OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie korzystaj z gniazdka ściennego nieposiadającego uziemienia. Gniazdko ścienne musi być w dobrym stanie i być zgodne z aktualnymi lokalnymi przepisami. Zleć kontrolę gniazdka ściennego wykwalifikowanemu elektrykowi, jeśli podejrzewasz, że gniazdko nie jest prawidłowo uziemione. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Zalecamy, by montaż gniazdek elektrycznych, które mają być wykorzystywane z wyposażeniem do ładowania, był przeprowadzany przez licencjonowanego, wykwalifikowanego elektryka. Instalacje muszą być zgodne z wszystkimi lokalnymi przepisami. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować obrażenia lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  NIE UPUŚĆ skrzynki kontrolnej ani złączki.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  NIE używaj, jeśli urządzenie było przechowywane poza wskazanym zakresem temperatur.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie próbuj naprawiać wyposażenia do ładowania. Skontaktuj się z lokalnym Dealerem, aby uzyskać pomoc.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia umieszczone na wyposażeniu do ładowania przed jego pierwszym użyciem.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Przed użyciem wyposażenia do ładowania przeczytaj wszystkie instrukcje zawarte w niniejszej publikacji.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie stosuj wyposażenia do ładowania z przedłużaczem, listwą przeciwprzepięciową, wyłącznikiem czasowym lub innym adapterem. Niezastosowanie się do tej instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Wtyczka ścienna musi być ściśle dopasowana do gniazdka. Jeśli połączenie jest luźne, zużyte lub gniazdko elektryczne jest uszkodzone, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi wymianę gniazdka. Używanie wyposażenia do ładowania w zużytym gniazdku może spowodować oparzenia, uszkodzenie mienia i zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Całkowicie wsuń wtyczkę do gniazdka ściennego. Niezastosowanie się do tej instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Dzieci znajdujące się w pobliżu wyposażenia do ładowania podłączonego do sieci elektrycznej powinny być pod nadzorem osoby dorosłej.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie wkładaj palców do elektrycznej złączki ładowania. Niezastosowanie się do tej instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Niniejsze wyposażenie obejmuje części, które powodują występowanie łuków lub iskier. Nie narażaj na działanie oparów łatwopalnych. Umieść to wyposażenie co najmniej 450 mm nad podłogą.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie podłączaj ani nie odłączaj żadnego podłączanego elementu wyposażenia do ładowania, gdy jest w użyciu lub ładuje pojazd. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie wyposażenia do ładowania.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie korzystaj z wyposażenia do ładowania w temperaturach wykraczających poza jego zakres roboczy wynoszący od -30 °C do 50 °C.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Wyposażenie do ładowania przechowuj w czystym, suchym miejscu w zakresie temperatur od -30 °C do 85 °C.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie podłączaj wyposażenia do ładowania do gniazdka elektrycznego zanurzonego w wodzie lub pokrytego śniegiem.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie korzystaj z wyposażenia do ładowania w ulewnym deszczu, podczas silnych opadów śniegu lub burzy z wyładowaniami elektrycznymi.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie dopuść do zanurzenia wyposażenia do ładowania w wodzie lub innych płynach. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować pożar, porażenie prądem, poważne obrażenia lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Podczas korzystania z wyposażenia do ładowania zawsze unikaj wilgoci, wody, śniegu i ciał obcych.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie wymieniaj wtyczki złącza. We wtyczce znajdują się krytyczne zabezpieczenia, a wyposażenie do ładowania nie będzie działać, jeśli wtyczka zostanie wymieniona. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem, obrażenia ciała, śmierć lub pożar.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Wyposażenie do ładowania nie zawiera żadnych części, które mogłyby być modyfikowane lub naprawiane przez użytkownika. Jeśli wtyczka wyposażenia do ładowania nie pasuje prawidłowo do gniazdka ściennego, zleć zamontowanie prawidłowego gniazdka ściennego wykwalifikowanemu elektrykowi. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Wysokie napięcie występuje w obudowie licznika elektrycznego i panelu serwisowym dystrybucji energii. Kontakt z wysokim napięciem może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Przed każdym użyciem sprawdź wzrokowo wyposażenie do ładowania. Nie korzystaj z wyposażenia do ładowania, jeśli jest uszkodzone.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Wyposażenie do ładowania przechowuj w pomieszczeniu, gdy nie jest używane. Po użyciu przechowuj skrzynkę kontrolną na wieszaku lub przechowuj całe wyposażenie do ładowania w torbie, aby zapobiec uszkodzeniu wyposażenia do ładowania i obrażeniom ciała.

