Informacje użytkownika eCall zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/78, Załącznik I, Część 3
1 OPIS SYSTEMU POKŁADOWEGO ECALL

   
1,1,   Przegląd systemu pokładowego eCall korzystającego z numeru 112, jego działanie i funkcjonalność:   Patrz   Czym jest eCall.   
1,2,   Usługa eCall oparta na numerze 112 jest usługą publiczną świadczoną w interesie ogólnym i jest dostępna bezpłatnie.  
1,3,   System pokładowy eCall oparty na numerze 112 uruchamia się domyślnie. Uruchamia się on automatycznie za pomocą czujników pokładowych w razie poważnego wypadku. Uruchamia się on również automatycznie, jeżeli dany pojazd jest wyposażony w system TPS, który nie zadziała w razie poważnego wypadku.  
1,4,   System pokładowy eCall oparty na numerze 112 może być również zainicjowany ręcznie, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Instrukcje ręcznego uruchamiania systemu:   Patrz   Ręczne nawiązywane połączenia alarmowego.   
1,5,   W przypadku poważnej awarii systemu, która uniemożliwia działanie systemu pokładowego eCall korzystającego z numeru 112, osoby znajdujące się w pojeździe otrzymają następujące ostrzeżenie:   Patrz   Wskaźniki połączenia alarmowego.   

2 INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

   
2,1,   Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112 musi być zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych określonymi w dyrektywach 95/46/WE (1) i 2002/58/WE (2) Parlamentu Europejskiego i Rady, w szczególności musi opierać się na konieczności ochrony żywotnych interesów osób, zgodnie z art. 7 lit. d) dyrektywy 95/46/WE (3).  
2,2,   Przetwarzanie takich danych jest ściśle ograniczone do celu obsługi zgłoszeń alarmowych eCall kierowanych pod jednolity europejski numer alarmowy 112.  
2,3,   Rodzaje danych i ich odbiorcy.  
2,3,1,   System pokładowy eCall oparty na numerze 112 może gromadzić i przetwarzać tylko następujące dane:
  • Numer identyfikacyjny pojazdu.
  • Typ pojazdu (samochód osobowy lub lekki pojazd dostawczy).
  • Typ napędu pojazdu (benzynowy/Diesel/CNG/LPG/elektryczny/wodorowy).
  • Trzy ostatnie lokalizacje i kierunek jazdy pojazdu.
  • Plik dziennika automatycznej aktywacji systemu i jego znacznik czasu.
  • Ewentualne dodatkowe dane (jeżeli dotyczy):   Patrz   Dane asystenta wzywania pomocy
2,3,2,   Odbiorcami danych przetwarzanych przez system pokładowy eCall oparty na numerze 112 są odpowiednie publiczne punkty przyjmowania zgłoszeń o wypadkach wyznaczone przez właściwe organy publiczne państwa, na którego terytorium mają one siedzibę, do przyjmowania i obsługi zgłoszeń eCall na jednolity europejski numer alarmowy 112.   Dodatkowe informacje (jeśli są dostępne): -  
2,4,   Ustalenia dotyczące przetwarzania danych.  
2,4,1,   System pokładowy eCall oparty na numerze 112 jest zaprojektowany w taki sposób, aby dane zawarte w pamięci systemu nie były dostępne poza systemem przed zainicjowaniem zgłoszenia eCall.   Uwagi dodatkowe (ewentualnie): -  
2,4,2,   System pokładowy eCall oparty na numerze 112 jest zaprojektowany w taki sposób, aby nie był identyfikowalny i nie był stale śledzony w normalnym trybie funkcjonowania systemu.   Uwagi dodatkowe (ewentualnie): -  
2,4,3,   System pokładowy eCall oparty na numerze 112 jest zaprojektowany w taki sposób, aby dane z pamięci wewnętrznej były automatycznie i nieprzerwanie usuwane.  
2,4,3,1,   Dane dotyczące położenia pojazdu są w sposób ciągły nadpisywane w pamięci wewnętrznej systemu, tak aby zawsze zachowane były najwyżej trzy ostatnie położenia pojazdu niezbędne do normalnego funkcjonowania systemu.  
2,4,3,2,   Log danych o aktywności w systemie pokładowym eCall opartym na numerze 112 jest przechowywany nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu obsługi zgłoszeń alarmowych eCall, a w żadnym przypadku nie dłużej niż 13 godzin od momentu zainicjowania zgłoszenia alarmowego eCall.   Uwagi dodatkowe (ewentualnie): -  
2,5,   Zasady dotyczące korzystania z praw osoby, której dane dotyczą.  
2,5,1,   Osoba, której dane dotyczą, (właściciel pojazdu) ma prawo dostępu do danych oraz, w stosownych przypadkach, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub zablokowania dotyczących jej danych, których przetwarzanie jest niezgodne z przepisami dyrektywy 95/46/WE. Każda osoba trzecia, której te dane zostały ujawnione, musi zostać powiadomiona o ewentualnym sprostowaniu, usunięciu lub zablokowaniu danych zgodnie z tą dyrektywą, o ile nie okaże się to niemożliwe lub nie będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.  
2,5,2,   Osoba, której dotyczą dane, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych, jeżeli uważa, że jej prawa zostały naruszone w wyniku przetwarzania jej danych osobowych.  
2,5,3,   Skontaktuj się z serwisem odpowiedzialnym za obsługę żądań dostępu (jeśli jest): skontaktuj się z urzędnikiem ds. ochrony danych lokalnego publicznego punktu przyjmowania zgłoszeń o wypadkach.  
(1)   Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).  
(2)   Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).  
(3)   Dyrektywa 95/46/WE została uchylona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1). Rozporządzenie stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.  

