Image Shown Without Description  Możesz tak zaplanować ładowanie, by skorzystać z niższych stawek za energię elektryczną poza godzinami szczytu, jeśli u dostawcy energii elektrycznej wykupiłeś plan taryfowy zależny od czasu użytkowania. Możesz również ustawić górny limit poziomu naładowania akumulatora i porę wyjazdu oraz temperaturę w kabinie, aby pojazd był gotowy do drogi razem z Tobą.
Planowane ładowanie można ustawić na wyświetlaczu pojazdu lub w aplikacji FordPass.
Aby wyświetlić ustawienia ładowania:
Image Shown Without Description  Otwórz menu pojazdu na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij Ustawienia na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij Ładowanie.
Ekran ustawień ładowania
Image Shown Without Description
AStatus ładowania.
BIkona statusu ładowania.
CStan naładowania akumulatora wysokonapięciowego.
DSzacunkowy zasięg pojazdu.
EInformacja o czasie ładowania.
FPreferencje dotyczące lokalizacji ładowania.
GPreferencje dotyczące wyjazdu i komfortu.
Status ładowania
Pokazuje aktualny stan układu ładowania.

Status ładowania   Wymagane czynności  
Będzie ładować się po podłączeniu do sieci   Pojazd jest odłączony od sieci i rozpocznie ładowanie po podłączeniu.  
Będzie czekać na preferowany czas ładowania   Pojazd jest odłączony od sieci i znajduje się w określonej lokalizacji z włączonymi preferencjami czasu ładowania. Według harmonogramu ładowanie rozpocznie się o wyświetlonej porze, zgodnie z Twoimi ustawieniami. Musisz podłączyć pojazd do sieci przed pokazanym czasem rozpoczęcia, aby pojazd rozpoczął ładowanie o tej godzinie.  
Oczekuje na preferowany czas ładowania   Pojazd jest podłączony do sieci i znajduje się w określonej lokalizacji z włączonymi preferencjami czasu ładowania. Ładowanie rozpocznie się o wyświetlonej porze, zgodnie z Twoimi ustawieniami czasu ładowania.  
Ładowanie przerwane   Pojazd jest podłączony do sieci, a ładowanie zostało przerwane za pośrednictwem aplikacji FordPass.  
Ładowanie   Pojazd jest podłączony do sieci i ładuje się.  
Szybkie ładowanie   Pojazd jest podłączony do stacji szybkiego ładowania prądem stałym i się ładuje.  
Naładowany   Pojazd zakończył ładowanie do maksymalnego ustawienia limitu naładowania.  
Ładowanie akumulatora 12 V   Pojazd jest podłączony do sieci i ładuje akumulator 12 V.  
Klimatyzowanie kabiny   Pojazd jest podłączony do sieci, a układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji działa zgodnie z ustawieniami wyjazdu i komfortu.  
Klimatyzowanie akumulatora   Pojazd jest podłączony do sieci i klimatyzuje akumulator wysokonapięciowy.  
Usterka ładowania pojazdu   Pojazd jest podłączony i wystąpiła usterka układu ładowania pojazdu. Odłącz i ponownie podłącz do sieci. Jeśli usterka jest nadal obecna, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem certyfikowanym do obsługi pojazdów elektrycznych.  
Usterka stacji ładowania   Pojazd jest podłączony i została wykryta usterka stacji ładowania lub przewodu ładowania. Sprawdź przewód ładowania i stację ładowania lub źródło zasilania.  
Stacja ładowania niewykryta   Złączka ładowania została podłączona do pojazdu, ale nie ma połączenia ze źródłem zasilania.  
Działanie stacji ładowania wstrzymane   Pojazd jest podłączony a ładowanie zostało wstrzymane w stacji ładowania.  

Informacja o czasie ładowania
Podczas ładowania wyświetlany jest czas rozpoczęcia i szacunkowy czas zakończenia. Podczas szybkiego ładowania czas zakończenia jest zastępowany szacunkowym czasem osiągnięcia 80% poziomu naładowania do czasu osiągnięcia 80% poziomu naładowania, następnie wyświetlany jest szacunkowy czas osiągnięcia 100% poziomu naładowania.
Gdy Twój pojazd znajduje się w zapisanej lokalizacji ładowania i nie jest podłączony do sieci, czas rozpoczęcia i czas zakończenia jest wyświetlany na podstawie znanej infrastruktury ładowania.
Wskazówka:   Informacja o czasie ładowania jest wartością szacunkową. Pewne warunki mogą powodować wydłużenie czasu ładowania.   Patrz   Ładowanie pojazdu
Stan naładowania akumulatora wysokonapięciowego
Wyświetla pozostały poziom procentowy naładowania, gdzie 100% oznacza całkowitą ilość energii, jaką można uzyskać z zewnętrznego źródła ładowania.