Twój pojazd został dostarczony z uniwersalnym przewodem do ładowania w domu, wyposażonym w złącze o niskiej mocy oraz złącze o wysokiej mocy do stosowania z gniazdkami elektrycznymi 230 V. Typ złącza zależy od rynku.

Typ specyfikacji   Wartość specyfikacji  
Model ładowarki   IEC  
Napięcie   230 VAC  
Maksymalne natężenie prądu   32 A maksymalne ciągłe  
Częstotliwość   50 Hz  
Pobór mocy w stanie bezczynności   < 2 W  
Pobór mocy podczas ładowania   < 4 W  
Długość przewodu   6,1 m  
Masa   4,2 kg  
Temperatura pracy   -30 °C do 50 °C  
Temperatura przechowywania   -30 °C do 85 °C  
Środowiskowa CCID   IP67  
Wentylacja   Niewymagana  
Maksymalna wysokość nad poziomem morza   4000 m  

Image Shown Without Description
AZłącze.
BZłączka.
CSkrzynka kontrolna.
Uniwersalny przewód do ładowania w domu znajduje się w tylnym bagażniku, pod podłogą przestrzeni bagażowej i umożliwia ładowanie akumulatora pojazdu za pomocą standardowego domowego gniazdka elektrycznego.
Najpierw należy podłączyć złącze do skrzynki kontrolnej. Następnie podłącz złącze do domowego gniazdka elektrycznego, a potem podłącz do portu ładowania pojazdu.
Lampka kontrolna zasilania zapala się na niebiesko, gdy złącze jest prawidłowo podłączone do skrzynki kontrolnej i do specjalnego gniazdka ściennego.
Wskazówka:   Aby podłączyć złącze, mocno chwyć złącze za przewód lub wtyczkę i wciśnij od skrzynki kontrolnej, aż da się słyszeć trzask. Upewnij się, że złącze jest całkowicie wciśnięte i wyrównane względem skrzynki kontrolnej przed podłączeniem do gniazdka. Nieprawidłowe podłączenie może powodować wydłużenie sesji ładowania lub usterki.
Wskazówka:   Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji dostarczonymi z ładowarką.
Wskazówka:   Zalecamy korzystanie z dostarczonych wtyczek i złączy.
Wskazówka:   Stosuj prawidłowe złącze dla danego kraju, w którym ładujesz pojazd.
Wskazówka:   Jeśli nie będziesz korzystać z oddzielnego obwodu, może dojść do wyzwolenia wyłącznika instalacyjnego. Jeśli oddzielny obwód nie jest dostępny, skontaktuj się z licencjonowanym profesjonalnym elektrykiem w sprawie zamontowania specjalnego gniazdka.
Wskazówka:   Jeśli nie ma uziemienia, uniwersalny przewód do ładowania w domu nie będzie ładować pojazdu i zasygnalizuje usterkę.
Wskazówka:   Podłącz złącze uniwersalnego przewodu do ładowania w domu bezpośrednio do gniazdka ściennego. Nie podłączaj uniwersalnego przewodu do ładowania w domu do żadnego rodzaju przedłużacza.
Wskazówka:   Jeśli do zamocowania wyposażenia do ładowania nie jest używany wspornik ścienny, podłączaj wyposażenie do ładowania do gniazdka znajdującego się bliżej podłoża.