3 INFORMACJE O USŁUGACH STRON TRZECICH I INNYCH USŁUGACH O WARTOŚCI DODANEJ (JEŚLI SĄ ZAMONTOWANE)

   
3,1,   Opis działania i funkcji systemu TPS/usługi o wartości dodanej: Twój pojazd może być wyposażony w modem umożliwiający nawiązywanie połączeń z numerem alarmowym (eCall), przeprowadzanie automatycznych aktualizacji oprogramowania i korzystanie z innych usług. Zobacz informacje w tej instrukcji obsługi lub w aplikacji FordPass, aby zapoznać się z opisem tych usług. Oferujemy w pojeździe system łączenia eCall z numerem 112 i nie oferujemy systemu TPS eCall.  
3,2,   Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem systemu TPS/innej usługi o wartości dodanej musi być zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych określonymi w dyrektywach 95/46/WE i 2002/58/WE.  
3,2,1,   Podstawa prawna użytkowania systemu TPS i/lub usług o wartości dodanej oraz przetwarzania przez nie danych: aby uzyskać informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych przez usługi o wartości dodanej, przejrzyj informacje na temat ochrony prywatności związane z subskrybowanymi usługami. Te informacje na temat ochrony prywatności można znaleźć w aplikacji FordPass lub na lokalnej stronie internetowej firmy Ford.  
3,3,   Dane osobowe w systemie TPS lub innych usługach o wartości dodanej przetwarza się wyłącznie za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą (właściciela lub właścicieli pojazdu).  
3,4,   Zasady przetwarzania danych za pośrednictwem systemu TPS i/lub innych usług o wartości dodanej, w tym wszelkie niezbędne informacje dodatkowe dotyczące identyfikacji, śledzenia i przetwarzania danych osobowych: zobacz informacje na temat ochrony prywatności w aplikacji FordPass lub na lokalnej stronie internetowej firmy Ford.  
3,5,   Właściciel pojazdu wyposażonego – oprócz systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112 – w system TPS eCall lub inne usługi o wartości dodanej ma prawo zdecydować się na stosowanie systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112 zamiast systemu TPS eCall lub innych usług o wartości dodanej.  
3,5,1,   Informacje kontaktowe dotyczące obsługi żądań dezaktywacji systemu TPS eCall: możesz wyłączyć wszystkie usługi o wartości dodanej z wyjątkiem usługi eCall. Aby uzyskać więcej informacji o wyłączeniu wszystkich usług o wartości dodanej z wyjątkiem eCall, przeszukaj sekcję Ask Ford na lokalnej stronie internetowej firmy Ford lub skontaktuj się z Centrum Kontaktu z Klientami firmy Ford za pośrednictwem poczty elektronicznej w aplikacji FordPass lub korzystając z adresu e-mail podanego na lokalnej stronie internetowej firmy Ford.