia lub urządzeniami elektronicznymi przenośnymi lub podłączonymi bezprzewodowo albo urządzeniami komputerowymi, w tym między innymi telefonami komórkowymi, palmtopami i komputerami ręcznymi, pagerami oraz osobistymi asystentami cyfrowymi lub urządzeniami PDA. Użytkownik wyraża zgodę na zaprzestanie używania tych Danych, jeśli nie może przestrzegać tych warunków.
Ograniczona gwarancja
NAV2 gwarantuje, że (a) Dane będą zachowywać się zasadniczo zgodnie z dołączonymi do nich materiałami pisemnymi przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty ich otrzymania oraz (b) wszelkie usługi pomocy technicznej świadczone przez NAV2 będą zasadniczo zgodne z opisem w odnośnych materiałach pisemnych dostarczanych użytkownikowi przez NAV2, a inżynierowie wsparcia technicznego firmy NAV2 dołożą uzasadnionych komercyjnie wysiłków mających na celu rozwiązanie problemów.
Środki zaradcze dostępne dla klienta
Cała odpowiedzialność firmy NAV2 i jej dostawców oraz wyłączny środek zaradczy dostępny dla klienta ogranicza się, według wyłącznego uznania firmy NAV2, do (a) zwrotu kwoty zapłaconej przez klienta, jeśli istnieje, lub (b) naprawienia lub wymiany Danych niezgodnych z warunkami ograniczonej gwarancji firmy NAV2, odesłanych firmie NAV2 z kopią dowodu zakupu. Niniejsza ograniczona gwarancja traci moc, jeśli nieprawidłowe zachowanie danych jest spowodowane wypadkiem, naruszeniem lub nieprawidłowym stosowaniem. Dane zamienne są objęte gwarancją przez pozostały okres gwarancji lub przez trzydzieści (30) dni, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Środki zaradcze oraz usługi pomocy technicznej oferowane przez firmę NAV2 są dostępne wyłącznie po okazaniu dowodu zakupu u autoryzowanego źródła międzynarodowego.
Brak innych gwarancji:
Z WYJĄTKIEM POWYŻSZYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH OGRANICZONEJ GWARANCJI I W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA FIRMA NAV2 ORAZ JEJ LICENCJODAWCY (W TYM ICH LICENCJODAWCY I DOSTAWCY) NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI, DZIAŁANIA, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, UŻYTECZNOŚCI DLA OKREŚLONYCH CELÓW, WŁASNOŚCI LUB NIENARUSZENIA PRAW. Obowiązujące przepisy prawa mogą nie dopuszczać pewnych wykluczeń gwarancji, dlatego w tym zakresie powyższe wykluczenie może Cię nie dotyczyć.
Ograniczona odpowiedzialność:
FIRMA NAV2 ORAZ JEJ LICENCJODAWCY (W TYM ICH LICENCJODAWCY I DOSTAWCY) NIE PONOSZĄ WOBEC UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI: W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, ŻĄDAŃ LUB DZIAŁAŃ, NIEZALEŻNIE OD NATURY PRZYCZYNY ROSZCZENIA, ŻĄDANIA LUB DZIAŁANIA, PODEJMOWANYCH W ZWIĄZKU Z ZARZUTEM POWSTANIA JAKIEJKOLWIEK STRATY, USZCZERBKU NA ZDROWIU LUB SZKODY, BEZPOŚREDNIEJ LUB POŚREDNIEJ, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z UŻYTKOWANIA LUB POSIADANIA NINIEJSZYCH INFORMACJI; ANI ZA WSZELKIE STRATY ZYSKU, DOCHODU, KONTRAKTÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI, ANI WSZELKIE INNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE STRATY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH INFORMACJI, JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW NINIEJSZYCH INFORMACJI, BĄDŹ NARUSZENIA NINIEJSZYCH ZASAD I WARUNKÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY MA TO MIEJSCE ZGODNIE Z UMOWĄ, CZY W SPOSÓB NARUSZAJĄCY JĄ, BĄDŹ W OPARCIU O GWARANCJĘ, NAWET JEŚLI FIRMA NAV2 LUB JEJ LICENCJODAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY NAV2 ORAZ JEJ DOSTAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY KWOTY RÓWNEJ ZAPŁACONEJ CENIE. Obowiązujące przepisy mogą nie dopuszczać pewnych wykluczeń odpowiedzialności, dlatego w tym zakresie powyższe wykluczenie może nie dotyczyć użytkownika.