Typy złączy ładowania
Image Shown Without Description
Wielka Brytania, Irlandia
Image Shown Without Description
Bez kolorowej opaski: Austria, Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Węgry, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja
Niebieska opaska: Finlandia, Francja
Pomarańczowa opaska: Norwegia
Image Shown Without Description
Szwajcaria
Image Shown Without Description
Włochy
Image Shown Without Description
Dania
Image Shown Without Description
Bez kolorowej opaski: Wielka Brytania, Irlandia
Niebieska opaska: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria
Pomarańczowa opaska: Norwegia
Poznanie lampek kontrolnych uniwersalnego przewodu do ładowania w domu
Image Shown Without Description
APomarańczowa lampka kontrolna usterki.
BNiebieska lampka kontrolna stanu.
CCzerwona lampka kontrolna problemu.

Typ lampek kontrolnych uniwersalnego przewodu do ładowania w domu   Opis lampki kontrolnej  
POMARAŃCZOWA   Pomarańczowa lampka kontrolna usterki zapala się, aby zasygnalizować, że ładowarka uruchamia się ponownie po wystąpieniu błędu.  
NIEBIESKA   Po podłączeniu do gniazdka ściennego niebieska lampka kontrolna zapala się, aby zasygnalizować, że ładowarka jest gotowa do użycia.  
CZERWONA   Czerwona lampka kontrolna zapala się, gdy ładowarka wykryje błąd. Jeżeli czerwona lampka kontrolna świeci się, ładowarka nie doprowadza zasilania do pojazdu. Należy skorygować błąd, zanim będzie można rozpocząć lub kontynuować cykl ładowania.  

Wskazówka:   Zaraz po podłączeniu do gniazdka ściennego lampki kontrolne: pomarańczowa, niebieska i czerwona błysną raz. Następnie niebieska lampka kontrolna zapali się, po czym czerwona lampka kontrolna błyśnie. Następnie niebieska lampka kontrolna zgaśnie i zapali się ponownie. Ten cykl nastąpi dwukrotnie, jeśli używane jest inne złącze niż podczas poprzedniego ładowania.

POMARAŃCZOWA   NIEBIESKA   CZERWONA   TRYB   WYMAGANE CZYNNOŚCI  
WYŁĄCZONA   WYŁĄCZONA   WYŁĄCZONA   NIEZASILANY;   Uniwersalny przewód do ładowania w domu nie jest zasilany.   Upewnij się, że gniazdko jest sprawne a wyłącznik instalacyjny jest w położeniu WŁĄCZONY, lub spróbuj skorzystać z innego gniazdka. Upewnij się, że złącze jest całkowicie podłączone do uniwersalnego przewodu do ładowania w domu. Upewnij się, że wtyczka nie jest poważnie uszkodzona. Jeśli błąd nie ustępuje, skontaktuj się z nami.  
WYŁĄCZONA   PULSUJE   WYŁĄCZONA   ŁADOWANIE;   Uniwersalny przewód do ładowania w domu ładuje pojazd.   Nie są wymagane żadne działania.  
WYŁĄCZONA   WŁĄCZONA   WYŁĄCZONA   TRYB GOTOWOŚCI;   Uniwersalny przewód do ładowania w domu jest zasilany i gotowy do ładowania. Obecnie uniwersalny przewód do ładowania w domu nie ładuje pojazdu.   Jeśli spodziewasz się, że uniwersalny przewód do ładowania w domu powinien ładować pojazd, upewnij się, że złączka pojazdu jest prawidłowo podłączona do pojazdu. Sprawdź i dostosuj swoje preferencje czasu ładowania na ekranie wyświetlacza. Jeżeli pojazd nadal się nie ładuje, skontaktuj się z nami.  
WŁĄCZONA   WŁĄCZONA   WŁĄCZONA   URUCHAMIA SIĘ PONOWNIE;   Uniwersalny przewód do ładowania w domu przywraca działanie po wystąpieniu błędu.   Poczekaj, aż uniwersalny przewód do ładowania w domu powróci do trybu gotowości. Jeżeli uniwersalny przewód do ładowania w domu przełącza się przez ponad 2-3 minuty, odłącz złączkę pojazdu. Odłącz i ponownie podłącz złącze. Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z nami.  