Szacunkowy zasięg pojazdu
Wyświetla przybliżoną odległość, jaką Twój pojazd może pokonać przy obecnym poziomie naładowania akumulatora wysokonapięciowego.   Patrz   Wyświetlacz zasięgu pojazdu
Ikony statusu ładowania
Wyświetlane, gdy pojazd jest podłączony do sieci.
Image Shown Without Description  Nie ładuje się z powodu usterki.Image Shown Without Description  Obecnie nie ładuje się.
Image Shown Without Description  Ładowanie.Image Shown Without Description  Oczekuje na ładowanie zgodnie z ustawieniami czasu ładowania.
Lokalizacje ładowania
Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk edycji, aby ustawić preferowane czasy ładowania dla określonej lokalizacji ładowania.
Pojazd będzie ustalał priorytety ładownia na podstawie preferowanych przez Ciebie ustawień czasu. Możesz ustawić dwa preferowane okna czasowe ładowania dla dni powszednich i dwa dla weekendów. Funkcja ta umożliwia skorzystanie z planów taryfowych za energię elektryczną, które oferują niższe stawki w określonych porach dnia. Skontaktuj się ze swoim dostawcą energii elektrycznej, aby dowiedzieć się, jakie plany są dostępne.
Wskazówka:   Pojazd będzie ładowany w preferowanych przez Ciebie oknach czasowych. Ładowanie poza tymi oknami czasowymi jest przeprowadzane jedynie wówczas, gdy potrzebny jest dodatkowy czas ładowania w celu osiągnięcia maksymalnego poziomu naładowania ustawionego dla tej lokalizacji do czasu Twojego następnego wyjazdu. W takim wypadku pojazd zazwyczaj rozpocznie ładowanie natychmiast po podłączeniu do sieci.
Wskazówka:   Dostęp do tej funkcji można uzyskać również za pośrednictwem aplikacji FordPass.
Wyjazd i komfort
Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk edycji ustawień wyjazdu i komfortu.
Ustawienie pór wyjazdu umożliwia Ci kontrolowanie harmonogramów ładowania i ogrzanie lub schłodzenie kabiny pojazdu i akumulatora wysokonapięciowego, gdy będzie podłączony do sieci, aby pojazd był gotowy do jazdy razem z Tobą. Dzięki ustawieniu pory wyjazdu pojazd może korzystać z Twoich ustawień czasu ładowania w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej, ale nadal traktować priorytetowo ukończenie ładowania przed Twoim planowanym wyjazdem. Podgląd kalendarza umożliwia zaprogramowanie dwóch pór wyjazdu dziennie dla każdego dnia w tygodniu.
Wskazówka:   Dzięki korzystaniu przed wyjazdem z energii pochodzącej ze źródła ładowania można zarządzać temperaturą akumulatora w celu uzyskania najlepszej wydajności jazdy i potrzeba będzie mniej energii do ogrzewania lub chłodzenia kabiny na początku podróży. Pomaga to w maksymalnym wydłużeniu zasięgu pojazdu.
Wskazówka:   Dostęp do tej funkcji można uzyskać również za pośrednictwem aplikacji FordPass.
Po ustawieniu lokalizacji ładowania oraz wyjazdu i komfortu na ekranie ustawień ładowania wyświetlane są dodatkowe informacje i ustawienia.
Image Shown Without Description
ANazwa lokalizacji ładowania.
BPora następnego wyjazdu i temperatura w kabinie.
CWłącznik/wyłącznik lokalizacji ładowania.
DWłącznik/wyłącznik wyjazdu i komfortu.
Nazwa lokalizacji ładowania
Wyświetla się, gdy pojazd znajduje się w zapisanej lokalizacji ładowania.
Pora następnego wyjazdu i poziom komfortu w kabinie
Wyświetla porę następnego wyjazdu i powiązanie z nią ustawienie komfortu w kabinie.
Włącznik/wyłącznik lokalizacji ładowania
Ten przełącznik jest widoczny, gdy pojazd znajduje się w zapisanej lokalizacji ładowania. Użyj tego przełącznika, aby wyłączyć lub włączyć ustawienia tylko dla tej lokalizacji. Wyłączenie ustawień dla danej lokalizacji nie powoduje ich wykasowania, jednak musisz je ponownie włączyć, aby były aktywne.