Kontrola eksportowa
Użytkownik zobowiązuje się do nieeksportowania z jakiegokolwiek miejsca jakiejkolwiek części Danych lub ich jakiegokolwiek bezpośredniego produktu z wyjątkiem sytuacji, gdy dzieje się to zgodnie z wszelkimi licencjami oraz w ramach wszelkich licencji i zezwoleń wymaganych na mocy właściwych praw eksportowych, przepisów i regulacji.
Ochrona własności intelektualnej
Właścicielem danych jest firma NAV2 lub jej dostawcy i są one chronione przez obowiązujące przepisy prawa autorskiego oraz inne przepisy i traktaty o ochronie praw autorskich. Dane są dostarczane wyłącznie w oparciu o licencję na użytkowanie, nie transakcję sprzedaży.
Całość Umowy
Niniejsze zasady i warunki stanowią całość umowy między firmą NAV2 (oraz jej licencjodawcami, w tym ich licencjodawcami i dostawcami) a użytkownikiem w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępują w całości wszelkie pisemne lub ustne umowy istniejące poprzednio między nami w odniesieniu do tego przedmiotu.
Prawo obowiązujące
Powyższe zasady i warunki będą podlegać prawom Chińskiej Republiki Ludowej z wyjątkiem (i) przepisów dotyczących konfliktu praw, lub (ii) Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej umów międzynarodowej sprzedaży towarów, która jest jednoznacznie wyłączona. Wszelkie spory wynikłe lub związane z Danymi dostarczonymi użytkownikowi na mocy niniejszej umowy zostaną przedłożone Międzynarodowej Komisji Arbitrażu Gospodarczego i Handlowego w Szanghaju.
Gracenote® Copyright
Dane dotyczące płyt CD oraz muzyki pochodzące z firmy Gracenote, Inc., copyright©
2000-2007 Gracenote. Oprogramowanie Gracenote, copyright © 2000-2007 Gracenote. Niniejszy produkt i usługa mogą być oparte na jednym lub więcej z następujących patentów USA: 5,987,525; 6,061,680; 6,154,773; 6,161,132; 6,230,192; 6,230,207; 6.240,459; 6,330,593 oraz innych patentach wydanych lub oczekujących. Niektóre usługi są dostarczane na zasadzie licencji przez Open Globe, Inc. do patentu USA: Patent 6,304,523.
Gracenote i CDDB to zastrzeżone nazwy handlowe firmy Gracenote. Logo i logotyp Gracenote oraz logo „Powered by Gracenote™” są znakami handlowymi firmy Gracenote.
Umowa licencyjna użytkownika końcowego (Umowa licencyjna EULA) z firmą Gracenote®
Niniejsze urządzenie zawiera oprogramowanie firmy Gracenote, Inc. zarejestrowanej pod adresem 2000 Powell Street Emeryville, Kalifornia 94608 („Gracenote”).
Oprogramowanie firmy Gracenote („Oprogramowanie Gracenote”) umożliwia niniejszemu urządzeniu identyfikację płyt i plików muzycznych oraz uzyskiwanie informacji związanych z muzyką, w tym dotyczących nazwy, wykonawcy, utworu, oraz informacji dotyczących tytułu („Dane Gracenote”) z serwerów pracujących w trybie online („Serwery Gracenote”), jak również wykonywanie innych funkcji. Użytkownik może korzystać z Danych Gracenote wyłącznie w ramach zamierzonych funkcji Użytkownika końcowego niniejszego urządzenia. Niniejsze urządzenie może zawierać treści będące własnością dostawców firmy Gracenote. W takim wypadku wszystkie ograniczenia określone tutaj w odniesieniu do Danych Gracenote będą obowiązywać również w odniesieniu do takich treści, a dostawcy takich treści będą mieć prawo do wszystkich określonych tutaj korzyści i ochrony przysługujących firmie Gracenote. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie treści uzyskanych z firmy Gracenote („Treści Gracenote”), Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote oraz Serwerów Gracenote wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie cedować, kopiować, przenosić ani przekazywać Treści Gracenote, Oprogramowania Gracenote lub jakichkolwiek Danych Gracenote (z wyjątkiem Etykiety powiązanej z plikiem muzycznym) żadnej stronie trzeciej. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ, ŻE NIE BĘDZIE WYKORZYSTYWAĆ TREŚCI GRACENOTE, DANYCH GRACENOTE, OPROGRAMOWANIA GRACENOTE ANI SERWERÓW GRACENOTE, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, KTÓRE ZOSTAŁY TU WYRAŹNIE DOZWOLONE.
Użytkownik wyraża zgodę na to, że jego niewyłączne licencje na korzystanie z Treści Gracenote, Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów Gracenote wygasną, jeśli pogwałci te ograniczenia. Jeśli licencje użytkownika wygasną, zobowiązuje się do zaprzestania jakiegokolwiek korzystania z Treści Gracenote, Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów Gracenote.