WŁĄCZONA   PULSUJE   WYŁĄCZONA   ŁADOWANIE OGRANICZONE;   Uniwersalny przewód do ładowania w domu ładuje ze zmniejszoną prędkością ze względu na przegrzewanie się.   Upewnij się, że złącze i skrzynka kontrolna są prawidłowo podłączone. Odłącz i ponownie podłącz złącze. Jeśli uniwersalny przewód do ładowania w domu jest ciepły lub znajduje się w gorącym miejscu, spróbuj przeprowadzić ładowanie w chłodniejszym miejscu. Spróbuj skorzystać z innego gniazdka. Spróbuj użyć innego złącza, jeśli jest dostępne. Jeśli błąd nie ustępuje, skontaktuj się z nami.  
1 BŁYŚNIĘCIE   PULSUJE   WYŁĄCZONA   ŁADOWANIE OGRANICZONE, WTYCZKA PRĄDU PRZEMIENNEGO LUB GNIAZDKO ŚCIENNE;   Uniwersalny przewód do ładowania w domu ładuje ze zmniejszoną prędkością ze względu na przegrzewanie się złącza lub gniazdka ściennego.   Upewnij się, że złącze i skrzynka kontrolna są prawidłowo podłączone. Odłącz i ponownie podłącz złącze. Jeśli uniwersalny przewód do ładowania w domu jest ciepły lub znajduje się w gorącym miejscu, spróbuj przeprowadzić ładowanie w chłodniejszym miejscu. Spróbuj skorzystać z innego gniazdka. Spróbuj użyć innego złącza, jeśli jest dostępne. Jeśli błąd nie ustępuje, skontaktuj się z nami.  
WŁĄCZONA   WYŁĄCZONA   WYŁĄCZONA   USUWANIE USTEREK PRZEZ UŻYTKOWNIKA;   Uniwersalny przewód do ładowania w domu wykrył usterkę, która wymaga wykonania procedury usuwania usterek.   Upewnij się, że złącze i skrzynka kontrolna są prawidłowo podłączone. Odłącz i ponownie podłącz złącze. Jeśli uniwersalny przewód do ładowania w domu jest ciepły lub znajduje się w gorącym miejscu, spróbuj przeprowadzić ładowanie w chłodniejszym miejscu. Spróbuj skorzystać z innego gniazdka. Spróbuj użyć innego złącza, jeśli jest dostępne. Jeśli błąd nie ustępuje, skontaktuj się z nami.  
WYŁĄCZONA   WYŁĄCZONA   WŁĄCZONA   NIEUSUWALNA USTERKA;   W uniwersalnym przewodzie do ładowania w domu występuje wewnętrzna usterka, której nie można usunąć.   Spróbuj użyć innego złącza, jeśli jest dostępne. Jeśli błąd nie ustępuje, skontaktuj się z nami.  
WYŁĄCZONA   WYŁĄCZONA   1 BŁYŚNIĘCIE   NIEUSUWALNA USTERKA;   W złączu występuje wewnętrzna usterka, której nie można usunąć.   Spróbuj skorzystać z innego złącza, jeśli jest dostępne. Jeśli nie, skontaktuj się z nami w celu uzyskania zamiennika. Jeśli gwarancja upłynęła, możesz zamówić zamiennik u swojego Dealera firmy Ford.  
WYŁĄCZONA   WYŁĄCZONA   PULSUJE   UPŁYW PRĄDU;   Występuje upływ prądu elektrycznego potencjalnie niebezpieczną ścieżką.   Potencjalne ryzyko porażenia prądem – niezwłocznie wyłącz wyłącznik instalacyjny gniazdka elektrycznego w domu. Przerwij użytkowanie. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania zamiennika.  

Wskazówka:   W przypadku podłączania do nieznanego gniazda ściennego, pozostań przy ładującym się pojeździe przez kilka minut przed pozostawieniem go bez dozoru. Jeżeli pojazd nie ładuje się, zapali się czerwona lampka kontrolna. Urządzenie wyłączy się, jeśli zadziała wyłącznik instalacyjny lub wyłącznik różnicowoprądowy (GFCI) infrastruktury. Status ładowania pojazdu można sprawdzić zdalnie, za pośrednictwem aplikacji Ford Pass.
