Nasza firma jest zaangażowana w promocję odpowiedzialnej produkcji, obsługi oraz użytkowania produktów i popieramy ogólne cele rozporządzenia REACH — rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczącego rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.
W szczególności popieramy artykuł 33 (1) rozporządzenia WE 1907/2006 dotyczący substancji stanowiących szczególne obawy dla zdrowia człowieka i środowiska, które zostały umieszczone na aktualnej liście kandydackiej.
Jeżeli te substancje są faktycznie obecne w danym produkcie, należy koniecznie zagwarantować ich bezpieczne użytkowanie, a celem powyższego rozporządzenia jest umożliwienie klientom podjęcia wszelkich stosownych środków w ramach zarządzania potencjalnym ryzykiem.
Aby uzyskać więcej informacji na temat dyrektywy REACH, wyszukaj REACH na lokalnej stronie internetowej firmy Ford.
Wskazówka:   Aby znaleźć lokalną stronę internetową firmy Ford, odwiedź https://corporate.ford.com/operations/locations/global-links.html.