Ze swojej strony firma Gracenote zastrzega sobie wszystkie prawa do Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote, Serwerów Gracenote i Treści Gracenote, w tym wszystkie prawa własności. Firma Gracenote nie będzie również w żadnym wypadku zobowiązana do uiszczania użytkownikowi jakichkolwiek opłat za jakiekolwiek dostarczane przez użytkownika informacje, w tym jakiekolwiek materiały objęte prawem autorskim lub informacje dotyczące plików muzycznych. Użytkownik wyraża zgodę, że firma Gracenote może na mocy niniejszej umowy egzekwować swoje odpowiednie prawa względem niego, zbiorczo lub indywidualnie, bezpośrednio w imieniu każdej z firm.
Firma Gracenote korzysta z niepowtarzalnego identyfikatora do śledzenia zapytań dla celów statystycznych. Przyznawany losowo identyfikator numeryczny służy do umożliwienia firmie Gracenote policzenia zapytań bez zdobywania jakichkolwiek informacji na temat użytkownika. Więcej informacji dotyczących Polityki prywatności firmy Gracenote znajduje się na stronie internetowej www.gracenote.com.
OPROGRAMOWANIE GRACENOTE, KAŻDY ELEMENT DANYCH GRACENOTE ORAZ TREŚCI GRACENOTE SĄ CI UDOSTĘPNIANE NA ZASADZIE LICENCJI „W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ”. FIRMA GRACENOTE NIE UDZIELA RÓWNIEŻ ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI JAKICHKOLWIEK DANYCH GRACENOTE POCHODZĄCYCH Z SERWERÓW GRACENOTE LUB TREŚCI GRACENOTE. FIRMA GRACENOTE ZASTRZEGA SOBIE ZBIORCZO I INDYWIDUALNIE PRAWO DO USUWANIA DANYCH I/LUB TREŚCI Z ODPOWIEDNICH SERWERÓW FIRM LUB, W PRZYPADKU FIRMY GRACENOTE, ZMIANY KATEGORII DANYCH Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, KTÓRY FIRMA GRACENOTE UZNA ZA WYSTARCZAJĄCY. NIE SĄ UDZIELANE ŻADNE GWARANCJE, ŻE TREŚCI GRACENOTE LUB OPROGRAMOWANIE GRACENOTE LUB SERWERY GRACENOTE BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW, LUB ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA GRACENOTE LUB SERWERÓW GRACENOTE BĘDZIE NIEPRZERWANE. FIRMA GRACENOTE NIE JEST ZOBOWIĄZANA DO DOSTARCZANIA UŻYTKOWNIKOWI JAKICHKOLWIEK UDOSKONALONYCH LUB DODATKOWYCH TYPÓW DANYCH, KTÓRE GRACENOTE MOŻE ZECHCIEĆ DOSTARCZAĆ W PRZYSZŁOŚCI, I MOŻE ZREZYGNOWAĆ ZE ŚWIADCZENIA SWOICH USŁUG ONLINE W DOWOLNYM MOMENCIE. FIRMA GRACENOTE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM M.IN. DOROZUMIANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, UŻYTECZNOŚCI DLA OKREŚLONYCH CELÓW, TYTUŁU WŁASNOŚCI ORAZ NIENARUSZENIA PRAW. FIRMA GRACENOTE NIE GWARANTUJE RÓWNIEŻ WYNIKÓW UZYSKANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W RAMACH KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA GRACENOTE LUB JAKICHKOLWIEK SERWERÓW GRACENOTE. FIRMA GRACENOTE NIE BĘDZIE POD ŻADNYM POZOREM PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, ANI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY ZYSKÓW LUB DOCHODÓW POWSTAŁE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY. © Gracenote 2007.
Terytorium Tajwanu
Zgodnie ze „Specyfikacjami technicznymi urządzeń radiowych o niskiej mocy” sformułowanymi przez Krajową Komisję ds. Komunikacji w ramach Izby Wykonawczej: 3.8.2. W przypadku urządzeń radiowych o niskiej mocy, które uzyskały certyfikat weryfikacji, firma ani użytkownik nie może bez autoryzacji zmieniać częstotliwości ani zwiększać mocy lub zmieniać charakterystyk i funkcji pierwotnej konstrukcji.
Korzystanie z urządzeń radiowych o niskiej mocy nie może wpływać na bezpieczeństwo lotu ani zakłócać legalnej komunikacji: gdy system wykryje zakłócenia, należy natychmiast zaprzestać korzystania z niego do czasu, gdy zakłócenia ustąpią.