Automatyczne ponowne uruchomienie uniwersalnego przewodu do ładowania w domu
Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia pomaga zapewnić, że Twój pojazd będzie naładowany i gotowy do użycia zawsze, gdy będzie potrzebny. Ładowanie może zostać przerwane, jeśli zostaną wykryte błędy. Ładowanie zostaje wznowione, gdy błąd nie jest już wykrywany. Czerwona lampka kontrolna świeci się podczas występowania błędu.
Wyjątkiem od natychmiastowego automatycznego ponownego uruchomienia jest sytuacja, gdy przerwa jest spowodowana zadziałaniem wyłącznika różnicowoprądowego (GFCI) ładowarki. Ładowarka podejmie próbę ponownego uruchomienia 15 minut po zdarzeniu (GFCI). Po czwartej próbie ponownego uruchomienia ładowarka wyłącza się, a czerwona lampka kontrolna pozostaje włączona.
Jeśli usterka nie ustępuje, nie kontynuuj prób naładowania pojazdu. Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA I PRZECHOWYWANIA
Pamiętaj, by zwinąć uniwersalny przewód do ładowania w domu po ładowaniu. Gdy nie jest używany, przechowuj uniwersalny przewód do ładowania w domu w dostarczonej z nim torbie do przechowywania.
Po zakończeniu ładowania umieść uniwersalny przewód do ładowania w domu z powrotem w tylnym bagażniku, pod podłogą przestrzeni bagażowej.
Wskazówka:   Nie trzymaj uniwersalnego przewodu do ładowania w domu za przewód zasilający. Trzymaj cały zespół i ostrożnie umieść z powrotem w torbie do przechowywania.
Wskazówka:   Aby odłączyć złącze, mocno chwyć złącze za przewód lub wtyczkę i odciągnij od skrzynki kontrolnej.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI
Nie stosuj środków czyszczących ani rozpuszczalników, gdyż może to spowodować uszkodzenie uniwersalnego przewodu do ładowania w domu. Nie naprężaj przewodów ładowarki. Jeśli urządzenie przegrzewa się, zabierz uniwersalny przewód do ładowania w domu z miejsca, gdzie może być narażony na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego.
FUNKCJE ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO
Ładowarka posiada następujące zabezpieczenia w celu ochrony przed porażeniem prądem:
  • Kontrola uziemienia roboczego: ładowarka stale sprawdza obecność połączenia do uziemienia roboczego. Jeżeli uziemienie robocze ulegnie awarii, zapali się czerwona lampka kontrolna ładowarki, a doprowadzanie zasilania do pojazdu zostanie odłączone.
  • Czujnik przegrzania: moduł ładowarki wykrywa nieprawidłowości temperatury i zmniejsza natężenie prądu ładowania lub wyłącza urządzenie w razie potrzeby.
  • Zabezpieczenie GFCI: ładowarka jest wyposażona w układ wyłącznika różnicowoprądowego (GFCI) chroniący przed porażeniem prądem. Jeżeli moduł ładowarki wykryje usterkę uziemienia na wyjściu, wyłącza doprowadzanie zasilania do przewodu wyjściowego i zapala czerwoną lampkę kontrolną.
  • Izolacja: moduł ładowarki, złącze, przewód i złączka ładowania są w pełni izolowane, nie ma żadnych odsłoniętych części pod napięciem, co zapewnia ochronę przed porażeniem prądem.
  • Nieumyślne odłączenie: złączka ładowania jest tak zaprojektowana, aby zminimalizować ryzyko nieumyślnego odłączenia. Przewód kontrolny sygnału w kablu i złączce ładowania eliminuje ryzyko porażenia prądem, gdy urządzenie nie jest podłączone do pojazdu lub gdy dojdzie do nieumyślnego odłączenia podczas ładowania. Odłączenie podczas ładowania jest bezpieczne.