Włącznik/wyłącznik wyjazdu i komfortu
Ten przełącznik jest widoczny, gdy masz ustawioną co najmniej jedną porę wyjazdu. Użyj tego przełącznika, aby wyłączyć lub włączyć wszystkie pory wyjazdu. Wyłączenie ustawień wyjazdu i komfortu nie powoduje ich wykasowania, jednak musisz je ponownie włączyć, aby były aktywne.
Ustawianie lokalizacji ładowania
Wykonaj poniższe czynności, aby ustawić preferowany czas i poziom naładowania dla danej lokalizacji ładowania.
Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk edycji lokalizacji ładowania na ekranie ustawień ładowania.
  1. Wybierz adres z listy ostatnich lokalizacji ładowania. Jeżeli nie są wymienione wcześniej zapisane lokalizacje ładowania, należy najpierw wybrać opcję Dodaj nową lokalizację. Można również edytować ustawienia poprzednio zapisanych lokalizacji.
  1. Potwierdź, czy jest to lokalizacja, którą chcesz zapisać, za pomocą widoku mapy. W razie potrzeby dokonaj edycji nazwy lokalizacji i ustaw maksymalny poziom naładowania. Naciśnij polecenie Dalej.
Wskazówka:   Ładowanie zakończy się po osiągnięciu ustawionego maksymalnego poziomu naładowania.
Image Shown Without Description
  1. Ustaw preferowane czasy ładowania dla dnia powszedniego i/lub weekendu, naciskając i przeciągając wzdłuż 24-godzinnego koła czasowego. Można ustawić maksymalnie dwa bloki czasowe (okna ładowania). Po dokonaniu preferowanych przez siebie ustawień czasu dla dnia powszedniego i weekendu naciśnij polecenie Dalej.
Wskazówka:   Wybranie wszystkich lub niewybranie żadnej spośród 24 godzin powoduje, że każda pora dnia ma jednakowy priorytet w kwestii ładowania.
  1. Ekran podsumowania wyświetla Twoje ustawienia dla tej lokalizacji. Naciśnij polecenie Zapisz lub naciśnij strzałkę w lewo, aby cofnąć się i zmienić ustawienia. Zawsze, gdy Twój pojazd znajduje się w zapisanej lokalizacji ładowania, na ekranie ustawień ładowania wyświetla się nazwa lokalizacji, a czasy ładowania bazują na preferowanych przez Ciebie ustawieniach czasu dla tej lokalizacji oraz porze następnego wyjazdu.
Wskazówka:   Priorytetem zawsze jest naładowanie do maksymalnego poziomu do czasu następnego wyjazdu. Gdy czasy ładowania są ustawione, ładowanie poza preferowanymi przez Ciebie oknami czasowymi ładowania może być niezbędne w celu ukończenia ładowania do czasu Twojego następnego wyjazdu. W takim wypadku pojazd zazwyczaj rozpocznie ładowanie natychmiast po podłączeniu do sieci.
Ustawianie wyjazdu i komfortu
Wykonaj te czynności w celu ustawienia pór wyjazdu i poziomu komfortu w kabinie.
  1. Naciśnij przycisk edycji wyjazdu i komfortu na ekranie ustawień ładowania.
  1. Wybierz porę dla każdego dnia tygodnia, dla którego mają obowiązywać ustawienia. Wybierz godzinę i minuty oraz preferowany przez siebie poziomu komfortu. Dla wybranych przez Ciebie dni/pór wyświetlane są teraz Twoje ustawienia wyjazdu i komfortu. Naciśnij polecenie Zapisz, aby zastosować swoje ustawienia. Wskazanie następnego wyjazdu wyświetlane na ekranie ustawień ładowania zostanie odpowiednio zaktualizowane.
Wskazówka:   Zapisz ustawienia wyjazdu przed wybraniem dodatkowych dni/pór. W celu dodania kolejnych pór wyjazdu i poziomów komfortu należy powtórzyć tę procedurę.
Wskazówka:   Dostosowywanie poziomu komfortu w kabinie może przebiegać różnie, w zależności od tego, czy pojazd jest podłączony do zwykłego domowego gniazdka elektrycznego, czy gniazdka o wyższej mocy lub stacji ładowania. Moc dostępna dla celów ogrzewania lub klimatyzacji jest ograniczona do dostępnej mocy stacji ładowania. Przy niskich temperaturach otoczenia i niskiej mocy ładowania do ogrzewania kabiny może być wykorzystywana niewielka ilość energii akumulatora wysokonapięciowego oprócz mocy ładowania.
Wskazówka:   Dostęp do ustawień wyjazdu i komfortu można również uzyskać za pomocą oddzielnego przycisku wyjazdu i komfortu w ustawieniach pojazdu. Naciśnij przycisk edycji na tym ekranie, aby rozpocząć procedurę ustawiania opisaną powyżej.