Wspomniana wcześniej legalna komunikacja dotyczy komunikacji bezprzewodowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu telekomunikacją. Urządzenia radiowe o niskiej mocy muszą być odporne na zakłócenia pochodzące z legalnej komunikacji lub przemysłowych, naukowych i medycznych urządzeń elektrycznych emitujących fale radiowe.
SUNA TRAFFIC CHANNEL – ZASADY I WARUNKI
Aktywując, korzystając i/lub uzyskując dostęp do usług SUNA Traffic Channel, SUNA Predictive lub innych treści bądź materiałów dostarczanych przez firmę Intelematics (określanych łącznie jako Produkty i/lub usługi SUNA), użytkownik musi wyrazić zgodę na określone zasady i warunki użytkowania. Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie zasad i warunków dotyczących użytkownika. Pełne zasady i warunki korzystania z Produktów i/lub usług SUNA zawiera:

Strona internetowa  
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/  

1. Wyrażenie zgody
Korzystanie z Produktów i/lub usług SUNA będzie równoznaczne z zaakceptowaniem i wyrażeniem przez użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w całości na stronie:

Strona internetowa  
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/  

2. Własność intelektualna
Produkty i/lub usługi SUNA służą do użytku osobistego. Nie wolno nagrywać lub przesyłać treści, ani wykorzystywać treści w połączeniu z jakimikolwiek innymi informacjami o ruchu drogowym lub usługami nawigacji po trasie lub w urządzeniu niezatwierdzonym przez firmę Intelematics. Użytkownik nie uzyskuje żadnego prawa własności w zakresie jakichkolwiek Praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich) w odniesieniu do danych wykorzystywanych do dostarczania Produktów i/lub usług SUNA.
3. Właściwe użytkowanie
Produkty i/lub usługi SUNA służą jako pomoc podczas indywidualnych podróży i do ich planowania, i nie zapewniają wyczerpujących lub dokładnych informacji we wszystkich okolicznościach. Mogą zdarzać się dodatkowe opóźnienia wynikające z korzystania z Produktów i/lub usług SUNA. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługa ta nie jest przeznaczona ani odpowiednia do wykorzystywania w sytuacji, gdy czas przybycia na miejsce lub wskazówki dotyczące jazdy mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub osobiste.
4. Korzystanie z Produktów i usług SUNA podczas jazdy
Użytkownik oraz inni upoważnieni kierowcy pojazdu, w którym Produkty i/lub usługi SUNA są dostępne bądź zainstalowane i aktywne, są zawsze odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i zasad bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Użytkownik zobowiązuje się zwłaszcza do aktywnego korzystania z Produktów i/lub usług SUNA wyłącznie wówczas, gdy pojazd jest nieruchomy, i gdy jest to bezpieczne.
5. Ciągłość i odbiór usługi SUNA Traffic Channel
Dołożymy wszelkich starań, aby świadczyć usługę SUNA Traffic Channel przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Usługa SUNA Traffic Channel może czasami być niedostępna z przyczyn technicznych lub na czas planowanych konserwacji. Dołożymy starań, aby prace konserwacyjne przeprowadzać w porach mniejszego natężenia ruchu. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania Produktów i/lub usług SUNA w dowolnej chwili.
Nie możemy również zagwarantować nieprzerwanego odbioru sygnału RDS-TMC usługi SUNA Traffic Channel w jakiejkolwiek konkretnej lokalizacji.
6. Ograniczenie odpowiedzialności
Ani firma Intelematics (ani jej dostawcy ani też producent urządzenia użytkownika („Dostawcy”)) nie ponoszą wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub powstałe w inny sposób wskutek użytkowania lub niemożności użytkowania Produktów i/lub usług SUNA, nawet wówczas, gdy firma Intelematics lub Dostawca zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że ani firma Intelematics ani żaden Dostawca nie udzielają żadnych rękojmi ani jakichkolwiek gwarancji dotyczących dostępności, dokładności lub kompletności Produktów i/lub usług SUNA, oraz że w zakresie, który jest zgodny z prawem, zarówno firma Intelematics oraz każdy z Dostawców wykluczają wszelkie gwarancje, które w przeciwnym razie mogłyby być dorozumiane na podstawie jakichkolwiek przepisów stanowych lub federalnych, w odniesieniu do Produktów i/lub usług SUNA.
7. Uwaga
Niniejsza instrukcja została przygotowana z najwyższą sumiennością. Stały rozwój produktów może oznaczać, że niektóre informacje nie są w pełni aktualne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podlegają zmianom bez powiadomienia.